ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

某人

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -某人-, *某人*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
某人[mǒu rén, ㄇㄡˇ ㄖㄣˊ, ] someone; a certain person; some people; I (self-address after one's surname), #3,725 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When someone is offering you a free education and you just tell them to go and fuck themselves...[CN] 当某人正在提供 你自由的教育 而且你仅仅告诉他们到 去性交他们自己。 。 Lullaby (2014)
I have been itching to kill something lately.[CN] 我真想要灭了某人 Transformers: Age of Extinction (2014)
Science is for improving weapons, not human beings.[CN] 您... 高瞻远瞩 马某人 Gone with the Bullets (2014)
And the whole thing, incredibly was filmed by Miss Wu.[CN] 这是前所未有的事儿 若非项某人亲力亲为 断然不敢相信这千载难逢的奇迹 Gone with the Bullets (2014)
I work for somebody who's doing a film here.[CN] 我在为某人工作 她在这儿拍电影 Maps to the Stars (2014)
And you want me to be with somebody like this?[CN] 你要我 与某人这样吗? School Dance (2014)
We'll call someone, but he gonna have to wait a few minutes.[CN] 我们将会打电话给某人,但是他去到 必须等候数分钟。 Lullaby (2014)
Yeah, well, it's hard to love someone who's got an expiration date stamped on their forehead.[CN] 是的,很好地,它是 努力地爱某人 谁已经得到一个呼出约会 在他们的前额上捺印了。 Lullaby (2014)
You bet that you would 'plough' somebody? No...[CN] 你们打赌「上」某人 Behaving Badly (2014)
You find someone to laugh with, someone to love.[CN] 你找笑的某人某人爱。 Lullaby (2014)
I gotta see somebody in the office.[CN] 我得去接某人在办公室。 4 Minute Mile (2014)
I'm just saying somebody would have to be a real cunt to want to hurt her, you know.[CN] 我只是说某人 必须是一个真正的阴户 想伤害她,你知道的。 Death Do Us Part (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top