Search result for

zap

(62 entries)
(0.023 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zap-, *zap*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
zap(แซพ) vt. ฆ่า,ยิง,โจมตี,ทำให้บาดเจ็บ,ทำลาย,ทำให้เสียหาย n. แรง,กำลัง,พลังงาน,แรงกระตุ้น,การกระแทก., Syn. drive,push
zapf chanceryแซพฟ แชนเซอรี <คำอ่าน>เป็นชื่อแบบอักษร (font) ที่ใช้ในภาษาอังกฤษแบบหนึ่ง (ภาษาไทยใช้ไม่ได้) ใช้กับเครื่องแมคอินทอช
zapf dingbatsแซพฟ ดิงแบตส์ <คำอ่าน>เป็นชื่อแบบอักษร (font) ที่มีลักษณะเป็นภาพแทนที่จะเป็นตัวอักษรหรือตัวเลข แบบตัวอักษรที่มีลักษณะเป็นภาพนี้มีหลายชื่อ นอกจากชื่อนี้ที่ใช้กับเครื่องแมคอินทอชแล้ว ในพีซีก็มี Wingdings, Webdings (ภาพเหล่านี้จะขยาย/ลดขนาดได้เหมือนตัวอักษร) บางทีเรียกสั้น ๆ ว่า Dingbats

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
zapลบทิ้ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And he saw Megatron, Megatron zapped him and he started seeing these crazy symbols, okay.เจอเมกาทรอน เมกาทรอนยิงแสงใส่ และเขาก็เพ้อเห็นสัญลักษณ์,โอเค Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
- 'cause he's zapped, man.- เจอกันมั๊ย. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
So, Sandover's helping the bottom line... by zapping some model employees.งั้น แซนด์โอเวอร์ ก็่ช่วยเหลือบริษัท ด้วยการจัดการกับพนักงานตัวอย่าง It's a Terrible Life (2009)
She was so zapped out of her mind.งั้น Negro Y Azul (2009)
Last time you zapped me someplace,คราวก่อน\ ที่นายพาฉันหายตัวไป Free to Be You and Me (2009)
So, what -- zach zapped you up here to see how bad it gets?งั้น อะไร - - แซค ยิงนายมาที่นี่ เพื่อดูว่ามันแย่แค่ไหนหรอ? The End (2009)
If it zaps everyone, don't that include your man?มันฆ่าทุกคน นั่นไม่รวมแฟนคุณด้วยหรอ? The Curious Case of Dean Winchester (2009)
Uh, Dr. Ellicott had just zapped your brain.เอ่อ ดร.เอลลิคอต กระแทกสมองนาย The Real Ghostbusters (2009)
They zap the patient with electroshocks, then go through the eye with an ice pickพวกเขาจะจับคนไข้ ช๊อตไฟฟ้า แล้วเอาที่เจาะน้ำแข็ง แทงทะลุตา Shutter Island (2010)
An angel zapped us back here... not the one that attacked you, friendlier.เทวดาส่งเรากลับมานี่... ไม่ใช่คนที่ทำร้ายคุณ-- คนที่เป็นมิตรกว่า The Song Remains the Same (2010)
Now you sound like a jedi. Zap! Good work, men.ฟังดูเหมือนเจไดนะเนี่ย ทำดีมาก ทุกคน Voyage of Temptation (2010)
It doesn't really matter who. Though I did make it to zap bad guys.ใีครก็ได้ ถึงฉันประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อจัดการคนชั่วก็เหอะ Confessions (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รีโมท[n.] (rīmōt) EN: remote control   FR: télécommande [f] ; commande à distance [f] ; zappette [f] (fam.)
ยิงรีโมท[v. exp.] (ying rīmōt) EN: use the remote control ; zap the TV ; zap with the remote   FR: zapper (anglic.)

