ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-กรมประชาสัมพันธ์-

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: กรมประชาสัมพันธ์, *กรมประชาสัมพันธ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรมประชาสัมพันธ์[N] Public Relations Department, Example: กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดเตรียมการประชาสัมพันธ์ในงานวันกาชาดไทย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Private sector PR Manager?ผุ็้จัดการกรมประชาสัมพันธ์เหรอ Episode #2.1 (2008)
I think a PR person might not be such a bad idea after all.ฉันคิดว่าถึงตอนนั้นอาจจะต้องให้ กรมประชาสัมพันธ์ช่วยแล้ว Episode #2.1 (2008)
Oh, some sort of PR wizard.อ้อ เป็นคนของกรมประชาสัมพันธ์ Episode #2.1 (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรมประชาสัมพันธ์[org.] (Krom Prachāsamphan) EN: Public Relations Department   

English-Thai: Longdo Dictionary
public relations department(n) กรมประชาสัมพันธ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top