ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

活火山

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -活火山-, *活火山*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
活火山[huó huǒ shān, ㄏㄨㄛˊ ㄏㄨㄛˇ ㄕㄢ, ] active volcano, #78,366 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
活火山[かっかざん;かつかざん, kakkazan ; katsukazan] (n) active volcano [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The active volcano erupts at regular intervals.その活火山は周期的に噴火する。
Mt. Aso is an active volcano.阿蘇山は活火山だ。
There are many active volcano in Japan.日本には活火山がたくさんある。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Soon to become the worlds largest active volcano.[JA] ここは もうすぐ 世界一巨大な活火山となります 2012 (2009)
# Like that active volcano,[CN] ∮就像活火山 The Happy Life (2007)
At present, scientists have discovered 400 active volcanoes around the world.[CN] 现在科学家发现全球有400个活火山 Faces of Death (1978)
Eko is determined that I should climb a volcano, preferably one that's still active.[CN] Eko坚持认为我应该去爬火山,最好是爬一座活火山 Full Circle with Michael Palin (1997)
There are 25 volcanoes on the reserve - 12 are still active.[CN] 保护区内共有25座火山,其中12座是活火山 Full Circle with Michael Palin (1997)
Have you heard of Active Volcano? ![CN] 你听过活火山 The Happy Life (2007)
Like living on the slopes of a live volcano.[CN] 就像住在活火山山坡上 Man's Favorite Sport? (1964)
I'm the bass guitarist![CN] 我是活火山贝司手 The Happy Life (2007)
Active Volcano![CN] 活火山 我们一起玩吧 The Happy Life (2007)
We're called Active Volcano.[CN] 我们叫做活火山 The Happy Life (2007)
I like being a live volcano better than being a snake.[CN] 比起蛇 我更喜欢是活火山 Man's Favorite Sport? (1964)
Below you can see the steep, active core... and the sea-filled crater named Caldera.[CN] 下方你们能看见悬崖 活火山口 以及海水注满的破火山口 Summer Lovers (1982)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top