ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*y chromosome*

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: y chromosome, -y chromosome-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Y chromosome[N] โครโมโซมเพศ, Syn. sex chromosome

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accessory chromosomeโครโมโซม x ที่ไม่ได้รวมคู่ในเพศหนึ่ง
y chromosomeโครโมโซมเพศที่มียีน (genes) ที่เป็นตัวกำหนดลักษณะเฉพาะของเพศชาย (ในมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่) ปรากฎโดดเดี่ยวและพบในผู้ชายเท่านั้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you know that i was born with an extra y chromosome?คุณรู้ไหมว่าผมเกิดมา พร้อมกับโครโมโซมวาย เพิ่มมาอีกหนึ่งตัว (xyy) Masterpiece (2008)
It's like I... come home, house is all lit up, and my job, you see, apparently... because... because my chromosomes happen to be different cause I then gotta walk through that house,มันเหมือนฉันกลับบ้าน แล้วพยว่าบ้านทั้งหลังไฟทุกดวงเปิดอยู่ และหน้าที่ฉัน อย่างที่เห็นก็เพราะ... เพราะโครโมโซมของฉัน มันแตกต่าง Days Gone Bye (2010)
Then he infected it with his evil, nasty chromosomes.จากนั้นเขาก็ติดเชื้อด้วยความชั่วร้าย ของเขาโครโมโซมที่น่ารังเกียจ Transformers: Age of Extinction (2014)

Japanese-English: EDICT Dictionary
Y染色体[ワイせんしょくたい, wai senshokutai] (n) Y chromosome [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Y chromosome
      n 1: the sex chromosome that is carried by men; "human males
           normally have one X chromosome and one Y chromosome"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top