Search result for train (153 entries) (0.0086 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -train-, *train*.
English-Thai: Longdo Dictionary
training(n) การฝึกอบรม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
train    [N] รถไฟ
train    [N] ขบวนรถ
train    [N] เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตามลำดับ, See also: เหตุการณ์ต่อเนื่อง
train    [N] เกียร์
train    [N] ชายกระโปรงยาวๆ, See also: ชายกระโปรง, หางกระโปรง
train    [VI] อบรม, See also: ฝึกหัด, ฝึกฝน
train    [VT] ให้ความรู้, See also: อบรม, สั่งสอน
train    [VI] เตรียมตัว, See also: ปลูกฝัง
train    [VI] ฝึกซ้อม (ทางกีฬา), See also: ฝึก, หัด, ซ้อม
train    [VI] โดยสารรถไฟ, See also: เดินทางโดยรถไฟ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
trained reflex; reflex, acquired; reflex, conditioned; response, conditionedรีเฟล็กซ์เรียน, รีเฟล็กซ์ฝึก, รีเฟล็กซ์ที่ได้มา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
traineeผู้รับการฝึกอบรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trainingการฝึกอบรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
training, in-service; training, on-the-jobการฝึกอบรมในงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
training, off-the-jobการฝึกอบรมนอกงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
training, on-the-job; training, in-serviceการฝึกอบรมในงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
training, post-entryการฝึกอบรมหลังเข้ารับตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
training, pre-entry; training, preserviceการฝึกอบรมก่อนเข้ารับตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
training, preservice; training, pre-entryการฝึกอบรมก่อนเข้ารับตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trainingการฝึกอบรม [การจัดการความรู้]
Trainingการฝึกอบรม [TU Subject Heading]
Trainingการฝึกหัด [TU Subject Heading]
Training manualsคู่มือการฝึกอบรม [TU Subject Heading]
Training needsความต้องการในการฝึกอบรม [TU Subject Heading]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า train **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
trainThey attributed his bad manners to lack of training in childhood.
trainHis car collided with a train.
trainThe train by which he rode has stopped being visible.
trainHis train arrives at five this evening.
trainHis train arrived at Tokyo Station.
trainOn his birthday, I took a train to the town in which he lived.
trainHe got the twelve o'clock train.
trainHe will leave by train at 6:30.
trainHe failed to catch the 8:30 train.
trainHe trained his camera on me.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
train(เทรน) n. รถไฟ,ขบวน,ผลลัพธ์,ส่วนท้าย vt.,vi. ฝึก,ฝึกหัด,ลาก,ดึง,เส้น, See also: trainable adj.
trainee(เทรนนี') n. ผู้ได้รับการฝึกหัด,ผู้ฝึกงาน
trainer(-'เนอะ) ผู้ฝึก,ครูฝึก,อุปกรณ์การฝึก,เครื่องบินฝึก
training(เทรน'นิง) n. การฝึก,การฝึกหัด,การฝึกฝน
boat trainn. ขบวนรถไฟที่วิ่งเชื่อมติดกับเรือเพื่อถ่ายผู้โดยสาร
constrain(คันสเทรน') {constrained,constraining,constrains} vt. บังคับ,ผลักดัน,ขัง,จำกัด,ระงับความรู้สึก -Conf. restrain
constrained(คันสเทรนดฺ') adj. ถูกบังคับ,ซึ่งระงับความรู้สึกไว้,ฝืนใจ,ถูกจำกัด
constraint(คันเทรนทฺ') n. การคุมขัง,การจำกัด,การควบคุมความรู้สึก,การบีบบังคับ,แรงบีบบังคับ,ภาวะที่ถูกบีบบังคับ, Syn. compulsion
contraindicatevt. (ยาชนิดหนึ่ง) ขัดแย้งกับ (ยาอีกชนิดหนึ่ง) โดยทำให้เกิดอาการได้, See also: contraindication n.
detrain(ดิเทรน') vi. ลงจากรถไฟ vt. เอาออกจากรถไฟ, See also: detrainment n.

