ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

worrywart

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -worrywart-, *worrywart*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
worrywart[N] คนวิตกกังวลมากโดยไม่จำเป็น (คำไม่เป็นทางการ), Syn. worryguts

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
worrywart(เวอ'รีเวิร์ท) n. ผู้ชอบกลัดกลุ้มใจเป็นนิสัยและมักเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่จำเป็น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's my little worrywart.แม่ก็ขี้กังวลแบบนี้เสมอแหละ Excited and Scared (2010)
Oh, quit being such a worrywart, sugar.ที่รัก Renaissance (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
worrywartMary is such a worrywart.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  worrywart
      n 1: thinks about unfortunate things that might happen [syn:
           {worrier}, {fuss-budget}, {fusspot}, {worrywart}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top