ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

活泼

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -活泼-, *活泼*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
活泼[huó po, ㄏㄨㄛˊ ㄆㄛ˙, / ] lively; vivacious; brisk; active, #7,597 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Too vivacious?[CN] 太活泼了? Malicious (1973)
He collected cast out things rather big ones which he painted with vivid colors with naked models.[CN] 他收集丢弃物 他用活泼的颜色大幅作画 还有裸体模特 Eden and After (1970)
As a man I admire your beauty, your vivacity but as a teacher, I can not tolerate someone taking me for an ass.[CN] 作为男人 我倾慕你的美 你的活泼 但作为老师 我不能容忍有人捉弄我 用... The Teasers (1975)
I loved her because she was so gentle... and beautiful and alive... and so all-pervadingly present.[CN] 我爱她 因为她是那么的温柔 美丽并且活泼 她每时每刻都在 Cries & Whispers (1972)
I may be a little lively... perhaps even excitable, but I have a good heart.[CN] - 为什么? 我可能有点活泼... 甚至有点激动 但我是好心 Four Times that Night (1971)
I'll get the coffee.[CN] 比我还活泼 Scenes from a Marriage (1973)
Now, kids, you've got the steps okay, but we need to jazz it up a bit.[CN] 姑娘们! 孩子们 你们跳得很好 但我们需要活泼一点 What's the Matter with Helen? (1971)
I'm curious: Do you have a lover?[CN] 你父亲那时一定很难受 他可是如此一个活泼的人 Scenes from a Marriage (1973)
Cheerful.[CN] 活泼爱笑 Case for a Rookie Hangman (1970)
Oh, you do better if someone sexier, more dynamic, more...[CN] 哦 妳最好如果更性感 更活泼 更... The Laughing Woman (1969)
jump, one, two, livelier now, breathe at the same time, friends![CN] 跳,一、二,再活泼点儿 呼吸,朋友们! 322 (1969)
I've rarely seen Ruth so active.[CN] 我很少看到露丝 这么活泼 Sheer Madness (1983)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top