ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

windows

W IH1 N D OW0 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -windows-, *windows*, window
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
windowsill(n) ขอบหน้าต่างส่วนล่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
windowsย่อจากคำเต็มว่า Microsoft Windows เป็นชื่อของโปรแกรมระบบวินโดว์สของบริษัทไมโครซอฟต์ ซึ่งทำงานภายใต้ระบบไมโครซอฟต์ดอส (Microsoft DOS) ที่เขียนโดยบริษัทเดียวกัน ถือว่าเป็นโปรแกรมระบบที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน ไมโครคอมพิวเตอร์ที่ใช้ชิป 80286 ขึ้นไป สามารถใช้ระบบวินโดว์สได้ ระบบวินโดว์ได้พัฒนาตลอดมา ปัจจุบัน กำลังอยู่ระหว่างหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะเปลี่ยนจากวินโดว์ส 3.1 เป็นวินโดว์ส 95 วินโดว์ส 97 และวินโดว์ส 2000 ต่อไป ระบบวินโดว์นี้จะรวมเอาโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) ต่าง ๆ ไว้ให้อย่างพร้อมมูล นอกจากนั้น หลายบริษัทยังสร้างโปรแกรมสำเร็จต่าง ๆ ให้ทำงานบนระบบวินโดว์สนี้ เช่น Aldus PageMaker, Freelance ทุกโปรแกรมจะมีวิธีการใช้พื้นฐานคล้ายคลึงกัน ทำให้ง่ายในการเรียนรู้ เพราะเรียนรู้โปรแกรมหนึ่ง ก็ทำให้มีแนวที่จะเรียนโปรแกรมอื่นง่ายขึ้น ระบบวินโดว์สนี้ จะเน้นในเรื่องการใช้ภาพเป็นสื่อ มีการใช้เมาส์ ใช้เมนู มีรายการเลือกต่าง ๆ ทำให้ผู้ใช้รู้สึกสะดวกขึ้นมาก
windows new technologyใช้ตัวย่อว่า Windows NT (อ่านว่า วินโดว์สเอ็นที) เป็นชื่อระบบปฏิบัติการ (operating system) ที่บริษัทไมโครซอฟต์พัฒนาต่อจากระบบวินโดว์ เพื่อให้สามารถใช้กับเครือข่ายได้ ใช้บนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 32 บิต ถือเป็นคู่แข่งที่สำคัญของระบบยูนิกซ์ (UNIX) และ โอเอส/ทู (OS/2)
windows ntวินโดว์เอ็นทีย่อมาจาก windows new technology เป็นชื่อระบบปฏิบัติการ (operating system) ที่บริษัทไมโครซอฟต์พัฒนาต่อจากระบบวินโดว์ เพื่อให้สามารถใช้กับเครือข่ายได้ ใช้บนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 32 บิต ถือเป็นคู่แข่งที่สำคัญของระบบยูนิกซ์ (UNIX) และ โอเอส/ทู (OS/2)
windowsash(วิน'โดแซช) n. กรอบหน้าต่าง
microsoft windows(ไม' โครซอฟท์ วิน' โด) n. ชื่อพื้นที่บนจอแสดงข้อมูลข่าวสารจากโปรแกรมหรือไฟล์ของบริษัทไมโครซอฟท์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Windowsวินโดวส์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Windowsวินโดวส์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Windowsหน้าต่าง [TU Subject Heading]
Windows (Computer programs)จอซ้อน (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hartheim, from whence trains with smoked windows depart, bearing passengers who will never be seen again.ที่เมือง ฮาร์ทเธม ที่นี่ เมื่อรถไฟจากไป พร้อมกับผู้โดยสาร ที่เราไม่มีวันได้พบอีกเลย Night and Fog (1956)
Sometimes a crust of bread falls from these windows for a comrade outside.บางครั้งก็มีเศษขนมปัง จงใจหล่นออกมาจากหน้าต่าง เพื่อให้เพื่อนที่อยู่ภายนอก Night and Fog (1956)
Through the windows of a passing el train.ผ่านหน้าต่างของรถไฟผ่านเอล 12 Angry Men (1957)
The lights were out, and they proved in court that at night you can look through the windows and see what's happening on the other side.ไฟออกและพวกเขาได้รับการพิสูจน์ในศาลว่าในเวลากลางคืน คุณสามารถมองผ่านหน้าต่างและดูสิ่งที่เกิดขึ้นในด้านอื่น ๆ 12 Angry Men (1957)
She said she saw it through the windows of a moving el train.เธอบอกว่าเธอเห็นมันผ่านหน้าต่างของย้ายเอรถไฟ 12 Angry Men (1957)
Finally, she turned toward the window at about 10 minutes after 12, and as she looked out, she saw the killing through the windows of a passing el train.Finally, she turned toward the window at about 10 minutes after 12, and as she looked out, she saw the killing through the windows of a passing el train. 12 Angry Men (1957)
I must have driven through a car wash with my windows open?ผม ๆ ผมคงจะเข้าล้างรถ ตอนเปิดหน้าต่างน่ะ Oh, God! (1977)
-Roll up the windows next time.คราวหน้าปิดหน้าต่างด้วย Oh, God! (1977)
The wind! The windows burst open.แล้วหน้าต่างก็เปิดออกอย่างแรง Suspiria (1977)
Windows is in the radio room still trying to get through.- เขามีปืน กลับไป The Thing (1982)
- Shut up, man ! - Windows !He could be one of those Things. The Thing (1982)
- Windows !วินโดวส์ ตอนนี้ The Thing (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
windowsAfter cleaning the windows, there always seems to be a visible trace of dirt.
