ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-霆-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *霆*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[霆, tíng, ㄊㄧㄥˊ] a sudden peal of thunder
Radical: Decomposition: 雨 (yǔ ㄩˇ)  廷 (tíng ㄊㄧㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] rain,  Rank: 2,571

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tíng, ㄊㄧㄥˊ, ] clap of thunder, #52,403 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is that true? Well, tomorrow is all of me.[CN] 你是雷农场的主人? The Gambler, the Girl and the Gunslinger (2009)
Zobelle's gonna be pissed.[CN] Zobelle会大发雷 Service (2009)
Let me, your half of The Thundering Ranch about now.[CN] 我来买下你那半雷牧场 The Gambler, the Girl and the Gunslinger (2009)
Tsugumo-dono.[JA] 津殿 Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
- Is she gonna have a shed fit?[CN] 她會在那大發雷嗎? Pilot (2009)
For anyone who works on Thundering Ranch.[CN] 给每个在雷农场工作的人 The Gambler, the Girl and the Gunslinger (2009)
The warden is furious. He's moving him to solitary.[CN] 典狱长大发雷,要把他移至禁闭室 Law Abiding Citizen (2009)
Liz, they know where Thundering ranch, stay there, so it is safer.[CN] 他们知道雷农场在哪儿 你呆在这儿 这儿安全 The Gambler, the Girl and the Gunslinger (2009)
"Princes Got Talent" is the best.[CN] 雷 On His Majesty's Secret Service (2009)
Farewell, Thundering Ranch.[CN] 再见了 雷农场 The Gambler, the Girl and the Gunslinger (2009)
Stay here, protect The Thundering Ranch.[CN] 留在这 保护雷 牧场 The Gambler, the Girl and the Gunslinger (2009)
And once again, Mickey is pissed off and throwing a fire.[CN] 而米奇又一次大发雷 The Ring (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top