ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coralline

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coralline-, *coralline*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
corallineคล้ายปะการัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
coralline algaeสาหร่ายปะการัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กะละปังหา[N] coralline, See also: alcyonarian coral, Syn. กัลปังหา, Thai definition: ชื่อสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลัง แต่ละตัวเล็กมาก รูปร่างทรงกระบอกหรือรูปถ้วย สร้างเปลือกเป็นโครงร่างแข็งหุ้มลำตัว มีช่องเปิดให้ตัวโผล่ออกมา อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม โครงซากทับถมกันจนมีรูปร่างคล้ายกิ่งไม้ มีสีต่างกันแล้วแต่ชนิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สาหร่ายสีแดง[n. exp.] (sārāi sī daēng) EN: red algae   FR: algues rouges [fpl] ; coralline [f]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kalkalgen {pl}coralline algae [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coralline \Cor"al*line\ (? or ?), a. [Cf. L. corallinus
   coralred.]
   Composed of corallines; as, coralline limestone.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coralline \Cor"al*line\, n. [Cf. F. coralline.]
   1. (Bot.) A submarine, semicalcareous or calcareous plant,
    consisting of many jointed branches.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) Formerly any slender coral-like animal; --
    sometimes applied more particulary to bryozoan corals.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top