ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -旨-, *旨*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[旨, zhǐ, ㄓˇ] aim, intention, purpose, will
Radical: Decomposition: 匕 (bǐ ㄅㄧˇ)  日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [ideographic] A spoon 匕 aimed for the mouth 日,  Rank: 1,685

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhǐ, ㄓˇ, ] imperial decree; purport; aim; purpose, #13,778 [Add to Longdo]
[zōng zhǐ, ㄗㄨㄥ ㄓˇ, ] objective; aim; goal, #6,956 [Add to Longdo]
[zhǔ zhǐ, ㄓㄨˇ ㄓˇ, ] gist; main idea; general tenor; one’s judgment, #21,691 [Add to Longdo]
[zhǐ yì, ㄓˇ ㄧˋ, ] decree; order, #28,051 [Add to Longdo]
[shèng zhǐ, ㄕㄥˋ ㄓˇ, / ] imperial edict, #28,504 [Add to Longdo]
[fèng zhǐ, ㄈㄥˋ ㄓˇ, ] on imperial orders, #53,217 [Add to Longdo]
[yào zhǐ, ㄧㄠˋ ㄓˇ, ] the gist (of a text or argument); the main points, #59,352 [Add to Longdo]
[zhǐ qù, ㄓˇ ㄑㄩˋ, ] objective, #74,339 [Add to Longdo]
[tí zhǐ, ㄊㄧˊ ㄓˇ, / ] subject of literary work, #96,515 [Add to Longdo]
[zhào zhǐ, ㄓㄠˋ ㄓˇ, / ] an Imperial edict, #113,430 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);宗[むね, mune] (n) (1) center (centre); pillar; principle; (2) ( only) purport; gist; drift; meaning; (P) [Add to Longdo]
々;[うまうま, umauma] (adv-to) successfully; nicely [Add to Longdo]
い(P);美味い(P);甘い(P);巧い(P);上手い(P);美い[うまい, umai] (adj-i) (1) (esp. 上手い,巧い) skillful; clever; expert; wise; successful; (2) (esp. 美味い,甘い) delicious; appetizing; appetising; (3) (esp. い) fortunate; splendid; promising; (P) [Add to Longdo]
い仕事[うまいしごと, umaishigoto] (n) profitable business [Add to Longdo]
い汁[うまいしる, umaishiru] (n) the lion's share; the cream [Add to Longdo]
がる[うまがる, umagaru] (v5r) to relish; to show a liking for [Add to Longdo]
く;巧く;上手く[うまく, umaku] (adv) (1) skilfully; skillfully; well; aptly; cleverly; (2) successfully; smoothly; (3) deliciously [Add to Longdo]
くやる;巧くやる;甘くやる(iK)[うまくやる, umakuyaru] (exp,v5r) (uk) to manage something successfully; to be successful [Add to Longdo]
とする[むねとする, munetosuru] (exp,vs-i) to make it a principle to ...; to aim at doing [Add to Longdo]
[うまに, umani] (n) fish (meat) and vegetables boiled in soy sauce with sugar [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"I can make it to my class on time," he thought.「時間通りに、自分の教室にく行き着くことができる」と彼は考えた。
I owe my success to you.あなたのおかげでく行きました。
I see your point.あなたの主はわかる。
Everything is all right at home.うちでは万事く行っています。
Maybe you'll succeed.おそらく君はく行くさ。 [M]
Find mutual interests, and you will get along with each other.お互いが興味を持てる物を見つければ、くやっていけるよ。
To make a long story short, everything went fine.かいつまんで話せば、すべてがく行った。
I assume that this idea will work well.この考えはく行くだろう。
So far so good.これまでのところはくいっている。
Everything appears to be going well.すべてがく言っているようだ。
The musical program has gone off very well.その音楽番組はく行った。
How is it going?どうく言っている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-It's good.[JA] -  The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)
but you can hardly doubt the object of my discourse, however your feminine delicacy may lead you to dissemble.[JA] 知らぬ顔をしていますが 私の話の趣は お察しのはずです Episode #1.2 (1995)
Excellent.[JA] そうだ Straw Dogs (1971)
If you make me a wholesome answer, I will do your mother's commandment.[CN] 您要是愿意跟我好好地答话 我就传达娘娘的懿 Hamlet (1948)
Although this removes one of our star attractions at the luncheon... we may have more time to tell you... from the inside what this party has stood for... and why we've asked you here today.[CN] 虽然主客缺席 我们却因此有充裕时间 介绍本组织之宗 Foreign Correspondent (1940)
Is it tasty?[JA] これい? The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)
I believe they should be served with the head.[JA] 頭付きの方がそうだろ Chinatown (1974)
They are tender. They are nice.[JA] 柔らかで いよ The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)
- Reasons are not given in imperial orders.[CN] 我只是奉行事 Quo Vadis (1951)
This film does not claim to provide a solution to the relations between France and Germany, which will remain problematic while the barbaric Nazi crimes carried out with the collusion of the German people stay in our minds[CN] 该片并非在缓和 法德民族矛盾... ...两国关系依然 问题重重... ...纳粹在德国民众 支持下... Le Silence de la Mer (1949)
Imperial orders.[CN] 皇帝圣 Quo Vadis (1951)
Can I get your ass out of a jam or not?[JA] く抜け出せた フランク! Space Cowboys (2000)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[むね, mune] -Sinn, Inhalt, Zweck, Befehl, Anordnung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top