ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

登载

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -登载-, *登载*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
登载[dēng zài, ㄉㄥ ㄗㄞˋ, / ] to publish (in newspapers or magazines); to record (book keeping entries), #28,205 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, and it's a very good one. I have the book it came from.[CN] 是啊 这真是一个不错的秘方 我还有登载这个秘方的书 Smiles of a Summer Night (2007)
All you need to know about markets was written in an editorial in the Wall Street Journal a couple years ago it was called 'Lessons of the Brain-Damaged Investor".[CN] 对金钱价值次序是什么 完全没有概念 你所有对市场 需要知道的 是几年前登载于《华尔街日报》上的一篇社论 Zeitgeist: Moving Forward (2011)
Our readers would have seen yesterday's report about the disaster in Henan.[CN] 昨日本报登载一篇《豫灾实录》 想读者都已看到 Back to 1942 (2012)
It registered record number of hits the day it launched.[CN] 它登载了每回发动袭击的次数. A Wednesday (2008)
This article in the West Memphis Evening Times claims that people who knew Damien said he dressed in black and carried a cat skull.[CN] 西孟菲斯晚报上登载的这篇文章说 认识达米安的人都说 他经常穿的一身黑 随身带着猫骨头 Devil's Knot (2013)
And that goes for your newspaper.[CN] 报纸上已经登载 Urban Legends: Bloody Mary (2005)
WGBE-TV has learned that Ohio Governor Jim Rhodes, himself... was spotted at a newsstand buying a copy of the infamous Jackie O issue.[CN] WGBE电视台爆料 甚至有人目睹俄亥俄州州长Jim Rhodes... 在报摊购买登载杰奎琳事件的那一期杂志 The People vs. Larry Flynt (1996)
That's running in the Sunday Times.[CN] 这个要登载在《星期天时报》上的 The Black Dahlia (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top