Search result for

wie geplant

(53 entries)
(0.9483 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wie geplant-, *wie geplant*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา wie geplant มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *wie geplant*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Carbon dioxide emission proceeding as scheduled, Commander Adama.Kohlendioxydemission wie geplant, Commander Adama. Space Croppers (1980)
It's the reality of things sometimes they don't always work out exactly as they are planned, so...Manchmal laufen die Dinge nicht wie geplant. Deshalb... Private Benjamin (1980)
The helicopter must arrive at the "Esther" as scheduled. At zero, zero, forty hours precisely. That is 40 minutes past midnight.Der Hubschrauber muss Esther wie geplant erreichen genau um 0 Uhr 40, also 40 Minuten nach Mitternacht. ffolkes (1980)
Everything... As planned.Alles... wie geplantffolkes (1980)
As planned...Wie geplantffolkes (1980)
Ffolkes here. You can tell the Lord Privy Seal the operation has been completed... as planned.Sagen Sie dem Lordsiegelbewahrer, dass der Einsatz abgeschlossen wurde... wie geplantffolkes (1980)
[SIGHING] I never should have stayed here. I should have gone to California like I planned.(SEUFZT) Ich hätte nicht bleiben sollen, sondern wie geplant nach Kalifornien gehen. The Tempest (1981)
Look to your front, boys.Wir stoßen vor. Wie geplantGallipoli (1981)
We go ahead, as planned.Wir stoßen vor wie geplantGallipoli (1981)
Then he'll continue his appearances as scheduled, in spite of the threats on his life.Danach nimmt er wie geplant seine Termine wahr, trotz der Morddrohungen. Forget Me Not (1982)
I can't mount this where we planned because of the roof.Ich kann das wegen dem Dach nicht wie geplant aufstellen. The Only Church in Town (1983)
Look, we would have had her if that guy hadn't shown up.Wäre alles wie geplant gelaufen, stünde jetzt er hier, nicht ihr. Nun ist er fort. Verschwunden. Brother's Keeper (1983)
The race will continue on schedule.Das Rennen läuft weiter wie geplantGive Me Liberty... or Give Me Death (1983)
I came down here as scheduled.Ich kam hier runter wie geplantA Good Night's Steele (1983)
Rina likes to own things. But some relationships don't go the way they're planned.Aber manchmal laufen Beziehungen nicht wie geplantSteele Among the Living (1983)
- Just like you planned.- Ja, wie geplantLone Wolf McQuade (1983)
Stick to the plan.Dann wie geplantLone Wolf McQuade (1983)
We'll have to go ahead as planned anyway.Wir müssen sowieso wie geplant weitermachen. Octopussy (1983)
He saw me in the window like we planned, then he went in to the room and saw the stuff.Er hat mich im Fenster gesehen, wie geplant. Dann ging er in ihr Zimmer. Psycho II (1983)
I tell you this station will be operational as planned.Ich sage Ihnen, die Station wird wie geplant einsatzbereit sein. Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
The Death Star will be completed on schedule.Der Bau des neuen Todessterns wird wie geplant abgeschlossen. Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
-Right on schedule.- Wie geplantPart One (1984)
By daybreak.-Bei Tagesanbruch, wie geplantKnight of the Drones (1984)
The concert will go on as planned tonight.Das Konzert wird wie geplant stattfinden. Let It Be Me (1984)
If you are certain, then proceed as planned.Wenn Sie sich sicher sind, machen Sie weiter wie geplantA Class Act (1984)
We'll still get Haddy Kemp out of this country as planned.Wir werden Haddy Kemp aus dem Land schaffen, wie geplantThe Times They Are a Changin' (1984)
- Are you sure you can trust this Glenna?- Die Offensive kann starten wie geplantThe Overlord (1984)
Princess Karina escaped in the warship as planned.Prinzessin Karina ist wie geplant im Kriegsschiff entkommen. The Ice Pirates (1984)
Everything is proceeding as planned, my lord.Alles läuft wie geplant, mein Lord. The Ice Pirates (1984)
That's why the wedding must go forward as planned.Deshalb muss die Hochzeit wie geplant stattfinden. Steele Searching: Part 2 (1985)
No, we're proceeding exactly as we planned.Nein, wir gehen genauso vor wie geplantFast Food for Thought (1985)
We'll proceed as planned.Wir fahren fort, wie geplantFast Food for Thought (1985)
Now, look, he's my informant and it is my responsibility to find out why he hasn't shown up like he was supposed to.Er ist mein Informant, und es ist meine Verantwortung, herauszufinden, warum er nicht wie geplant erschienen ist. Ship of Spies (1985)
-As planned.- Wie geplantSpiderweb (1985)
The plan must proceed as programmed.Die Transaktion muss laufen wie geplantAmerican Ninja (1985)
The shipment will go out tomorrow as scheduled.Die Lieferung wird morgen wie geplant rausgehen. American Ninja (1985)
And sign it he will, as scheduled.Und er wird unterschreiben, wie geplantThe Holcroft Covenant (1985)
You must go to Geneva as scheduled.Sie müssen nach Genf fahren, wie geplantThe Holcroft Covenant (1985)
You said we'd go through as planned.Sie sagten, es würde weitergehen wie geplantRambo: First Blood Part II (1985)
We'll make the buy from Masters, just like we planned.Wir machen den Kauf bei Masters, genau wie geplantTo Live and Die in L.A. (1985)
Just like we planned, amigo.Genau wie geplant, Amigo. To Live and Die in L.A. (1985)
Tomorrow you go home, as planned.Morgen reisen Sie ab, wie geplantYoung Sherlock Holmes (1985)
If we could've done this when we planned, we'd have thousands here.Hätten wir es wie geplant gemacht, wären hier Tausende Leute. Three Little Spies (1986)
The raid has commenced, as scheduled.Die Razzia hat wie geplant begonnen. Blue Velvet (1986)
But first I will take the lady back to the beginning like we planned.Aber zuerst bringe ich die kleine Lady zurück zum Anfang, genau wie geplantLabyrinth (1986)
We're still going on the rally?Fahren wir zur Rallye wie geplantA Man and a Woman: 20 Years Later (1986)
We should have just finished him off the way we planned it.Wir hätten ihn einfach entsorgen sollen, wie geplantThe Vindicator (1986)
-We're behind schedule, but let's do it.Lasst uns vorgehen wie geplant. Einverstanden. Sukeban deka (1987)
You know, sometimes things don't work out the way you think.Manchmal laufen die Dinge nicht wie geplantHow Do You Spell Revenge? (1987)
Now, look, guys, this looks like a pattern, I know that.Leute, das sieht aus wie geplant. Ich weiß das. Mission of Gold (1987)

German-Thai: Longdo Dictionary
wie geplantอย่างที่คิดไว้, อย่างที่วางแผนไว้, See also: planen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Das Museum wird wie geplant eröffnet werden.The museum will be opened on schedule. [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top