English-Thai: Nontri Dictionary
train(n) รถไฟ,บริวาร,ชุด,แถว,แนว,ขบวน
train(vi,vt) ฝึกฝน,อบรม,สั่งสอน,ดัด,เล็ง,จัดการ,ฝึกหัด
training(n) การฝึกหัด,การอบรม,การฝึกฝน,การศึกษา
constrain(vt) บีบบังคับ,ขัง,ฝืนใจ,จำกัด
constraint(n) การบีบบังคับ,การฝืนใจ,การจำกัด,การระงับความรู้สึก,การคุมขัง
detrain(vi) ตกราง,ลงจากรถไฟ
overstrain(n) การใช้กำลังมากไป
overstrain(vt) ทำงานมากเกินไป,ใช้กำลังมากไป
restrain(vt) รั้ง,งดเว้น,ยับยั้ง,ผูกมัด,ควบคุม,ข่มใจ,อดกลั้น
restraint(n) การยับยั้ง,การงดเว้น,ข้อผูกมัด,การหักห้ามใจ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระแสความคิด    [N] train of thought, Syn. แนวความคิด, Example: ข้อเท็จจริงจากคณะปาฐกส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดกระแสความคิดในทางสร้างสรรค์ดีงามยิ่งขึ้น, Thai definition: แนวความคิดจากหลายทาง, แนวความคิดที่เห็นไปในทางเดียวกัน
ขบวนรถไฟ    [N] train, Example: ขบวนรถไฟประกอบด้วยรถพ่วงชนิดต่างๆ กัน, Thai definition: รถไฟที่มีการจัดเป็นแนวเป็นแนว หรือเป็นหมวดหมู่
ผู้เข้ารับการอบรม    [N] trainee, Syn. ผู้เข้าอบรม, Ant. ผู้อบรบ, ผู้สอน, Example: มีผู้เข้ารับการอบรมมาไม่ครบตามจำนวนที่ได้มีการลงทะเบียนไว้, Count unit: คน
รถไฟ    [N] train, See also: railway train, Example: รถไฟขบวนนี้บรรทุกเด็กจากหนองแก เขาเต่า มาเรียนหนังสือที่หัวหิน, Count unit: ขบวน, Thai definition: รถที่พ่วงกันเป็นขบวนยาว ขับเคลื่อนโดยมีหัวรถจักรลากให้แล่นไปตามรางเหล็ก
หัด    [V] practice, See also: train, drill, Syn. ฝึก, ฝึกฝน, ฝึกหัด, Ant. ชำนาญ, ช่ำชอง, Example: ถ้าหากเราหัดเขียนเลขไทยมาเสียตั้งแต่เล็กๆ แล้ว เราก็จะเขียนเลขไทยได้สวยงาม, Thai definition: ทำให้ชำนาญ
การฝึกฝน    [N] training, See also: drill, Syn. การฝึกหัด, การฝึกอบรม, Example: ทหารได้รับการฝึกฝนในการบินผาดโผน, Thai definition: การเพียรฝึก, การพยายามฝึก
การอบรม    [N] training, See also: drill, Syn. การฝึกอบรม, การฝึกฝน, Example: ผู้ที่ผ่านการอบรมวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้
ขัดเกลา    [V] discipline, See also: train, Syn. อบรม, พร่ำสอน, บ่มนิสัย, Example: คุณป้าขัดเกลาสมศรีจนมีกิริยามารยาทเป็นผู้ดี, Thai definition: แนะนำพร่ำสอนให้ซึมซาบเข้าไปจนติดเป็นนิสัย
อบรม    [V] train, See also: drill, tutor, coach, Example: บริษัทต้องอบรมโปรแกรมเมอร์ของตนให้มีความคุ้นเคยกับการใช้เครื่องมือ, Thai definition: แนะนำชี้แจงให้เข้าใจในเรื่องที่ต้องการ
ผู้ฝึกสอน    [N] trainer, See also: instructor, teacher, lecturer, Syn. ครูฝึก, คนฝึก, ผู้ฝึก, Ant. ผู้เรียน, Example: ดวงตาเป็นผู้ฝึกสอนในวิชาภาษาไทย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ฝึกหัดการสอนในโรงเรียนตามหลักสูตรวิชาการศึกษา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: easily trained   
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained   
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuksā) EN: vocational education ; vocational training   FR: enseignement professionnel [m]
อั้น[v.] (an) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress   FR: restreindre ; limiter
บังคับ[v.] (bangkhap) EN: force ; compel ; enforce ; command ; direct ; give an order ; constrain ; coerce   FR: contraindre ; obliger ; forcer ; ordonner
บังคับใจ[v.] (bangkhapjai) EN: force ; constrain ; oblige ; control one's mind   FR: se contrôler ; se maîtriser
บรรทุกสินค้าขึ้นรถไฟ[v. exp.] (banthuk sinkhā kheun rotfai) EN: load goods onto a train   
บัตรโดยสารรถไฟ[n. exp.] (bat døisān rotfai) EN: train ticket   FR: billet de train [m] ; ticket de train [m]
บึ้งบูด[adj.] (beungbūt) EN: sullen ; serious ; strained ; unsmiling   FR: grincheux ; hargneux
บีบ[v.] (bīp) EN: compel ; force ; press   FR: forcer ; contraindre

