ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*尼姑*

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 尼姑, -尼姑-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尼姑[ní gū, ㄋㄧˊ ㄍㄨ, ] Buddhist nun, #27,351 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So what are you, the "flying nun"?[CN] 那你是什么 飞天尼姑? The Lost Boys (1987)
General, Fung took the governor and the nun as hostages.[CN] 報告將軍 安提督跟那個尼姑 還在他們父子倆手上 Fei hu wai zhuan (1993)
and the young nun is very pretty, so many monks fall in love with her.[CN] 年轻尼姑很美 所以几个和尚爱上了她 La vallée (1972)
You know, the... nun who taught the lepers how to sing.[CN] 要知道,... 尼姑谁 教麻风病人怎么唱。 Dead Men Don't Wear Plaid (1982)
The nuns aren't what they used to be.[CN] 现在尼姑也今非昔比了 Four Times that Night (1971)
My sisters were nuns I grew up among women who were almost saints[CN] 我的母亲是托体僧 我的几个姐姐都是尼姑 Mother Joan of the Angels (1961)
If not, what would you do among those nuns?[CN] 不安慰的话 你在尼姑群中会干出什么? Scent of a Woman (1974)
A nun.[CN] 尼姑 Sex and the Single Girl (1964)
These maids or the demons in them tell such things at the top of their voices, in public[CN] 那些尼姑想要咖尼克神父过去 这些女人或者是 他们中的坏蛋... Mother Joan of the Angels (1961)
What he can do with numbers would make a 1000-dollar-a-night hooker blush like a nun.[CN] 他做过的事迹啊 足以让千元身价的娼妇 羞涩的像尼姑 Episode #2.10 (1990)
a nun yo-yos a circus midget and a duck.[CN] 得到这个,玉米喂养的小鼠收获, 一个妓女,尼姑, 一个佛兰芒农妇 皮鞭,铁链,口哨,溜溜球, 马戏团的侏儒, Black Sheep (1996)
Finally, you got two knights drunk and invited them to wrestle with you inside the nunnery[CN] 最后, 你找來兩個喝醉的騎士 邀他們進尼姑庵和你摔跤 The Archbishop (1983)
- A nun![CN] - 一个尼姑 40 Carats (1973)
Get thee to a nunnery! Farewell![CN] 你快点进尼姑庵去吧 快点去吧 再见 Hamlet (1948)
At sixteen I am a nun... my hair shorn at youths prime.[CN] "小尼姑年方二八 正青春被师傅削去了头发" Farewell My Concubine (1993)
I am a nun. . At sixteen I am a nun. My hair is shorn at youth's prime.[CN] "小尼姑年方二八 正青春被师傅削去了头发" Farewell My Concubine (1993)
She told her parents she wanted to be a nun.[CN] 她跟她父母说她想当尼姑 Beautiful Antonia, First a Nun Then a Demon (1972)
True, he was young and handsome[CN] 我是说那些尼姑 是他毁灭的根因 Mother Joan of the Angels (1961)
in a Zen monastery one day... there are 20 monks and a young nun, who are studying,[CN] 有20个和尚和一个年轻尼姑 在那里修行 La vallée (1972)
I don't need you help! That old nun can't defeat me![CN] 干嘛要你救,我老早就搞定那个老尼姑 Royal Tramp (1992)
Is a nun a male or a female?[CN] 尼姑是男的还是女的? Farewell My Concubine (1993)
It's the language of Buddhism[CN] 你是不是相信尼姑呀? Young and Dangerous 3 (1996)
To a nunnery. Go.[CN] 进尼姑庵去吧 去吧 Hamlet (1948)
I acquired at the nunnery?[CN] 我从尼姑庵获得的? Four Times that Night (1971)
Its due to you that I escaped alive.[CN] 小王才能够脱离老尼姑的魔掌 Royal Tramp (1992)
I'm a num.[CN] "小尼姑年方二八" Farewell My Concubine (1993)
Um, nuns, priests, castle.[CN] 庵,尼姑,道士,城堡。 Slaughter of the Innocents (1993)
- You were a nun![CN] - 你是尼姑 The Girl with a Pistol (1968)
If I can't marry Fulco I'll become a nun.[CN] 如果我不能嫁给福尔科 我就当尼姑 Beautiful Antonia, First a Nun Then a Demon (1972)
Where's the old nun and the Crown Prince?[CN] 老尼姑跟世子呢? Royal Tramp (1992)
Get thee to a nunnery.[CN] 你到尼姑庵去吧 Hamlet (1948)
The old man is hurt already! No need to be afraid.[CN] 老尼姑早就受了伤,不用怕她,上 Royal Tramp (1992)
Old nun! Hand over Wei-Shou-Bou and the Crown Prince![CN] 老尼姑,赶快把世子跟韦小宝交出来 Royal Tramp (1992)
There could be something like 100 million bucks.[CN] 约翰,我觉得必须有\尼姑亿那里。 Deep Cover (1992)
- A, uh, Dadaist nun?[CN] - 达达派的尼姑 Naked (1993)
Still a virgin... and heedless to the temptations of the flesh, like the good nuns taught me...[CN] 我可还是处女... 对肉体的诱惑不可掉以轻心 就像尼姑高人教诲我的... Four Times that Night (1971)
The nunnery's on fire![CN] 尼姑庵著火了! The Archbishop (1983)
Damn! They must have gone down the secret passage to the nunnery. Ya-a-ah-h![CN] 他們一定逃進通向尼姑庵的秘道了 修女, 三個男人進來, 往哪邊去了? The Archbishop (1983)
The old nun said it'll work after I use it 10 times.[CN] 尼姑庵的老尼姑说了 用十遍,准行 Ju Dou (1990)
Are you saying that I can't beat the old nun?[CN] 世子是讥讽本座打不过那个老尼姑 Royal Tramp (1992)
So did I. I was taught by nuns.[CN] 我也是 我是被尼姑教出来的 Four Times that Night (1971)
Old nun! Release him![CN] 老尼姑,赶快把人放了 Royal Tramp (1992)
Go thy ways to a nunnery.[CN] 到尼姑庵去吧 Hamlet (1948)
- What were they, fake nuns?[CN] - 还想当假尼姑 Four Times that Night (1971)
-A sage decision by becoming a nun, I save on the dowry and she gets to find heaven.[CN] -明智的决定... 当尼姑好 我省下嫁妆 她会进天堂 Beautiful Antonia, First a Nun Then a Demon (1972)
Unless you count all the times he sold dope disguised as a nun.[CN] 除非你所有的时代 他卖掉作为一个尼姑伪装涂料。 Heavy Metal (1981)
the Zen master reads to the group, and after the reading, the young nun gets up[CN] 禅宗高僧当众念信 念完之后 年轻尼姑站起来 La vallée (1972)
At sixteen I am a nun...[CN] "小尼姑年方二八" Farewell My Concubine (1993)
Hear the one about the nun?[CN] 听说过尼姑的故事吗? La Haine (1995)
Your taste is unique! Even an old nun can interest you![CN] 大人真是品味非凡,连老尼姑都想得到? Royal Tramp (1992)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top