ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

addressograph

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -addressograph-, *addressograph*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
addressograph(อะเดรส' โซกราฟ) เครื่องจ่าหน้าซองจดหมายจำนวนมากและรวดเร็ว

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Addressograph    (n) ˈədrˈɛsougraːf (@1 d r e1 s ou g r aa f)
Addressographs    (n) ˈədrˈɛsougraːfs (@1 d r e1 s ou g r aa f s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Addressograph \Addressograph\ n.
   1. a printer that automatically prints addresses on letters
    for mailing.
 
   Syn: addressing machine
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Addressograph
   n 1: a printer that automatically prints addresses on letters
      for mailing [syn: {addressing machine}, {Addressograph}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top