ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-เหนือสิ่งอื่นใด-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เหนือสิ่งอื่นใด, *เหนือสิ่งอื่นใด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหนือสิ่งอื่นใด[ADV] above all, Example: การทำการใด ๆ ถ้ามีแต่เงินกับเทคโนโลยีแต่ขาดศรัทธาของประชาชนแล้วก็ทำไม่สำเร็จ เหนือสิ่งอื่นใด สถาบันสงฆ์มีหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเครื่องชี้นำ, Thai definition: อย่างที่สำคัญมากที่สุด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It really and truly does.ใช่จริงๆ เหนือสิ่งอื่นใด The One with the Jellyfish (1997)
That was Police Commissioner Jacobs who just arrived on the scene...มันจำต้องใช้ความทุ่มเท, ความตั้งใจ และเหนือสิ่งอื่นใด, ความร่วมมือ ท้องถนนปลอดภัยขึ้นแล้ว Fight Club (1999)
This might work out, after all.มันเป็นเรื่องที่ควรทำเหนือสิ่งอื่นใด Mulan 2: The Final War (2004)
But overall, the plan was going pretty well.แต่เหนือสิ่งอื่นใด แผนของเราไปได้สวย. Mean Girls (2004)
Please. Yes. And also at ease.ได้โปรด แล้วเหนือสิ่งอื่นใด White Noise (2005)
That's all I'm interested in.อยู่รอด เหนือสิ่งอื่นใด Shadowless Sword (2005)
First of all, no one was ever good enough for Julia.เหนือสิ่งอื่นใด, ไม่เคยมีใครดีพอสำหรับ จูเลีย Mission: Impossible III (2006)
It is a strength beyond all measure.มันเป็นความแข็งแกร่งเหนือสิ่งอื่นใด Peaceful Warrior (2006)
Respect the law, but above all, respect the people.เคารพกฎหมาย เหนือสิ่งอื่นใด เคารพคน Faith Like Potatoes (2006)
A man has to be understanding and put his wife before himself.ผู้ชายจะต้องเข้าใจ และให้ความสำคัญกับภรรยา เหนือสิ่งอื่นใด Spider-Man 3 (2007)
That's the main thing.นั่นจริงเหนือสิ่งอื่นใด Spider-Man 3 (2007)
And more than anything, it was filled with affection.และเหนือสิ่งอื่นใด มันเต็มไปด้วยอารมณ์ Departures (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
most of all[IDM] เหนือสิ่งอื่นใด, See also: ที่สำคัญที่สุด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top