ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*那太糟糕了*

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 那太糟糕了, -那太糟糕了-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's too bad.[CN] 那太糟糕了. Phenomenon (1996)
No?[CN] 那太糟糕了 Booked Solid (2013)
What is your purpose, Chris?[CN] - 噢 那太糟糕了 Missy: Get Out (2017)
That's too bad.[CN] 那太糟糕了 Get on Up (2014)
That's too bad, Harold.[CN] 那太糟糕了,哈洛德 Compulsion (1959)
That's too bad.[CN] 那太糟糕了 Where the Sidewalk Ends (1950)
- Oh, that's too bad.[CN] - 哦,那太糟糕了 Accidental Love (2015)
Tickets? Tickets![CN] 那太糟糕了,因为我买了今晚的票 How to Lose a Guy in 10 Days (2003)
That's too bad.[CN] -那太糟糕了 The Strong, Silent Type (2002)
Jeez, that's too bad, because you know what?[CN] 嘿 那太糟糕了 你知道为什么吗 Falling Down (1993)
That's terrible.[CN] 那太糟糕了 Femme Fatale (2002)
- That's too bad.[CN] 那太糟糕了 Taking a Chance on Love (2009)
That's too bad, because our theory is that the kidney damage is caused by "A", and everything else is caused by "B".[CN] 那太糟糕了,因为我们的理论是... 肾脏的损害是由"A"引起的 而其它的问题是由"B"引起的 Sports Medicine (2005)
Right?"[CN] 那太糟糕了 Byrnes Sandwich (2016)
-That's too bad. -About three months.[CN] 一那太糟糕了 一大约三个月 The Awful Truth (1937)
Oh... That's too bad. I wonder what happened.[CN] 那太糟糕了 发生什么事了? The Herb Garden Germination (2011)
Oh. Well, that... that's too bad.[CN] 那太糟糕了 Models Love Magic (2013)
That's too bad.[CN] 那太糟糕了 Home (2013)
Too bad.[CN] 那太糟糕了 Man of Marble (1977)
Oh, that's too bad because I already cashed your check.[CN] 那太糟糕了 我已经把你的支票兑现了 A New Day (2011)
Yeah, it was bad, I can't even tell you how many times, how many times I missed out on a fun date or hanging out with a fun guy, you know.[CN] 是啊 那太糟糕了,我甚至不能告诉你有多少次了 我错过了多次约会的机会 或者和帅哥出去玩,你知道的 Marfa Girl (2012)
I don't want to do that. That's a bummer.[CN] 我不要那样做 那太糟糕了 Man on the Moon (1999)
That's too bad. Just know it's not your fault. It's hereditary.[CN] 那太糟糕了,痘痘不是你的错,是遗传的 Please Give (2010)
- Oh, that's too bad.[CN] - 哦,那太糟糕了 Song One (2014)
- Sure.[CN] - 哦 那太糟糕了 The Way of the Fist (2012)
Oh, that's too bad.[CN] 你好吗? 哦,那太糟糕了 America's Sweethearts (2001)
That's too bad.[CN] 那太糟糕了 Family Business (2012)
- Dreadful. That is just dreadful. - "Classics adapted while you wait.[CN] -太糟了,那太糟糕了 A Face in the Crowd (1957)
- Miss Collins, I have to get to practice.[CN] - 我得去训练了 - 那太糟糕了 不是么? Carrie (1976)
That's bad.[CN] 那太糟糕了 The Long Voyage Home (1940)
- Really? That's too bad.[CN] 那太糟糕了 Please Give (2010)
Yeah. That's too bad.[CN] 哦 那太糟糕了 The Scarlet Letter (2009)
Oh, that's terrible.[CN] 那太糟糕了 The Occupation Recalibration (2014)
I can't, Mom. I swear, it's horrible.[CN] 我办不到 妈妈 我发誓 那太糟糕了 Turn the River (2007)
- That's too bad.[CN] - 那太糟糕了 The Eichmann Show (2015)
That's too bad. I sleep like a baby.[CN] 那太糟糕了 我像个婴儿一样地睡 Screamers: The Hunting (2009)
Well, that's too bad, 'cause I'm not going to hook you up unless you crush that hyper douchbag's skull.[CN] 那太糟糕了 如果你们不打破他那人渣的头 我是不会帮你们把他引来的 Brick (2011)
"Boy, that sucks and I'm really sorry it happened to you"[CN] "男孩 那太糟糕了 我很难过这一切发生在你身上" In Her Shoes (2005)
That's terrible.[CN] 那太糟糕了 It Happened One Night (1934)
That'd be horrible.[CN] 那太糟糕了 That'd be horrible. Ocean's Twelve (2004)
That's too bad.[CN] 那太糟糕了 Solstice (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top