CMU English Pronouncing Dictionary
TRAIN T R EY1 N
TRAINS T R EY1 N Z
TRAINA T R EY1 N AH0
TRAINED T R EY1 N D
TRAINEE T R EY1 N IY1
TRAIN'S T R EY1 N Z
TRAINER T R EY1 N ER0
TRAINOR T R EY1 N ER0
TRAINEES T R EY1 N IY1 Z
TRAINMEN T R EY1 N M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
train (v) (t r ei1 n)
trains (v) (t r ei1 n z)
trained (v) (t r ei1 n d)
trainee (n) (t r ei1 n ii1)
trainer (n) (t r ei1 n @ r)
trainees (n) (t r ei1 n ii1 z)
trainers (n) (t r ei1 n @ z)
training (v) (t r ei1 n i ng)
trainman (n) (t r ei1 n m a n)
trainmen (n) (t r ei1 n m e n)

German-Thai: Longdo Dictionary
Trainer(n) |der, pl. Trainer| ผู้ฝึกอบรม, โค้ช

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Waltran {m}train oil of the whale [Add to Longdo]
Zugfahrt {f}train ride [Add to Longdo]
Fischtran {m}train oil [Add to Longdo]
Zugpersonal {n}train staff [Add to Longdo]
Zugauskunft {f}train information [Add to Longdo]
Gedankengang {m}train of thought; train of thoughts [Add to Longdo]
Zugreservierung {f}train reservation [Add to Longdo]
Bahnreservierung {f}train reservation [Add to Longdo]
Bahnfahrplanauskunft {f}train schedule information [Add to Longdo]
Bahnreise {f}; Bahnfahrt {f}train ride [Add to Longdo]
Bahnfahrt {f} | Bahnfahrten {pl}train journey | train journeys [Add to Longdo]
Bahnreisende {m,f}; Bahnreisendertrain traveler [Add to Longdo]
Schleppzug {m} | Schleppzüge {pl}train of barges | trains of barges [Add to Longdo]
Zugverbindung {f} | Zugverbindungen {pl}train connection | train connections [Add to Longdo]
Trajektschiff {n} [naut.] | Trajektschiffe {pl}train ferry | train ferries [Add to Longdo]
Zugfahrplan {m}; Bahnfahrplan {m}; Zugbegleiter {m}train timetable; train schedule [Add to Longdo]
Zug {m}; Eisenbahnzug {m} | Züge {pl} | durchgehender Zug | mit dem Zug fahren; mit der Bahn fahren (nach) | den Zug erreichen | den Zug verpassen | Züge beobachten und notieren (als Hobby)train | trains | through train | to go by train; to take the train (to) | to catch the train | to miss the train | train spotting [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
aller en trainเดินทางด้วยรถไฟ, See also: aller
changer de train(phrase) เปลี่ยนรถไฟ, ต่อรถไฟ
en train de (+ verbe)(phrase) กำลังกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ เช่น Otto est en train de regarder une jolie fille. = อ๊อตโต้กำลังมองสาวสวยคนหนึ่งอยู่

