ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

capsized

K AE1 P S AY2 Z D   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -capsized-, *capsized*, capsiz, capsize
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes. It capsized and sank. She was washed overboard.ใช่ครับ เรือควํ่าเเล้วจมลง หล่อนถูกพัดลงทะเลไป Rebecca (1940)
Are you implying that boat never capsized at all?- นี่คุณจะบอกว่า... - เรือไม่ได้ล่มครับ Rebecca (1940)
Two sailors capsized a recreational skiff one summer's eve.กะลาสีสองคนทำเรือกรรเชียงล่ม ก่อนวันหยุดหน้าร้อน Spider and the Fly (2010)
The water was rougher than I thought. I capsized.คลื่นมันแรงกว่าที่คิด เรือเลยคว่ำ I Want You Back (From the Dead) (2011)
Maybe you should have thought of that before you capsized our berg, genius.บางทีแกน่าจะคิดเสียให้ดีก่อนที่จะคว่ำก้อนน้ำแข็งของเรา พ่ออัฉริยะ Ice Age: Continental Drift (2012)
I will not be capsized by fish!ฉันจะไม่ให้เรือล่มโดยพวกปลา The Heart of the Truest Believer (2013)
When "The Gambit" capsized, uh...เมื่อเรือแกมบิทคว่ำ Crucible (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
capsizedA boat capsized.
capsizedThe boat shipped water and nearly capsized.

CMU English Pronouncing Dictionary
CAPSIZED    K AE1 P S AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
capsized    (v) kˈæpsˈaɪzd (k a1 p s ai1 z d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Capsize \Cap*size"\, v. t. & i. [imp. & p. p. {Capsized}; p. pr.
   & vb. n. {Capsizing}.] [Cf. Sp. cabecear to nod, pitch,
   capuzar, chapuzar, to sink (a vessel) by the head; both fr.
   L. caput head.]
   To upset or overturn, as a vessel or other body.
   [1913 Webster]
 
      But what if carrying sail capsize the boat? --Byron.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top