ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鹰-, *鹰*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鹰, yīng, ㄧㄥ] eagle, falcon, hawk
Radical: Decomposition: 广 (guǎng ㄍㄨㄤˇ)  倠 (suī ㄙㄨㄟ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 1,927

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yīng, ㄧㄥ, / ] eagle; falcon; hawk, #5,473 [Add to Longdo]
猫头[māo tóu yīng, ㄇㄠ ㄊㄡˊ ㄧㄥ, / ] owl, #26,284 [Add to Longdo]
[xióng yīng, ㄒㄩㄥˊ ㄧㄥ, / ] male eagle; tercel (male falcon used in falconry), #33,430 [Add to Longdo]
[Yīng tán, ㄧㄥ ㄊㄢˊ, / ] Yingtan prefecture level city in Jiangxi, #41,270 [Add to Longdo]
[liè yīng, ㄌㄧㄝˋ ㄧㄥ, / ] hunting hawk, #48,519 [Add to Longdo]
[cāng yīng, ㄘㄤ ㄧㄥ, / ] goshawk, #57,081 [Add to Longdo]
潭市[Yīng tán shì, ㄧㄥ ㄊㄢˊ ㄕˋ, / ] Yingtan prefecture level city in Jiangxi, #66,297 [Add to Longdo]
[yú yīng, ㄩˊ ㄧㄥ, / ] name used for many fishing birds; cormorant; osprey, #75,754 [Add to Longdo]
[wù yīng, ˋ ㄧㄥ, / ] bald eagle, #110,660 [Add to Longdo]
[què yīng, ㄑㄩㄝˋ ㄧㄥ, / ] sparrow hawk (Accipiter nisus), #124,320 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Hawk Aerial Combat Competition first began in 1960.[CN] 天空战比赛从1960年开始 Soar Into the Sun (2012)
A round of applause for our Black Eagles![CN] 为我们的黑战机鼓掌! Soar Into the Sun (2012)
Falcon Tango, we're heading back.[CN] 猎探戈,我们回去了 Soar Into the Sun (2012)
I have to win the upcoming Hawk Competition.[CN] 我必须赢得即将来临的天比赛 Soar Into the Sun (2012)
The winner of this year's Hawk Aerial Combat Competition is Captain Jung Tae-hun with 3,980 points.[CN] 今年天空战比赛的获胜者是 得到3,980分的郑泰勋机长 Soar Into the Sun (2012)
You know how to make eagle?[CN] 你会不会摺 Lan Kwai Fong 2 (2012)
We'll begin the air-to-surface match between Eagle and Falcon squads.[CN] 我们将会开始老 和猎部队的空地比赛 Soar Into the Sun (2012)
Hawk Aerial Combat Competition?[CN] 天空战比赛? Soar Into the Sun (2012)
Did you only learn to hide at Black Eagles?[CN] 在黑只学会躲藏的招数吗? Soar Into the Sun (2012)
Falcon Tango, flying 15,000.[CN] 猎探戈,飞15,000 Soar Into the Sun (2012)
Weren't you the Black Eagles' youngest member?[CN] 你不是黑最年轻的成员吗? Soar Into the Sun (2012)
The Black Eagles finally take off![CN] 黑终于起飞了! Soar Into the Sun (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top