ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

冒雨

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -冒雨-, *冒雨*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冒雨[mào yǔ, ㄇㄠˋ ㄩˇ, ] to brave the rain, #21,463 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I should have just gone out in the rain and...[CN] 我應該冒雨走到妳面前然後... ... The Hunger Games (2012)
The one who wears a torn shoe in the rain.[CN] 破履裹足冒雨而行者是可爱的。 Songs from the Second Floor (2000)
Maybe we can't fly in the rain but I think I know someone who can.[CN] 我们不能冒雨飞行 但我想有人可以 Tinker Bell and the Great Fairy Rescue (2010)
You went all the way out there in the rain, and you didn't bring the number.[CN] 冒雨打电话 竟忘了号码 Good Will Hunting (1997)
I rode through the rain.[CN] 我冒雨驾车来的 Emma (1996)
It was crazy to wait in the rain but it was his birthday, so I couldn't say no.[CN] 冒雨守候,我觉得很傻 但他的生日,我无法拒绝 All About My Mother (1999)
They're down here right now, in the pouring rain, waiting to see their buddy.[CN] 正冒雨等着他们的战友呢 Leatherheads (2008)
You're probably mistaken, you know? You got soaking wet in that rain for nothing.[CN] 你是不是聽錯了 那天又冒雨瞎跑了 Episode #1.11 (2010)
You're setting it up in a wash?[CN] 你想冒雨扎营么? 太蠢了 You're setting it up in a wash? Goats (2012)
Was I crazy that night, running through the rain.[CN] 那天晚上我很疯狂,冒雨跑过去 Born on the Fourth of July (1989)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top