ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-goethe-

G OW1 TH   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: goethe, *goethe*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Goethe's oak at Buchenwald.แม้กระทั่ง ต้นโอ๊ค ของ "โกทธ์" ที่บูเชนวาลด์ Night and Fog (1956)
Goethe saw that it was Faust's relentless search for objectives...เกอเธ่ เห็นว่าการค้นหาอย่างไม่หยุดยั้ง เฟาสต์ สำหรับวัตถุประสงค์ Sex Trek: Charly XXX (2007)
The Sorcerer's Apprentice by Paul Dukas... a symphony inspired by a Goethe poem of the same name.The Sorcerer's Apprentice ของ Dukas ซิมโฟนีที่ไ้ด้รับแรงบันดาลใจจาก กลอนของกวีเกอเธ่ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
These are all of my father's favorite books, first editions of Goethe, Thomas Mann-นี่เป็นเล่มโปรดของพ่อฉัน พิมพ์ครั้งแรกของโกธ, โทมัน แมน The Bishop Revival (2010)
The German author Goethe wrote,นักเขียนชาวเยอรมัน โกเธอ เขียนไว้ว่า Through the Looking Glass (2012)
There's this line from Goethe,มีเส้นนี้จากเกอเธ่ Denial (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
GOETHE    G OW1 TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Goethe    (n) gˈouθə (g ou1 th @)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Goethe
      n 1: German poet and novelist and dramatist who lived in Weimar
           (1749-1832) [syn: {Goethe}, {Johann Wolfgang von Goethe}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top