ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-一时-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 一时, *一时*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一时[yī shí, ㄧ ㄕˊ, / ] a period of time; a while; for a short while; temporary; momentary; at the same time, #3,464 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll call you same time tomorrow, OK?[CN] 明天同一时间我给你电话,好吗? Blood Out (2011)
He was confused, but... he was no threat to anyone.[CN] 他不过是一时生气罢了 他当时虽然很困惑 但... 他对任何人都不构成威胁 Digging the Dirt (2010)
No, I'm deciding against you because you're wrong on the law, but life is not the classroom and judges decide things all the time based on a whim... which attorneys they like, they trust.[CN] 不 我判你败诉是对法不对人 但现实不像理论那样纯粹 法官有时候可能一时兴起 看他们喜欢 信任哪个律师 Mock (2010)
Oh, I'm sorry I didn't answer on the first ring.[CN] 哦抱歉我没有第一时间接起来 Valentine's Day (2010)
Maybe. But the likelihood is she panicked and ran somewhere to hide.[CN] 也许吧 但更有可能的是 她一时慌乱就逃走了 Red Sky in the Morning (2010)
Take the case of the once-thriving Mesoamerican cultures of the Aztecs and the Mayans.[CN] 拿中美洲繁盛一时的 阿兹特克文化和玛雅文化举例 The Mission (2010)
Dude, we just haven't been home at the same time.[CN] 老兄,我们只是还没有 家在同一时间。 L!fe Happens (2011)
It seems as if you're taking cases on a whim.[CN] 案子看上去都是一时兴起接的 Unplugged (2010)
- What if that was around the same time?[CN] 如果这些事都发生在同一时候呢? Nine Dead (2010)
I guess I could just be confused.[CN] 我想我是一时鬼迷心窍了吧 Running (2010)
To make sure you get down to the station right away.[CN] 咱过来是接你去警局的 在那边 你能第一时间获得消息 Girlfriend of the Year (2010)
Maybe it's just a phase, cos he's upset about your mum.[CN] 也许只是一时的,因为失去你妈妈,他很伤心 Toast (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top