ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -霆-, *霆*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[霆, tíng, ㄊㄧㄥˊ] a sudden peal of thunder
Radical: Decomposition: 雨 (yǔ ㄩˇ)  廷 (tíng ㄊㄧㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] rain,  Rank: 2,571

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Xiè Tíng fēng, ㄒㄧㄝˋ ㄊㄧㄥˊ ㄈㄥ, / ] Tse Ting-Fung or Nicholas Tse (1980-), cantopop star, #15,879 [Add to Longdo]
[léi tíng, ㄌㄟˊ ㄊㄧㄥˊ, ] sound of thunder, #21,590 [Add to Longdo]
大发雷[dà fā léi tíng, ㄉㄚˋ ㄈㄚ ㄌㄟˊ ㄊㄧㄥˊ, / ] extremely angry, #41,929 [Add to Longdo]
[tíng, ㄊㄧㄥˊ, ] clap of thunder, #52,403 [Add to Longdo]
星流[xīng liú tíng jī, ㄒㄧㄥ ㄌㄧㄡˊ ㄊㄧㄥˊ ㄐㄧ, / ] meteor shower and violent thunderclaps (成语 saw); omens of violent development; portentous signs [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Prepare, foul beast to enter into a world of pain with which you are not familiar![CN] 又臭又丑的怪物 准备接受我雷万钧的一击! Shrek the Third (2007)
But it does bug you. You hit the roof when you found out.[CN] 但这确实让你很困扰啊 你知道以后大发雷 Getting Married Today (2007)
Methinks me lady has flipped her lid.[CN] 我想我的女人要大发雷 Suburban Girl (2007)
He says that if they don't see cooperation from you within 5 minutes... they are storming the place with SWA T.[CN] 如果不他们做,他说那看见 在5 分钟内的来自你的合作 ... 他们大发雷 有拍击的地方。 How to Rob a Bank (and 10 Tips to Actually Get Away with It) (2007)
I haven't told them. Do you think they're gonna be mad?[CN] 我还没告诉他们呢,你是不是觉得他们会大发雷 Knocked Up (2007)
Just the girl,and all she knows is that daddy got mad because rick "liked"you.[CN] 就是那个女孩 她所知道的是 爸爸因为Rick"喜欢"你而大发雷 Getting Married Today (2007)
Tsugumo-dono.[JA] 津殿 Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
He was furious because of the letter.[CN] 他因为那封信大发雷 Deliver Us from Evil (2006)
If I could read your handwriting, I'm sure I'd be furious.[CN] 如果我能读懂你的笔迹的话 我肯定会大发雷 Margot at the Wedding (2007)
Has he cried or reported crying at all about this man Buster?[CN] 这个男人 他有为这所有一切 大发雷么? Johnny Cakes (2006)
Ever since this thing happened he flies off the handle sometimes.[CN] 自从事情发生了... ...他常常大发雷 不过,你知道... We Own the Night (2007)
Chip said you blew up at him today.[CN] 奇普说你今天对他大发雷 The Ex (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top