ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-frontal lobe-

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: frontal lobe, *frontal lobe*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frontal Lobeสมองส่วนหน้าผาก,กลีบฟรอนตาล,สมองส่วนหน้า,ฟรอนตัลโลบ,สมอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She was worked up and found to have suffered a massive C.V.A in the left parietal and frontal lobes.เธอได้รับการทำงานขึ้นมาและ พบว่าได้รับความเดือดร้อน ซีฟีแอ ขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้อง กับ ขม่อมซ้ายและสมอง 2010: The Year We Make Contact (1984)
Decomposition occurs first in the frontal lobes, the neocortex, and next in the limbic system, the middle brain.กลีบสมองส่วนหน้าจะเน่าก่อน และต่อไปก็สมองส่วนกลาง Day of the Dead (1985)
Okay. This patient has an inoperable frontal lobe tumor... extending across the midline.ผู้ป่วยรายนี้เป็นเนื้องอกในสมอง ซึ่งลุกลามจากส่วนหน้าจนถึงแกนกลาง Saw (2004)
He has an inoperable frontal lobe tumor...เขาเป็นโรคเนื้องอกในสมองซึ่งไม่มีทางรักษาได้ Saw (2004)
It's in the frontal lobe.มันอยู่ในสมองด้านหน้า The Host (2006)
Even then, a frontal lobe tumor is unpredictable.มันคือเนื้องอก จะให้ทำไง Saw III (2006)
The blow to the forehead caused bruising to the right frontal lobe.การจามที่หน้าผากทำให้เกิดรอยช้ำที่ติ่งหูด้านหน้า Ending Happy (2007)
In her right frontal lobe.ที่สมองส่วนหน้าขวา The Price (2008)
...the frontal lobe, an area associated with emotions, issues orders and exerts perfect control over some 50 or so muscles in the face a natural smile is formed.สมองส่วนหน้านั้นะถ้ามีบางอย่างเข้ามาในใจเธอ ก็จะส่งคำสั่งออกมา ควบคุมการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ บนใบหน้าประมาณ 50 มัด ให้เกิดรอยยิ้มที่เป็นธรรมชาติขึ้นมา Episode #1.7 (2009)
In order to smile naturally the frontal lobe, which controls emotion, creates it.เพื่อที่จะยิ้มได้อย่างเป็นธรรมชาติ... .... ส่วนหน้าเยื่อหุ้มสมองส่วนนอก จะควบคุมความรู้สึกและสร้างมันขึ้น Episode #1.8 (2009)
The weapon appears to have penetrated the eye and then entered the frontal lobe.อาวุธแทงทะลุ เข้าไปในเป้าตา และเข้าไปถึงกระดูก ตรงหน้าผาก A Night at the Bones Museum (2009)
A complete lack of human blood over this period of time resulted in a massive deterioration of the frontal lobe.ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของปีกสมอง ส่วนหน้า สัญญาณแรกของการเสื่อมสภาพของร่างกาย เกิดขึ้นเริ่มจาก Daybreakers (2009)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
额叶[é yè, ㄜˊ ㄧㄝˋ, / ] frontal lobe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 frontal lobe
   n 1: that part of the cerebral cortex in either hemisphere of
      the brain lying directly behind the forehead [syn: {frontal
      lobe}, {frontal cortex}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top