Search result for

升力 空气经过风筝表面

(1 entries)
(0.6979 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -升力 空气经过风筝表面-, *升力 空气经过风筝表面*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You know what, dad?[CN] 升力 空气经过风筝表面 Einstein: Chapter Six (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

升力 (shēng lì) 空气 (kōng qì)经过 (jīng guò)风筝 (fēng zhēng)表面 (biǎo miàn)

 


  

 
空气
  • (kōng qì, ㄎㄨㄥ ㄑㄧˋ) air; atmosphere [CE-DICT-Simplified]
经过
  • (jīng guò, ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄛˋ) to pass; to go through; process; course [CE-DICT-Simplified]
风筝
  • (fēng zhēng, ㄈㄥ ㄓㄥ) kite [CE-DICT-Simplified]
表面
  • (ひょうめん) (n) surface; outside; face; appearance; (P) [EDICT]
  • (biǎo miàn, ㄅㄧㄠˇ ㄇㄧㄢˋ) surface; face; outside; appearance [CE-DICT-Simplified]
  • (biǎo miàn, ㄅㄧㄠˇ ㄇㄧㄢˋ) surface; face; outside; appearance [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top