ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

竿

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -竿-, *竿*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
竿[竿, gān, ㄍㄢ] bamboo pole; penis
Radical: Decomposition: ⺮ (zhú ㄓㄨˊ)  干 (gàn ㄍㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] bamboo,  Rank: 2,934

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
竿[gān, ㄍㄢ, 竿] pole, #22,541 [Add to Longdo]
竿[yú gān, ㄩˊ ㄍㄢ, 竿 / 竿] fishing rod, #66,477 [Add to Longdo]
竿[Běi gān xiāng, ㄅㄟˇ ㄍㄢ ㄒㄧㄤ, 竿 / 竿] (N) Peikan (village in Taiwan) [Add to Longdo]
竿[Nán gān xiāng, ㄋㄢˊ ㄍㄢ ㄒㄧㄤ, 竿 / 竿] (N) Nankan (village in Taiwan) [Add to Longdo]
竿[chēng gān tiào, ㄔㄥ ㄍㄢ ㄊㄧㄠˋ, 竿 / 竿] pole-vaulting; also written 撐桿跳|撑杆跳 [Add to Longdo]
竿跳高[chēng gān tiào gāo, ㄔㄥ ㄍㄢ ㄊㄧㄠˋ ㄍㄠ, 竿 / 竿] pole-vaulting; also written 撐桿跳高|撑杆跳高 [Add to Longdo]
竿[wéi gān, ㄨㄟˊ ㄍㄢ, 竿] ship mast; mast; also written 桅杆 [Add to Longdo]
竿[biāo gān, ㄅㄧㄠ ㄍㄢ, 竿 / 竿] pole serving as mark or symbol; pole with a trophy hung on i [Add to Longdo]
竿[qiú gān, ㄑㄧㄡˊ ㄍㄢ, 竿] cue (billiards); club (golf); stick (hockey) [Add to Longdo]
百尺竿头,更尽一步[bǎi chǐ gān tóu, ㄅㄞˇ ㄔˇ ㄍㄢ ㄊㄡˊ, geng4 jin4 yi1 bu4, 竿 / 竿] lit. hundred foot pole, progress still further (成语 saw); fig. much accomplished, still some work to do; to continue to further successes; not to rest on one's laurels [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
竿[かん, kan] (suf,ctr) counter for poles, rods, etc. [Add to Longdo]
竿(P);棹[さお, sao] (n) (1) rod; pole; (2) (esp. 棹) neck (of a shamisen, etc.); shamisen; (3) beam (i.e. the crossbar of a balance); (4) single line (esp. as a flying formation for geese); (5) (sl) penis; (ctr) (6) counter for flags (on poles); counter for long, thin Japanese sweets (e.g. youkan); (P) [Add to Longdo]
竿[かんとう, kantou] (n) top of a pole [Add to Longdo]
竿秤;棹秤[さおばかり, saobakari] (n) beam balance; steelyard [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My pole![JA] こっちの" 竿 "だ! After the Sunset (2004)
All I need is to rig it with a fishing pole and a HoneyBaked Ham.[CN] 只要我用根鱼竿吊着蜜汁火腿挂前面 她会用的 The Gorilla Dissolution (2014)
He might be dipping his snout into a different trough, and the fiancée is none the wiser.[JA] ブラーナーは釣り竿を いろいろな池に入れてた。 配偶者もそういうタイプだ。 Greatness Achieved (2008)
And you are demanding... well, besides that, if you have musical talent, then why didn't you participate in our amateur performers clubs?[JA] 釣り竿の鈴を出して そんな・・・ それに 音楽活動を したいのなら なぜ大学のサークルに 入らないの Kin-dza-dza! (1986)
As you approach the water with your billy or your fishing rod a Mary River crocodile at 12 foot...[JA] こん棒か釣竿で水に接近するので メアリ川の鰐に 12フィートで... Black Water (2007)
How do I know? You'll find a way out when it gets hot.[JA] 直ぐ逃げなきゃだめだ 釣竿を直ぐ片付けろ Tikhiy Don (1957)
I need you to get home straight away.[CN] 我需要你回家,立竿见影。 Way of the Wicked (2014)
The only lever they had which could make a difference within months rather than years is to hit the investment and hit the credit button, and they essentially gave instructions to their banks to...[CN] 他们手里唯一能采取立竿见影的 手段是在数月时间内而非等待数年 就是按下投资和信贷市场的按钮 How China Fooled the World: With Robert Peston (2014)
"Your rod and your staff, they comfort me.[CN] 你的杖与竿 都安慰我 The Fault in Our Stars (2014)
- Grandpa, I can't tell if it's working.[CN] - 外公 我不知道鱼竿能不能用 - Yeah. - Grandpa, I can't tell if it's working. Seeing Things (2014)
I know that he'd be able to cast upstream, to anticipate, and at that very first bite, reel it in.[CN] 我知道他会上游抛钩 I know that he'd be able to cast upstream, 抢占先机 等鱼上钩 迅猛收竿 to anticipate, and at that very first bite, reel it in. Some New Beginnings (2014)
By having your errand boy lure him to boston.[JA] 仕事をエサにして 部下に釣竿を持たせました Gina Zanetakos (No. 152) (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top