ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

基礎

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -基礎-, *基礎*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
基礎工事[きそこうじ] (n) Basic Construction

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
基础[jī chǔ, ㄐㄧ ㄔㄨˇ,   /  ] base; foundation; basis #460 [Add to Longdo]
基础课[jī chǔ kè, ㄐㄧ ㄔㄨˇ ㄎㄜˋ,    /   ] basic course; core curriculum #36,148 [Add to Longdo]
基础问题[jī chǔ wèn tí, ㄐㄧ ㄔㄨˇ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ,     /    ] basic issue; fundamental question [Add to Longdo]
基础教育[jī chǔ jiào yù, ㄐㄧ ㄔㄨˇ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ,     /    ] elementary education [Add to Longdo]
基础设施[jī chǔ shè shī, ㄐㄧ ㄔㄨˇ ㄕㄜˋ ㄕ,     /    ] infrastructure [Add to Longdo]
基础速率[jī chǔ sù lǜ, ㄐㄧ ㄔㄨˇ ㄙㄨˋ ㄌㄩˋ,     /    ] basic rate (as in ISDN) [Add to Longdo]
经济基础[jīng jì jī chǔ, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄐㄧ ㄔㄨˇ,     /    ] socio-economic base; economic foundation [Add to Longdo]
零基础[líng jī chǔ, ㄌㄧㄥˊ ㄐㄧ ㄔㄨˇ,    /   ] from scratch; from basics [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
基礎[きそ, kiso] (n) พื้นฐาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
基礎工事[きそこうじ, kisokouji] (n) พื้นฐานงานก่อสร้าง
基礎工事[きそこうじ, kisokouji] (n) งานรากฐาน (การก่อสร้างฐานรากของโครงสร้างอาคาร)

Japanese-English: EDICT Dictionary
基礎[きそ, kiso] (n, adj-no) foundation; basis; (P) #937 [Add to Longdo]
基礎医学[きそいがく, kisoigaku] (n) basic medicine [Add to Longdo]
基礎科学[きそかがく, kisokagaku] (n) basic science [Add to Longdo]
基礎岩盤[きそがんばん, kisoganban] (n) bed rock; foundation rock [Add to Longdo]
基礎技術[きそぎじゅつ, kisogijutsu] (n) basic technology; generic technology [Add to Longdo]
基礎研究[きそけんきゅう, kisokenkyuu] (n) basic research [Add to Longdo]
基礎工学[きそこうがく, kisokougaku] (n) foundation engineering [Add to Longdo]
基礎工事[きそこうじ, kisokouji] (n) foundation works [Add to Longdo]
基礎控除[きそこうじょ, kisokoujo] (n) basic or standard deduction [Add to Longdo]
基礎構造[きそこうぞう, kisokouzou] (n) infrastructure [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You have a personal tax exemption of 500, 000 yen.50万円の個人基礎控除がある。
This idea is the basis of my argument.この考えが私の議論の基礎である。
This book is basic to an understanding of biology.この本は生物学を理解する基礎となるものだ。
The idea underlies his theory.その考えが彼の理論の基礎となっている。
A theory founded on a scientific basis.科学的な基礎の上に立った理論。
As a rule, the more fundamental a new truth, the greater will be its practical possibilities.概して、真理が基礎的なものであればあるほど、その実用の可能性も大きくなる。
In general the relation between parents and children is essentially based on teaching.概して言えば、親子の関係は本質的には教えることを基礎としている。
It is foolish of you to build a castle in the air while forgetting to drive in pilings for its foundation.基礎に杭を打ち込むのを忘れて、空中に楼閣を建てるとは、あなたも愚かな人だ。
It is important to strengthen the basis.基礎を固めることは大切です。
I'm keeping a record of basal body temperature.基礎体温をつけています。
What do you base your theory on?君は君の理論の基礎をどこに置いているのか。 [ M ]
We should understand the underlying premises.私たちはその基礎となっている前提を理解すべきだった。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This money would not be created as debt.[CN] 這樣的基礎設施包括道路 鐵路 橋樑 碼頭和公共市場 Money as Debt (2006)
She just finished med school and we came here for her residency.[CN] 她剛剛完成了基礎教學法碩士學業,我們到這來完成她的實習。 Waitress (2007)
Zak failed basic flight.[JP] ザックは、基礎飛行に不合格でした You Can't Go Home Again (2004)
Zak failed basic flight.[JP] ザックは基礎飛行ができてなかった Act of Contrition (2004)
It is widely known that Chosun was founded on Confucianism, whereby men must be virtuous gentlemen, and women to be modest ladies, [CN] 眾所週知, 漢城是建立在儒教的基礎之上 為何男人必須成為品德高尚的紳士 而女人要成為氣質高雅的淑女, Untold Scandal (2003)
- They're starting basic flight. - Then they start basic flight.[JP] 基礎飛行を始める前だ ――基礎飛行を始めたよ Act of Contrition (2004)
- There's an ABC's for professional killing?[JP] - 殺しの基礎 The Whole Ten Yards (2004)
First, physical training![CN] 首先 要全面鍛練身體 這是基礎 Dive!! (2008)
Forget about that stuff until you've mastered the basics[JP] 小澤さん そういうのはちゃんと 基礎がでぎでがらにしましょうよ Swing Girls (2004)
If this new money facilitated a proportional increase in trade requiring its use, it would cause no inflation whatsoever.[CN] 這個價值就是那些建好的基礎設施 即使這些新的錢在被使用時造成了 交易費用一定比例的上升 Money as Debt (2006)
Zak passed basic flight.[JP] ザックは・・基礎飛行を合格していた 彼は訓練し・・乗る資格を得た Act of Contrition (2004)
I've calculated the rate of consumption regarding basic foodstuffs... for the civilian population.[JP] 基礎的な食料品に関連して 消費の割合を計算しました・・・ 民間人のために・・・ Water (2004)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
基礎[きそ, kiso] basic (a-no) [Add to Longdo]
基礎研究[きそけんきゅう, kisokenkyuu] basic research [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
基礎[きそ, kiso] Grundlage, Fundament [Add to Longdo]
基礎工事[きそこうじ, kisokouji] Grundbau, Grundlegung [Add to Longdo]
基礎知識[きそちしき, kisochishiki] Grundkenntnisse [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top