ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-exaggeration-

IH0 G Z AE2 JH ER0 EY1 SH AH0 N   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: exaggeration, *exaggeration*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exaggeration[N] การกล่าวเกินจริง

English-Thai: Nontri Dictionary
exaggeration(n) การคุยโว,การพูดเกินจริง,การพูดโอ้อวด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- It's an exaggeration of the truth.มันโอเวอร์จากความเป็นจริง Unbreakable (2000)
"False eloquence is exaggeration -- true eloquence is emphasis."โวหารปลอมคือการพูดเกินจริง โวหารจริงคือการพูดเน้นย้ำ Dentist of Detroit (2011)
We don't use exaggeration here.เราไม่พูดเว่อร์ๆแถวนี้ Red Velvet Cupcakes (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exaggeration"A passionate kiss scene in a school corridor ... I've heard all about it!" "It wasn't passionate! There's exaggeration in that tale ..."
exaggerationHe has a tendency toward exaggeration.
exaggerationIt is no exaggeration to call him a genius.
exaggerationIt is no exaggeration to say that, as far as he was concerned, his wife was life itself to him.
exaggerationIt is no exaggeration to say that he is a first-rate writer.
exaggerationIt is no exaggeration to say that he is a genius.
exaggerationIt is no exaggeration to say that she is an angel.

CMU English Pronouncing Dictionary
EXAGGERATION IH0 G Z AE2 JH ER0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exaggeration (n) ˈɪgzˌæʤərˈɛɪʃən (i1 g z a2 jh @ r ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
过头话[guò tóu huà, ㄍㄨㄛˋ ㄊㄡˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] exaggeration [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
過言[かごん, kagon] Thai: การพูดเกินจริง English: exaggeration

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Übertreibung {f} | Übertreibungen {pl}exaggeration | exaggerations [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exaggeration \Ex*ag`ger*a"tion\, n. [L. exaggeratio : cf. F.
   exag['e]ration.]
   1. The act of heaping or piling up. [Obs.] "Exaggeration of
    sand." --Sir M. Hale.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of exaggerating; the act of doing or representing
    in an excessive manner; a going beyond the bounds of truth
    reason, or justice; a hyperbolical representation;
    hyperbole; overstatement.
    [1913 Webster]
 
       No need of an exaggeration of what they saw. --I.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   3. (Paint.) A representation of things beyond natural life,
    in expression, beauty, power, vigor.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exaggeration
   n 1: extravagant exaggeration [syn: {hyperbole}, {exaggeration}]
   2: the act of making something more noticeable than usual; "the
     dance involved a deliberate exaggeration of his awkwardness"
   3: making to seem more important than it really is [syn:
     {exaggeration}, {overstatement}, {magnification}] [ant:
     {understatement}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top