ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -蔥-, *蔥*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[蔥, cōng, ㄘㄨㄥ] scallions, leeks, green onions
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  悤 (cōng ㄘㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] grass,  Rank: 8,142

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cōng, ㄘㄨㄥ, / ] scallion; green onion, #6,605 [Add to Longdo]
洋葱[yáng cōng, ㄧㄤˊ ㄘㄨㄥ, / ] onion, #11,599 [Add to Longdo]
大葱[dà cōng, ㄉㄚˋ ㄘㄨㄥ, / ] onions, #27,403 [Add to Longdo]
葱花[cōng huā, ㄘㄨㄥ ㄏㄨㄚ, / ] chopped onion, #27,450 [Add to Longdo]
青葱[qīng cōng, ㄑㄧㄥ ㄘㄨㄥ, / ] dark green, #28,534 [Add to Longdo]
葱茏[cōng lóng, ㄘㄨㄥ ㄌㄨㄥˊ, / ] verdant and lush, #56,296 [Add to Longdo]
葱头[cōng tóu, ㄘㄨㄥ ㄊㄡˊ, / ] onion; Western round onion, #57,570 [Add to Longdo]
葱郁[cōng yù, ㄘㄨㄥ ㄩˋ, / ] verdant; lush green and full of life, #58,994 [Add to Longdo]
葱绿[cōng lǜ, ㄘㄨㄥ ㄌㄩˋ, 绿 / ] verdant, #65,603 [Add to Longdo]
葱葱[cōng cōng, ㄘㄨㄥ ㄘㄨㄥ, / ] verdant and thick (foliage, grass etc), #66,070 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Surely his beloved has left him, or he her, and so the moon, the stars, the birds, the very trees of this garden no longer exist for him.[CN] 他所愛的人肯定離他遠去 或者是他離開了愛人 因此這朗朗月夜星空 鳥群振翅 樹木 Les Visiteurs du Soir (1942)
I knew that he's not a good husband[CN] 吃魚不吃一定不是好老公 Tai cheung lo dau (1985)
I wasn't too keen on the smell of grilled onions... so after I got my degree, I became a...[CN] 我對烤洋的氣味不很熱衷 因此我努力得到學位 Music Box (1989)
I'm sorry, I'm late. Onion soup![CN] 抱歉我來晚了 洋 Madame Bovary (1969)
What things?[CN] 什麼鬱鬱 The Steel Helmet (1951)
He's landing at Cray Cay.[CN] 邈婓錄價 Licence to Kill (1989)
I curse you and hope that something unpleasant happens to you, like an onion falling on your head."[CN] 我詛咒你, 愿不愉快的事情降臨于你 好像一只洋落到你頭上." The Archbishop (1983)
What the hell are you?[CN] 你們算那棵 Huo long (1986)
Double deck burger, sauce onion and gourd[CN] 雙層牛肉巨無霸,醬汁洋夾青瓜 Lao biao ni hao ye! (1991)
-These are little onions?[CN] -這些都是小洋 Courage for Every Day (1964)
With onions.[CN] 還加了洋 Wings (1966)
Ah. In no time, things will be sprouting.[CN] 很快就會鬱鬱 The Steel Helmet (1951)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top