ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ascending

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ascending-, *ascending*, ascend
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ascending(adj) ขึ้น, Syn. ascendant, rising

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ascending orderเรียงลำดับขึ้นหมายถึง การเรียงลำดับจากต่ำไปหาสูง เช่น จาก 0 ถึง 100 หรือจาก A ถึง Z ตรงข้ามกับ descending order หรือเรียงลำดับลงดู descending order เปรียบเทียบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ascending aortaเอออร์ตาส่วนขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ascending colonไส้ใหญ่ส่วนขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ascending myelitisไขสันหลังอักเสบลามขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ascending neuritisประสาทอักเสบลามขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ascending seriesอนุกรมเพิ่ม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ascending sortการเรียงลำดับขึ้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ascending; assurgentขึ้นบน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ascendingข้างบน, ลามขึ้น, เพิ่มความดัง, ลามขึ้น, ช่วงขวา [การแพทย์]
Ascending Phaseขาขึ้น [การแพทย์]
Ascending Routeการลามขึ้น [การแพทย์]
Ascending Systemระบบขึ้นข้างบน, ระบบประสาทรับความรู้สึกนำขึ้น [การแพทย์]
Ascending Typeชนิดลุกลามขึ้นบน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Suffers from severe ascending muscle weakness.ทนทุกข์จากโรคกล้ามเนื้ออ่อนแอ ที่กำลังแย่ลง 97 Seconds (2007)
She's an ascending dragon!นางเป็นมังกรที่จะทะยานขึ้นสู่ฟากฟ้า Dong Yi (2010)
- You said she was an ascending dragon!- ไหนท่านว่านางเป็นมังกรกำลังทะยานขึ้นฟ้าไง Dong Yi (2010)
Intruder ascending in Elevator 4.จากน้อยไปมากผู้บุกรุกในลิฟท์ 4 Underworld Awakening (2012)
Secure the east wing. All units, intruder's ascending in the elevator.การรักษาความปลอดภัยปีก ตะวันออก ทุกหน่วยงาน, ผู้บุกรุกจากน้อยไปมาก Underworld Awakening (2012)
90 degree gonion angle where the mandibular body intersects with the ascending ramus says the victim is male.จากมุมล่างของกระดูกขากรรไกร ตัดกับแนวตั้งของกระดูกเป็นมุม90องศา บ่งบอกว่าเหยื่อเป็นผู้ชาย The Friend in Need (2013)
Let's try an ascending tone cue for right, descending for left.งั้นลองเตือนด้วยเสียงที่ดังขึ้น ถ้าศัตรูอยู่ทางขวา เสียงต่ำลงถ้าอยู่ทางซ้าย God Mode (2013)
I felt myself ascending to something better.รู้สึกว่าตัวเองเคลื่อนไปสู่สิ่งที่ดีกว่า Book of the Stranger (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ascendingA balloon ascending into the sky.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โด่ง[dong] (adj) EN: rising ; ascending ; high  FR: montant ; haut ; ascendant ; élevé

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ascending

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ascending

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
升结肠[shēng jié cháng, ㄕㄥ ㄐㄧㄝˊ ㄔㄤˊ,    /   ] ascending colon (anat.); first section of large intestine #80,750 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufsteigend; emporsteigend; steigend { adj } | aufsteigender Ordnungsbegriffascending | ascending key [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
上昇[じょうしょう, joushou] (n, vs, adj-no) rising; ascending; climbing; (P) #3,699 [Add to Longdo]
上り(P);登り;昇り[のぼり, nobori] (n) (1) ascent; climbing; ascending (path); climb; (2) (上り only) (See 上り列車) up-train (e.g. going to Tokyo); (n, adj-no) (3) northward (towards Tokyo); (P) #3,708 [Add to Longdo]
昇降[しょうこう, shoukou] (n, vs) ascending and descending; going up and down [Add to Longdo]
昇順[しょうじゅん, shoujun] (adj-na, n) ascending-order [Add to Longdo]
昇順キー[しょうじゅんキー, shoujun ki-] (n) { comp } ascending key [Add to Longdo]
昇順整列[しょうじゅんせいれつ, shoujunseiretsu] (n) { comp } sort (in ascending order) [Add to Longdo]
上行結腸[じょうこうけっちょう, joukoukecchou] (n) ascending colon [Add to Longdo]
上昇気流[じょうしょうきりゅう, joushoukiryuu] (n) (1) ascending air current; updraft; (2) upward trend; rise in popularity, influence, etc. [Add to Longdo]
竪堀;縦堀[たてぼり, tatebori] (n) (See 横堀・よこぼり) ascending trench or pathway cut into a naturally-occurring slope [Add to Longdo]
登坂[とはん, tohan] (n, vs) climbing a slope (hill); ascending a hill [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
昇順[しょうじゅん, shoujun] ascending-order [Add to Longdo]
昇順キー[しょうじゅんキー, shoujun ki-] ascending key [Add to Longdo]
昇順整列[しょうじゅんせいれつ, shoujunseiretsu] sort (in ascending order) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ascend \As*cend"\, v. i. [imp. & p. p. {Ascended}; p. pr. & vb.
   n. {Ascending}.] [L. ascendere; ad + scandere to climb,
   mount. See {Scan}.]
   1. To move upward; to mount; to go up; to rise; -- opposed to
    {descend}.
    [1913 Webster]
 
       Higher yet that star ascends.     --Bowring.
    [1913 Webster]
 
       I ascend unto my father and your father. --John xx.
                          17.
    [1913 Webster]
 
   Note: Formerly used with up.
      [1913 Webster]
 
         The smoke of it ascended up to heaven. --Addison.
      [1913 Webster]
 
   2. To rise, in a figurative sense; to proceed from an
    inferior to a superior degree, from mean to noble objects,
    from particulars to generals, from modern to ancient
    times, from one note to another more acute, etc.; as, our
    inquiries ascend to the remotest antiquity; to ascend to
    our first progenitor.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To rise; mount; climb; scale; soar; tower.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ascending \As*cend"ing\, a.
   Rising; moving upward; as, an ascending kite. --
   {As*cend"ing*ly}, adv.
   [1913 Webster]
 
   {Ascending latitude} (Astron.), the increasing latitude of a
    planet. --Ferguson.
 
   {Ascending line} (Geneol.), the line of relationship traced
    backward or through one's ancestors. One's father and
    mother, grandfather and grandmother, etc., are in the line
    direct ascending.
 
   {Ascending node} having, that node of the moon or a planet
    wherein it passes the ecliptic to proceed northward. It is
    also called the {northern node}. --Herschel.
 
   {Ascending series}. (Math.)
   (a) A series arranged according to the ascending powers of a
     quantity.
   (b) A series in which each term is greater than the
     preceding.
 
   {Ascending signs}, signs east of the meridian.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ascending
   adj 1: moving or going or growing upward; "the ascending plane";
       "the ascending staircase"; "the ascending stems of
       chickweed" [ant: {descending(a)}]
   n 1: the act of changing location in an upward direction [syn:
      {rise}, {ascent}, {ascension}, {ascending}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top