ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -狂-, *狂*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[狂, kuáng, ㄎㄨㄤˊ] insane, mad; violent; wild
Radical: Decomposition: 犭 (quǎn ㄑㄩㄢˇ)  王 (wáng ㄨㄤˊ) 
Etymology: [pictophonetic] dog,  Rank: 1,147

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kuáng, ㄎㄨㄤˊ, ] conceited; mad, #2,727 [Add to Longdo]
[fēng kuáng, ㄈㄥ ㄎㄨㄤˊ, / ] madness; extreme popularity, #2,626 [Add to Longdo]
[kuáng huān, ㄎㄨㄤˊ ㄏㄨㄢ, / ] party; carousal; hilarity; merriment; whoopee; to carouse, #7,339 [Add to Longdo]
[kuáng rè, ㄎㄨㄤˊ ㄖㄜˋ, / ] craze, #12,793 [Add to Longdo]
[kuáng bēn, ㄎㄨㄤˊ ㄅㄣ, ] run crazily, #15,416 [Add to Longdo]
[kuáng fēng, ㄎㄨㄤˊ ㄈㄥ, / ] fierce wind, #16,685 [Add to Longdo]
[chāng kuáng, ㄔㄤ ㄎㄨㄤˊ, ] savage; furious, #19,284 [Add to Longdo]
[kuáng xiào, ㄎㄨㄤˊ ㄒㄧㄠˋ, ] to laugh wildly; laughing to one's heart's content, #20,164 [Add to Longdo]
[kuáng wàng, ㄎㄨㄤˊ ㄨㄤˋ, ] egotistical; arrogant; brassy, #21,192 [Add to Longdo]
犬病[kuáng quǎn bìng, ㄎㄨㄤˊ ㄑㄩㄢˇ ㄅㄧㄥˋ, ] rabies, #22,352 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
牛病[きょうぎゅうびょう, kyougyuubyou] (n) โรควัวบ้า
犬病[きょうけんびょう, kyoukenbyou] โรคพิษสุนัขบ้า

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[くるう, kuruu] Thai: เพี้ยน English: to go mad
[くるう, kuruu] Thai: ผิดปกติไปจากเดิม English: to get out of order

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きょう, kyou] (suf) (1) (some type of) enthusiast; (2) somebody possessed of a (certain kind of) mental abnormality [Add to Longdo]
[くるい, kurui] (n) deviation; confusion; disorder [Add to Longdo]
い回る[くるいまわる, kuruimawaru] (v5r) to rave; to run amok (amuck) [Add to Longdo]
い咲き[くるいざき, kuruizaki] (n) off-season flowering [Add to Longdo]
い咲く[くるいざく, kuruizaku] (v5k) to bloom out of season [Add to Longdo]
い死に;[くるいじに, kuruijini] (n,vs) (sens) death in madness; dying insane [Add to Longdo]
[くるう, kuruu] (v5u,vi) (1) to go mad; (2) to get out of order; to go amiss; (P) [Add to Longdo]
おしい思い[くるおしいおもい, kuruoshiiomoi] (n) maddening thought [Add to Longdo]
しい;おしい[くるおしい, kuruoshii] (adj-i) crazy about; maddening [Add to Longdo]
する[きょうする, kyousuru] (vs-s,vi) to go mad (over something); to be crazy (about something) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You are crazy.あなたはってる。
By installing two carburetors that racing-car enthusiast souped up his motor considerably.2つのキャブレターを装備したことで、そのレーシングはエンジンをすこぶる強力にした。
Adam was furious with me when I broke his watch.アダムは私が彼の時計を壊した時、怒りった。
Does your watch keep good time?あなたの時計、時間はいませんか。
You did a lot of work in frantic haste.あなたはたくさんの仕事をわんばかりに急いで片づけた。
You will drive me mad.あなたは気がうだろう。
That terrible noise is driving me mad.あのひどい音を聞くと気がいそうになる。
That noise is almost driving me mad.あの音を聞いていると気がいそうだ。
That man who committed that crime was out of his mind.あの犯罪を犯した男は、気がっている。
He must be crazy to behave like that.あんな風に振る舞うなんて彼は気がってるに違いない。
The poor girl went out of her mind.かわいそうに、あの女の子は気がってしまった。
I guarantee this watch to keep perfect time.この時計は絶対にわないこと請け合いだ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"At last I recognise his mania. He believes me to be the mythical Caligari. But I think I know how to cure him now."[JA] やはり彼は偏執だ 私を謎のカリガリ博士と信じている これで彼の治療が楽になった The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
Stop it! It'll go to his head.[CN] -别说了 他会成自大 The Blue Angel (1930)
Orgy?[CN] 欢? Love, Sex and Missed Connections (2012)
I'm a crazy girl.[CN] 我是个疯女孩 A Farewell to Arms (1932)
I was frantic.[CN] 我都發了. Grand Hotel (1932)
Then he knows something. Maybe he's not as crazy as we think he is.[JA] では何か知っている 思うほどってないぞ And Then There Were None (1945)
No. It takes a lot to send me off my head.[JA] まあ俺の気をわせるのは カンタンじゃない And Then There Were None (1945)
Whom the Gods destroy, they first make mad.[JA] 神々の怒りの及ぶところ ひとは先ず人となる And Then There Were None (1945)
Well? Aren't we looking for a lunatic?[JA] なるほど、私たちは人を 捜しているのでしたかな? And Then There Were None (1945)
It must have mad music....[CN] 一定要有熱的音樂... Grand Hotel (1932)
Judges have gone mad and so have policemen.[JA] 判事や警官が発したことも And Then There Were None (1945)
Immediately. So long as there's a lunatic at large we are in mortal danger.[JA] 直ちに 人が野放しである限り And Then There Were None (1945)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
い咲き[くるいざき, kuruizaki] ausserhalb_der_Saison_bluehen [Add to Longdo]
[くるう, kuruu] verrueckt_werden, Amok_laufen, in_Unordnung_geraten [Add to Longdo]
おしい[くるおしい, kuruoshii] (fast) verrueckt_sein (vor Angst=Schmerz) [Add to Longdo]
[きょうらん, kyouran] Raserei, Tobsucht [Add to Longdo]
[きょうき, kyouki] sich_riesig_freuen [Add to Longdo]
[きょうほん, kyouhon] herumrennen, versessen_sein (auf) [Add to Longdo]
[きょうき, kyouki] Wahnsinn, Irrsinn [Add to Longdo]
[きょうげん, kyougen] Stueck, Drama, No-Schwank [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top