Japanese-English: EDICT Dictionary
NEET[ニート, ni-to] (n) NEET (young people not in education, employment or training) [Add to Longdo]
お引き摺り;お引摺り[おひきずり, ohikizuri] (n) (1) (See 引き摺り・1) train of dress; trailing skirt; (2) (See 引き摺り・2) woman who doesn't work and only thinks about fashion [Add to Longdo]
お召し列車;御召列車[おめしれっしゃ, omeshiressha] (n) Imperial train; royal train [Add to Longdo]
がったんごっとん[, gattangotton] (n) clickety-clack (e.g. train sound) [Add to Longdo]
ぎこちない(P);ぎごちない[, gikochinai (P); gigochinai] (adj-i) awkward; clumsy; stiff; crude; unrefined; constrained; (P) [Add to Longdo]
ぎすぎす[, gisugisu] (adv,n,vs) (on-mim) strained atmosphere; thin and bony [Add to Longdo]
ぎっくり腰;ギックリ腰[ぎっくりごし(ぎっくり腰);ギックリごし(ギックリ腰), gikkurigoshi ( gikkuri koshi ); gikkuri goshi ( gikkuri koshi )] (n) strained back; slipped disk; lumbosacral strain [Add to Longdo]
こし器;漉し器[こしき, koshiki] (n) filter; strainer; colander [Add to Longdo]
こじつけ[, kojitsuke] (n,adj-no) distortion; stretch; strained interpretation; technicality; casuistry; sophistry [Add to Longdo]
こじつける[, kojitsukeru] (v1,vt) to distort; to strain (interpretation); to force (meaning) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
列车[liè chē, 列車] train (railway term) [Add to Longdo]
列车员[liè chē yuán, 列車員] train attendant [Add to Longdo]
思绪[sī xù, 思緒] train of thought; emotional state; mood; feeling [Add to Longdo]
思路[sī lù, 思路] train of thought; thinking; reason; reasoning [Add to Longdo]
教练机[jīào liàn jī, 教練機] trainer (aircraft) [Add to Longdo]
火车[huǒ chē, 火車] train [Add to Longdo]
火车票[huǒ chē piào, 火車票] train ticket [Add to Longdo]
火车站[huǒ chē zhàn, 火車站] train station [Add to Longdo]
火车头[huǒ chē tóu, 火車頭] train engine; locomotive [Add to Longdo]
训练营[xùn liàn yíng, 訓練營] training camp [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トランザクション木の制約条件[とらんざくしょんもくのせいやくじょうけん, toranzakushonmokunoseiyakujouken] transaction tree constraint [Add to Longdo]
パルス列[パルスれつ, parusu retsu] pulse stream (train, string) [Add to Longdo]
フラット制約集号[フラットせいやくしゆうごう, furatto seiyakushiyuugou] flat constraint set [Add to Longdo]
階層制約集合[かいそうせいやくしゅうごう, kaisouseiyakushuugou] hierarchical constraint set [Add to Longdo]
技術講習[ぎじゅつこうしゅう, gijutsukoushuu] technical course, technical training [Add to Longdo]
訓練[くんれん, kunren] training [Add to Longdo]
条件付き最適化[じょうけんつきさいてきか, joukentsukisaitekika] constrained optimization [Add to Longdo]
制約[せいやく, seiyaku] constraints [Add to Longdo]
制約集号[せいやくしゆうごう, seiyakushiyuugou] constraint set [Add to Longdo]
制約集合[せいやくしゅうごう, seiyakushuugou] constraint set [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
錬成[れんせい, rensei] trainieren, ausbilden [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accommodation \Ac*com`mo*da"tion\, n. [L. accommodatio, fr.
   accommodare: cf. F. accommodation.]
   [1913 Webster]
   1. The act of fitting or adapting, or the state of being
    fitted or adapted; adaptation; adjustment; -- followed by
    to. "The organization of the body with accommodation to
    its functions." --Sir M. Hale.
    [1913 Webster]
 
   2. Willingness to accommodate; obligingness.
    [1913 Webster]
 
   3. Whatever supplies a want or affords ease, refreshment, or
    convenience; anything furnished which is desired or
    needful; -- often in the plural; as, the accommodations --
    that is, lodgings and food -- at an inn.  --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   4. An adjustment of differences; state of agreement;
    reconciliation; settlement. "To come to terms of
    accommodation." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   5. The application of a writer's language, on the ground of
    analogy, to something not originally referred to or
    intended.
    [1913 Webster]
 
       Many of those quotations from the Old Testament were
       probably intended as nothing more than
       accommodations.            --Paley.
    [1913 Webster]
 
   6. (Com.)
    (a) A loan of money.
    (b) An accommodation bill or note.
      [1913 Webster]
 
   {Accommodation bill}, or {note} (Com.), a bill of exchange
    which a person accepts, or a note which a person makes and
    delivers to another, not upon a consideration received,
    but for the purpose of raising money on credit.
 
   {Accommodation coach}, or {train}, one running at moderate
    speed and stopping at all or nearly all stations.
 