CMU English Pronouncing Dictionary
ZAP    Z AE1 P
ZAPP    Z AE1 P
ZAPF    Z AE1 P F
ZAPS    Z AE1 P S
ZAPPA    Z AE1 P AH0
ZAPPED    Z AE1 P T
ZAPATA    Z AA0 P AA1 T AH0
ZAPIEN    Z AE1 P IY0 N
ZAPPIA    Z AE1 P IY0 AH0
ZAPPA'S    Z AE1 P AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
zap    (v) (z a1 p)
zaps    (v) (z a1 p s)
zapped    (v) (z a1 p t)
zapping    (v) (z a1 p i ng)
Zaporozhye    (n) (z a2 p @ r oo1 zh ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zapfwelle {f}p. t. o. shaft [Add to Longdo]
Zapfen {m}gudgeon [Add to Longdo]
Zapfen {m}pin [Add to Longdo]
Zapfen {m} | Zapfen {pl}spigot | spigots [Add to Longdo]
Zapfen {m}; Spund {m}; Hahn (vom Fass) {m} | mit einem Zapfen versehen; mit einem Hahn versehentap | to tap [Add to Longdo]
Zapfen {m}; Spund {m}peg [Add to Longdo]
Zapfen {m} (Holz)tenon [Add to Longdo]
Zapfen {m} | Zapfen {pl}trunnion | trunnions [Add to Longdo]
Zapfen {m} (Auge) [anat.]cone [Add to Longdo]
Zapfenloch {n}; Stemmloch {n}; Nut {f}; Falz {m}; Fuge {f}mortise; mortice [Add to Longdo]
Zapfenschraube {f} [techn.]shoulder screw [Add to Longdo]
Zapfensteckschlüssel {m}pronged tubular wrench [Add to Longdo]
Zapfenstreich {m}curfew; last post [Add to Longdo]
Zaponlack {m}cellulose lacquer [Add to Longdo]
Zappelphilipp {m}; zappelndes Kind [ugs.]fidget; fidgety child [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こざっぱり[, kozappari] (adv,vs) neat (neatly); tidy; trim [Add to Longdo]
アイシングザパック[, aishinguzapakku] (n) icing the puck [Add to Longdo]
ザッピング[, zappingu] (n) zapping [Add to Longdo]
ザップ[, zappu] (n) {comp} zap [Add to Longdo]
ピザパイ[, pizapai] (n) pizza pie [Add to Longdo]
レーザプリンタ[, re-zapurinta] (n) {comp} laser printer; laser beam printer [Add to Longdo]
レザペパ[, rezapepa] (n) (See レザーレット) coated paper; leatherette paper [Add to Longdo]
気障っぽい[きざっぽい, kizappoi] (adj-i) affected (appearance, attitude); stuck up; self-loving [Add to Longdo]
雑俳[ざっぱい, zappai] (n) playful literature originating from haiku [Add to Longdo]
雑駁[ざっぱく, zappaku] (adj-na,n) confusion [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
レーザプリンタ[れーざぷりんた, re-zapurinta] laser printer, laser beam printer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 zap \zap\ (z[a^]p), v. t.
   1. to shoot, destroy, or inactivate; my TV set was zapped by
    lightning.
    [PJC]
 
   2. to bomb with an atomic bomb.
 
   Syn: nuke, atomize.
     [WordNet 1.5]
 
   3. to cook or heat in a microwave oven.
 
   Syn: microwave, micro-cook, nuke.
     [WordNet 1.5]
 
   4. to subject to radiation, a laser beam, a strong electric
    current, or other potentially destructive treatment.
    [PJC]
 
   5. to skip over (e. g. a commercial or dull interval in a
    television program) by using the fast-forward button on a
    VCR remove control.
    [PJC]
 
   6. to add interest, color, or attractiveness to; to liven; --
    usually used with up. --[RHUD]
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 zap
   n 1: a sudden event that imparts energy or excitement, usually
      with a dramatic impact; "they gave it another zap of
      radiation"
   v 1: strike suddenly and with force; "This show zaps the viewers
      with some shocking scenes"
   2: kill with or as if with a burst of gunfire or electric
     current or as if by shooting; "in this computer game, space
     travellers are vaporized by aliens" [syn: {zap}, {vaporize}]
   3: strike at with firepower or bombs; "zap the enemy" [syn:
     {nuke}, {atomize}, {atomise}, {zap}]
   4: cook or heat in a microwave oven; "You can microwave the
     leftovers" [syn: {microwave}, {micro-cook}, {zap}, {nuke}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 zap
 
 
   1. n. Spiciness.
 
   2. vt. To make food spicy.
 
   3. vt. To make someone ?suffer? by making his food spicy. (Most hackers
   love spicy food. Hot-and-sour soup is considered wimpy unless it makes you
   wipe your nose for the rest of the meal.) See {zapped}.
 
   4. vt. To modify, usually to correct; esp. used when the action is
   performed with a debugger or binary patching tool. Also implies surgical
   precision. ?Zap the debug level to 6 and run it again.? In the IBM
   mainframe world, binary patches are applied to programs or to the OS with a
   program called ?superzap?, whose file name is ?IMASPZAP? (possibly
   contrived from I M A SuPerZAP).
 
   5. vt. To erase or reset.
 
   6. To {fry} a chip with static electricity. ?Uh oh ? I think that lightning
   strike may have zapped the disk controller.?
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top