ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

谬误

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -谬误-, *谬误*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谬误[miù wù, ㄇㄧㄡˋ ˋ, / ] error; mistaken idea; falsehood, #39,683 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Every Christian's conscience should tell him the difference between black and white[CN] 可怕的谬误 尊敬的神父? 真相是什么? 每个基督徒的良心... Mother Joan of the Angels (1961)
The way you figured.[CN] 这跟你盘算的不一样 我告诉你了这在经济学上的谬误 Irma la Douce (1963)
What is falsehood, Reverend Father? And what is truth?[CN] 你知道他们 是谬误的孩子 Mother Joan of the Angels (1961)
Even I knew more from reading the newspaper reports than she from her frequent visits.[CN] 变得谬误失实 我这个外人从报纸上读到的 甚至比她这位常客能提供的还多 Murder on the Orient Express (1974)
To deliberately believes lies[CN] 知晓其中的谬误 Detachment (2011)
He says, " If the king of England gives himself the right to spew out falsehoods, he gives me the right to stuff them back down his throat."[CN] 他说 若英格兰国王让他自己 能堂堂地滥吼谬误 那么他就能让我堂堂地 把谬误塞回他喉咙里 His Majesty, the King (2007)
The second concerns the inevitable fallacy of experimental science in respect to the field of organic life.[CN] 第二个不可避免的谬误就是 试验法是有机生命研究 必不可少的一部分 Earthlings (2005)
The Pernat has proved a mistake, your mistake.[CN] 普纳特证实了你的谬误 Golem (1980)
Gorgeous, it's a mistake to be sick and mistakes kill[CN] 美人 病态是种谬误 Cleo from 5 to 7 (1962)
Now, I don't know what information you have or where you got it from, but it is dead wrong.[CN] 现在,我不知道 你是从哪儿 得来的那些消息 但绝对是谬误 Episode #2.10 (1990)
Inaccuracy.[CN] 谬误失实 Murder on the Orient Express (1974)
He wrote a paper about flawed science in government cases, or something like that.[CN] 他写了篇关于政府案件中 科学谬误之类的论文 Nine Hours (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top