ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bookend

B UH1 K EH2 N D   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bookend-, *bookend*, booken
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bookend[N] ที่ตั้งหนังสือ (ทำให้หนังสือตรงเป็นแถว)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bookend(บุค'เอนดฺ) n. ที่หนีบค้ำแถวหนังสือให้ตั้งตรง, Syn. bookend

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She had these stone bookends.เธอมีที่คั่นหนังสือทำจากหิน The Scarlet Letter (2009)
I was immediately taken with the idea of an evening inspired by primal bookends... fire and ice...ฉันก็คิดขึ้นมาได้ถึง ค่ำคืนที่มีแรงบันดาลใจมาจากบทกลอน ความปรารถนาและความชิงชัง... Pilot (2011)
I was immediately taken by the idea of an evening inspired by primal bookends..."""" """"""' Chaos (2012)
The bookends-- they come in pairs?ที่ตั้งหนังสือ-- พวกมันมีเป็นคู่ใช่มั๊ย? The Archaeologist in the Cocoon (2013)
So you're saying that I killed Jim with a bookend?งั้นพวกคุณจะบอกว่า ฉันฆ่าจิมด้วยที่ตั้งหนังสือเหรอ? The Archaeologist in the Cocoon (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
BOOKEND    B UH1 K EH2 N D
BOOKENDS    B UH1 K EH2 N D Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bücherstütze {f} | Bücherstützen {pl}bookend | bookends [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブックエンド[, bukkuendo] (n) bookend [Add to Longdo]
本立て[ほんたて, hontate] (n) bookends [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 bookend \book"end\ n.
   a support placed at the end of a row of books to keep them
   upright (on a shelf or table).
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bookend
   n 1: a support placed at the end of a row of books to keep them
      upright (on a shelf or table)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top