   {Accommodation ladder} (Naut.), a light ladder hung over the
    side of a ship at the gangway, useful in ascending from,
    or descending to, small boats.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Train \Train\, v. t. [imp. & p. p. {Trained}; p. pr. & vb. n.
   {Training}.] [OF. trahiner, tra["i]ner,F. tra[^i]ner, LL.
   trahinare, trainare, fr. L. trahere to draw. See {Trail}.]
   [1913 Webster]
   1. To draw along; to trail; to drag.
    [1913 Webster]
 
       In hollow cube
       Training his devilish enginery.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To draw by persuasion, artifice, or the like; to attract
    by stratagem; to entice; to allure. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       If but a dozen French
       Were there in arms, they would be as a call
       To train ten thousand English to their side. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       O, train me not, sweet mermaid, with thy note.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       This feast, I'll gage my life,
       Is but a plot to train you to your ruin. --Ford.
    [1913 Webster]
 
   3. To teach and form by practice; to educate; to exercise; to
    discipline; as, to train the militia to the manual
    exercise; to train soldiers to the use of arms.
    [1913 Webster]
 
       Our trained bands, which are the trustiest and most
       proper strength of a free nation.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The warrior horse here bred he's taught to train.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To break, tame, and accustom to draw, as oxen.
    [1913 Webster]
 
   5. (Hort.) To lead or direct, and form to a wall or espalier;
    to form to a proper shape, by bending, lopping, or
    pruning; as, to train young trees.
    [1913 Webster]
 
       He trained the young branches to the right hand or
       to the left.             --Jeffrey.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mining) To trace, as a lode or any mineral appearance, to
    its head.
    [1913 Webster]
 
   {To train a gun} (Mil. & Naut.), to point it at some object
    either forward or else abaft the beam, that is, not
    directly on the side. --Totten.
 
   {To train}, or {To train up}, to educate; to teach; to form
    by instruction or practice; to bring up.
    [1913 Webster]
 
       Train up a child in the way he should go; and when
       he is old, he will not depart from it. --Prov. xxii.
                          6.
    [1913 Webster]
 
       The first Christians were, by great hardships,
       trained up for glory.         --Tillotson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Train \Train\, v. i.
   1. To be drilled in military exercises; to do duty in a
    military company.
    [1913 Webster]
 
   2. To prepare by exercise, diet, instruction, etc., for any
    physical contest; as, to train for a boat race.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Train \Train\, n. [F. train, OF. tra["i]n, trahin; cf. (for some
   of the senses) F. traine. See {Train}, v.]
   1. That which draws along; especially, persuasion, artifice,
    or enticement; allurement. [Obs.] "Now to my charms, and
    to my wily trains." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, something tied to a lure to entice a hawk; also, a
    trap for an animal; a snare. --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
       With cunning trains him to entrap un wares.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is drawn along in the rear of, or after,
    something; that which is in the hinder part or rear.
    Specifically : 
    [1913 Webster]
    (a) That part of a gown which trails behind the wearer.
      [1913 Webster]
    (b) (Mil.) The after part of a gun carriage; the trail.
      [1913 Webster]
    (c) The tail of a bird. "The train steers their flights,
      and turns their bodies, like the rudder of ship."
      --Ray.
      [1913 Webster]
 
   4. A number of followers; a body of attendants; a retinue; a
    suite.
    [1913 Webster]
 
       The king's daughter with a lovely train. --Addison.
    [1913 Webster]
 
       My train are men of choice and rarest parts. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. A consecution or succession of connected things; a series.
    "A train of happy sentiments." --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
       The train of ills our love would draw behind it.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Rivers now
       Stream and perpetual draw their humid train.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Other truths require a train of ideas placed in
       order.                --Locke.
    [1913 Webster]
 
   6. Regular method; process; course; order; as, things now in
    a train for settlement.
    [1913 Webster]
 
       If things were once in this train, . . . our duty
       would take root in our nature.    --Swift.
    [1913 Webster]
 
   7. The number of beats of a watch in any certain time.
    [1913 Webster]
 
   8. A line of gunpowder laid to lead fire to a charge, mine,
    or the like.
    [1913 Webster]
 
   9. A connected line of cars or carriages on a railroad; --
    called also {railroad train}.
    [1913 Webster]
 
   10. A heavy, long sleigh used in Canada for the
     transportation of merchandise, wood, and the like.
     [1913 Webster]
 
   11. (Rolling Mill) A roll train; as, a 12-inch train.
     [1913 Webster]
 
   12. (Mil.) The aggregation of men, animals, and vehicles
     which accompany an army or one of its subdivisions, and
     transport its baggage, ammunition, supplies, and reserve
     materials of all kinds.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Roll train}, or {Train of rolls} (Rolling Mill), a set of
    plain or grooved rolls for rolling metal into various
    forms by a series of consecutive operations.
 
