ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

囚人

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -囚人-, *囚人*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
囚人[しゅうじん, shuujin] (n) นักโทษ คนคุก

Japanese-English: EDICT Dictionary
囚人(P);召人[しゅうじん(囚人)(P);めしゅうど;めしうど, shuujin ( shuujin )(P); meshuudo ; meshiudo] (n) prisoner; (P) [Add to Longdo]
囚人のジレンマ[しゅうじんのジレンマ, shuujinno jirenma] (n) prisoner's dilemma; prisoners' dilemma [Add to Longdo]
囚人[しゅうじんふく, shuujinfuku] (n) prison uniform [Add to Longdo]
囚人労働[しゅうじんろうどう, shuujinroudou] (n) prison labor; prison labour; forced labor; forced labour [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Ten prisoners broke out of jail.10人の囚人たちが脱獄した。
The prisoner who escaped two days ago is still at large.2日前に脱走した囚人はまだつかまっていない。
Five prisoners were recaptured, but three others are still at large.5人の囚人は捕まったが、残り3人は今も逃走中だ。
Joe was believed to have shot the prisoner.ジョーはその囚人を撃ったと思われていた。
There is no denying that the prisoner is guilty.その囚人が有罪であることは、否定することができない。
The convict was pardoned after serving his sentence.その囚人は刑期に服した後赦免された。
The prisoner is in chains.その囚人は獄舎につながれている。
The prisoner was set at liberty yesterday.その囚人は昨日釈放された。
The prisoner was released.その囚人は釈放された。
The prisoners fought one another like so many mad people.その囚人達はまるで狂人のように互いに争った。
Everybody showed sympathy toward the prisoner.だれもがその囚人に情けをかけた。
The king ordered that the prisoner should be set free.王はその囚人を解放するように命じた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My hands are of your colour... ..but I shame to wear a heart so white.[CN] 你有许多机会可以除去他; "要是他得胜归来,那就什么都完了; 我将要成为一个囚人 Great Performances (1971)
Prisoners at the bar of justice have you anything to say in your defence?[JA] 法廷における囚人には 自己弁護のための 発言が認められます And Then There Were None (1945)
Bring in the prisoner![JA] 囚人を! The Black Cauldron (1985)
You look like the Prisoner of Zenda or something.[JA] なんか囚人みたい A Nightmare on Elm Street (1984)
They showed that picture to the inmates of jails and prisons... to men with a wide acquaintance among the cat burglars and the violence boys.[JA] その男の写真を 囚人たちに見せ... 泥棒や粗暴犯に 顔の広い者に見せ... He Walked by Night (1948)
Prisoner transfer from Cell Block 1138.[JA] 監房区画1138からの 囚人移送です Star Wars: A New Hope (1977)
You're being held a prisoner, aren't you?[JA] -うん 囚人でしょうね? The Black Cauldron (1985)
A prisoner at Plötzensee... just before dashing his head against the wall... said, "Now!"[JA] 刑務所では 囚人が壁に頭をぶつけて死ぬ前 "今だ!"と叫んだ Wings of Desire (1987)
- And not tasting of prison.[JA] - 囚人に見えないように - そんなこと The Spy Who Came In from the Cold (1965)
If one of the deputy sheriffs goes too far, the prisoner comes to me![JA] 俺の部下がそんな事をしたら 囚人は俺に訴えてくる First Blood (1982)
"he's doomed, he's an eternal prisoner![JA] "呪われた永遠の囚人よ" Stalker (1979)
There's no man in the world more bound to his mother, yet here he lets me prate like one in the stocks![CN] 没有一个人和他母亲的关系更密切了 可他现在却让我像用脚镣锁着的囚人一样叨叨絮语 Coriolanus (2011)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
囚人[しゅうじん, shuujin] Gefangener, Haeftling, Straefling [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top