windowsAlso, a lot of houses were damaged; windows were often broken throughout the town.
windowsAre there two windows in your room?
windowsBoth of the windows were broken.
windowsBut by leaving the humidifier on all night in the morning condensation's pouring off the windows ...
windowsCar windows accumulate frost on winter mornings.
windowsCould you convert this file into a Windows 95 compatible file and re-send it?
windowsDid not it occur to you to shut the windows?
windowsDon't leave the windows open.
windowsDon't sleep with the windows open.
windowsHe broke six windows one after another.
windowsHe kept all the windows open.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบดาล[baidān] (n) EN: kind of windows or doors with a bolt or a latch
บาน[bān] (n) EN: [ classifier : doors, windows; mirrors; frames; screens; other flat things ]  FR: [ classificateur : portes, fenêtres ; miroirs ; cadres ; écrans ; autres objets plats ]
วินโดวส์[Windōws] (tm) EN: Windows  FR: Windows [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WINDOWS W IH1 N D OW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
windows (n) wˈɪndouz (w i1 n d ou z)
windowsill (n) wˈɪndousɪl (w i1 n d ou s i l)
windowsills (n) wˈɪndousɪlz (w i1 n d ou s i l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
注册表[zhù cè biǎo, ㄓㄨˋ ㄘㄜˋ ㄅㄧㄠˇ, / ] Windows registry #39,470 [Add to Longdo]
视窗加速器[shì chuāng jiā sù qì, ㄕˋ ㄔㄨㄤ ㄐㄧㄚ ㄙㄨˋ ㄑㄧˋ, / ] Windows accelerator [Add to Longdo]
视窗基准[shì chuāng jī zhǔn, ㄕˋ ㄔㄨㄤ ㄐㄧ ㄓㄨㄣˇ, / ] Windows based [Add to Longdo]
视窗新技[shì chuāng xīn jì, ㄕˋ ㄔㄨㄤ ㄒㄧㄣ ㄐㄧˋ, / ] Windows NT [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Augenwischerei { f }windows dressing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウィンドウアクセラレータボード[uindouakuserare-tabo-do] (exp) { comp } Windows accelerator board [Add to Longdo]
ウィンドウズ;ウィンドゥズ;ウインドウズ[uindouzu ; uindouzu ; uindouzu] (n) { comp } Windows (Microsoft operating system) [Add to Longdo]
ウィンドウズアクセラレータ[uindouzuakuserare-ta] (n) { comp } Windows accelerator [Add to Longdo]
ウィンドウズエックスピー[uindouzuekkusupi-] (n) { comp } Windows XP [Add to Longdo]
ウィンドウズエヌティー[uindouzuenutei-] (n) { comp } WindowsNT [Add to Longdo]
ウィンドウズキュージューゴ[uindouzukyu-ju-go] (n) { comp } Windows95 [Add to Longdo]
ウィンドウズキュージューハチ[uindouzukyu-ju-hachi] (n) { comp } Windows98 [Add to Longdo]
ウィンドウズサンテンイチ[uindouzusanten'ichi] (n) { comp } Windows3.1 [Add to Longdo]
ウィンドウズニセン[uindouzunisen] (n) { comp } Windows2000 [Add to Longdo]
ウィンドウズミー[uindouzumi-] (n) { comp } WindowsMe [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ウィンドウズ[ういんどうず, uindouzu] Windows [Add to Longdo]
スタートボタン[すたーとぼたん, suta-tobotan] start button (in Windows 95) [Add to Longdo]
ウィンドウズキュージューハチ[ういんどうずきゅーじゅーはち, uindouzukyu-ju-hachi] Windows98 [Add to Longdo]
ウィンドウズキュージューゴ[ういんどうずきゅーじゅーご, uindouzukyu-ju-go] Windows95 [Add to Longdo]
ウィンドウズエックスピー[ういんどうずえっくすぴー, uindouzuekkusupi-] Windows XP [Add to Longdo]
ウィンドウズニセン[ういんどうずにせん, uindouzunisen] Windows2000 [Add to Longdo]
ウィンドウズエヌティー[ういんどうずえぬていー, uindouzuenutei-] WindowsNT [Add to Longdo]
ウィンドウズサンテンイチ[ういんどうずさんてん'いち, uindouzusanten ' ichi] Windows3.1 [Add to Longdo]
ウィンドウズミー[ういんどうずみー, uindouzumi-] WindowsMe [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top