   {Train mile} (Railroads), a unit employed in estimating
    running expenses, etc., being one of the total number of
    miles run by all the trains of a road, or system of roads,
    as within a given time, or for a given expenditure; --
    called also {mile run}.
 
   {Train of artillery}, any number of cannon, mortars, etc.,
    with the attendants and carriages which follow them into
    the field. --Campbell (Dict. Mil. Sci.).
 
   {Train of mechanism}, a series of moving pieces, as wheels
    and pinions, each of which is follower to that which
    drives it, and driver to that which follows it.
 
   {Train road}, a slight railway for small cars, -- used for
    construction, or in mining.
 
   {Train tackle} (Naut.), a tackle for running guns in and out.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Cars.
 
   Usage: {Train}, {Cars}. At one time "train" meaning railroad
      train was also referred to in the U. S. by the phrase
      "the cars". In the 1913 dictionary the usage was
      described thus: "Train is the word universally used in
      England with reference to railroad traveling; as, I
      came in the morning train. In the United States, the
      phrase the cars has been extensively introduced in the
      room of train; as, the cars are late; I came in the
      cars. The English expression is obviously more
      appropriate, and is prevailing more and more among
      Americans, to the exclusion of the cars."
      [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 train
   n 1: public transport provided by a line of railway cars coupled
      together and drawn by a locomotive; "express trains don't
      stop at Princeton Junction" [syn: {train}, {railroad
      train}]
   2: a sequentially ordered set of things or events or ideas in
     which each successive member is related to the preceding; "a
     string of islands"; "train of mourners"; "a train of thought"
     [syn: {string}, {train}]
   3: a procession (of wagons or mules or camels) traveling
     together in single file; "we were part of a caravan of almost
     a thousand camels"; "they joined the wagon train for safety"
     [syn: {caravan}, {train}, {wagon train}]
   4: a series of consequences wrought by an event; "it led to a
     train of disasters"
   5: piece of cloth forming the long back section of a gown that
     is drawn along the floor; "the bride's train was carried by
     her two young nephews"
   6: wheelwork consisting of a connected set of rotating gears by
     which force is transmitted or motion or torque is changed;
     "the fool got his tie caught in the geartrain" [syn:
     {gearing}, {gear}, {geartrain}, {power train}, {train}]
   v 1: create by training and teaching; "The old master is
      training world-class violinists"; "we develop the leaders
      for the future" [syn: {train}, {develop}, {prepare},
      {educate}]
   2: undergo training or instruction in preparation for a
     particular role, function, or profession; "She is training to
     be a teacher"; "He trained as a legal aid" [syn: {train},
     {prepare}]
   3: develop (children's) behavior by instruction and practice;
     especially to teach self-control; "Parents must discipline
     their children"; "Is this dog trained?" [syn: {discipline},
     {train}, {check}, {condition}]
   4: educate for a future role or function; "He is grooming his
     son to become his successor"; "The prince was prepared to
     become King one day"; "They trained him to be a warrior"
     [syn: {prepare}, {groom}, {train}]
   5: teach or refine to be discriminative in taste or judgment;
     "Cultivate your musical taste"; "Train your tastebuds"; "She
     is well schooled in poetry" [syn: {educate}, {school},
     {train}, {cultivate}, {civilize}, {civilise}]
   6: point or cause to go (blows, weapons, or objects such as
     photographic equipment) towards; "Please don't aim at your
     little brother!"; "He trained his gun on the burglar"; "Don't
     train your camera on the women"; "Take a swipe at one's
     opponent" [syn: {aim}, {take}, {train}, {take aim}, {direct}]
   7: teach and supervise (someone); act as a trainer or coach
     (to), as in sports; "He is training our Olympic team"; "She
     is coaching the crew" [syn: {coach}, {train}]
   8: exercise in order to prepare for an event or competition;
     "She is training for the Olympics"
   9: cause to grow in a certain way by tying and pruning it;
     "train the vine"
   10: travel by rail or train; "They railed from Rome to Venice";
     "She trained to Hamburg" [syn: {train}, {rail}]
   11: drag loosely along a surface; allow to sweep the ground;
     "The toddler was trailing his pants"; "She trained her long
     scarf behind her" [syn: {trail}, {train}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 train [trɛ̃]
   train
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top