ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-舰艇-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 舰艇, *舰艇*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
舰艇[jiàn tǐng, ㄐㄧㄢˋ ㄊㄧㄥˇ, / ] naval vessels, #16,515 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Results: 11 destroyers sunk; 20 fighters shot down.[CN] 此战击沉敌人10艘舰艇,击落20架战机 Hawai Middowei daikaikûsen: Taiheiyô no arashi (1960)
I will instruct our ships to withdraw, but I need your assurance that we will discuss reparations for the loss of our carrier and the soldiers aboard.[CN] 我会下令舰队撤回的 但我要你保证 会和我们商榷 我方损失的舰艇和士兵的赔偿事宜 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2014)
The biggest obstacle is the U.S. Pacific Fleet.[CN] 日本海军组织了最强有力的舰艇 Hawai Middowei daikaikûsen: Taiheiyô no arashi (1960)
Course 180 degrees, speed 24 knots.[CN] 方向180度 目标舰艇24艘 Hawai Middowei daikaikûsen: Taiheiyô no arashi (1960)
These ships have entered the sanctuary...[CN] 电视: 这些舰艇已经进入 圣域... Goddess (2013)
For the world to see the holes in the holy.[CN] 现在所有媒体都在你同胞的舰艇旁. Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)
97% of the fleet warships are out[CN] 舰队中97%舰艇严重损毁 Harlock: Space Pirate (2013)
What I simply meant is that most American soldiers did nothing more but lob missiles into Bosnia from the safety of ships floating in the Mediterranean.[CN] 只是安全的呆在舰艇上 向波斯尼亚发射导弹 Killing Season (2013)
350 naval vessels, 1000 planes and 100,000 men will be involved.[CN] 参战舰艇350艘 攻击机一千架 参战官兵大约十万 Hawai Middowei daikaikûsen: Taiheiyô no arashi (1960)
Military aircraft are on the scene.[CN] 不久前这生物从克里普顿舰艇中跑出来. Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)
No reply on all frequency ID request.[CN] 警报,不明舰艇正在靠近中 Star Trek Beyond (2016)
Planetary Joint Army: "And quickly handover the ship survivors"[CN] 幸存者必须立即脱离舰艇 Harlock: Space Pirate (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top