ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wie folgt

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wie folgt-, *wie folgt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา wie folgt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *wie folgt*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Got this in front of me.Der Plan ist wie folgtMan of the West (1958)
"The final vote of the United Nations on the question of the Partition of Palestine..." "... into an independent Jewish state and an independent Arab state..." "... is as follows:""Die Vereinten Nationen haben in der Frage der Teilung Palästinas in einen unabhängigen jüdischen sowie einen unabhängigen arabischen Staat wie folgt entschieden." Exodus (1960)
The wager is to take the following form.Die Wette ist wie folgt formuliert. The Silence (1961)
Themes Serge developed were as follows:Die von Serge entwickelten Thesen waren wie folgtLe combat dans l'île (1962)
And the full committee vote is as follows:DerAusschuss stimmte wie folgt ab: Advise & Consent (1962)
Mrs. Hardwicke's description is as follows, height approximately 5'5", complexion fair,Mrs. Hardwickes Beschreibung wie folgt: Größe etwa 1,65 Meter, helle Gesichtsfarbe, The Notorious Landlady (1962)
"Stretch your measuring tape from the armpit to the elbow.Legen Sie das Maßband wie folgt an: Une Femme Mariée (1964)
As I was saying, in preparing an emulsion, the steps are as follows.Wie gesagt. Eine Emulsion bereitet man wie folgt zu: Eins: The Scientist (1965)
In the fifth race the runners are as follows...Im fünften Rennen lauten die Teilnehmer wie folgt... Arabesque (1966)
All right-- now here's how the plan'll work.Also, hergehört, der Plan lautet wie folgtAxis Annie (1968)
You'll write an essay about:Die schriftliche Aufgabe lautet wie folgtThe Troops get Married (1968)
If we were dealing with a live body, ...we'd proceed in the following way.Hätten wir es mit einem lebenden Körper zu tun, würden wir wie folgt vorgehen: Spirits of the Dead (1968)
In event of fire priorities are assigned as follows:Im Brandfall sind die Prioritäten wie folgtJourney to the Far Side of the Sun (1969)
You will sign it,Den unterschreiben Sie wie folgtThe Gestapo Takeover (1970)
Now, here's the situation.Die Situation ist wie folgtThe Softer They Fall (1970)
Now then, what I propose, and what I shall insist on, by the way... is this.Mein Plan, von dem ich mich nicht werde abbringen lassen... lautet wie folgtPatton (1970)
Again, after consultation with Major Karp and others, there will be a guard in every barracks at Stalag 13 on 24-hour duty.Darum habe ich wie folgt entschieden... erneut... nach Konsultation mit Major Karp... und anderen. In jeder Baracke wird rund um die Uhr ein Wachposten postiert. - Was? Kommandant Gertrude (1971)
Adjust S. Y. System for aseptricity as follows.Exzentrizität im SY-System wie folgt korrigieren: The Andromeda Strain (1971)
Well, the answers were as follows:Kapitaler Schlag. Die Lösungen lauten wie folgt: Nummer Eins: The Nude Man (1972)
Here it is:Sie lautet wie folgtThe Clockmaker of St. Paul (1974)
The money's to be paid in the following denominations.Die Summe muss wie folgt bezahlt werden: The Taking of Pelham One Two Three (1974)
From now on, you will write my address as follows...Schreibt meine Adresse wie folgtThe Story of Adele H (1975)
The message is as follows:Die Nachricht lautet wie folgtSeason for Assassins (1975)
My idea was as follows ...Meine Idee war, wie folgt ... Portrait of a Champion (1977)
The father shall have the following visitation rights:Dem Vater wird ein Besuchsrecht wie folgt eingeräumt: Kramer vs. Kramer (1979)
"To bypass trembler switch, cut wires in following procedure.""Um den Kontakthammer zu umgehen, die Kabel wie folgt durchtrennen." For Your Eyes Only (1981)
DOD pension files indicate current mailing as:Die DOD-Rentendateien geben die gegenwärtige Postanschrift wie folgt an: WarGames (1983)
"and of whom our special envoy noted the phrase,Unser Sonderberichterstatter kommentiert wie folgtLe bon plaisir (1984)
Other munitions production figures are as follows.Die Erträge der Munitionsproduktion sind wie folgt.: 1984 (1984)
Ogilvy blog, details as follows.Ogilvy Biog, Details wie folgt1984 (1984)
Six groups of two, as follows:Sechs Zweiergruppen verteilen sich wie folgtMy New Partner (1984)
Okay then, by the numbers.Dann gehen wir wie folgt vor. The Man Who Died Twice (1986)
It is impervious to all standard antibiotics to modify tetracycline as follows.Er ist unempfindlich gegenüber allen üblichen Antibiotika, um Tetracyclin wie folgt zu modifizieren... Bad Timing (1987)
The findings of the court are as follows.Das Gericht hat wie folgt entschieden: Cry Freedom (1987)
Pathway to optic nerve is as follows:Zugang zu Sehnerv wie folgtInnerspace (1987)
Pathway to middle ear is as follows....Weg zu Mittelohr wie folgt... Innerspace (1987)
- One hour ago the Secretary of State replied as follows.- Vor einer Stunde hat der Innenminister wie folgt geantwortet: Episode #1.2 (1988)
Well, here's how it works.- Ja. Der Ablauf ist wie folgtThe Handmaid's Tale (1990)
The expansion will proceed as follows.Die Expansion wird wie folgt vorangehen. The Game (1991)
The facts of the case are these:Die Fakten sind wie folgtA Few Good Men (1992)
In the Book of Osalms, Chapter 27 reads as thus:Im Buch der PsaImen lautet Kapitel 27 wie folgtLeap of Faith (1992)
The aura around Salinger's book - which, perhaps, should be read by everyone but young men - is this.Die Aura um Salingers Buch - das junge Männer nicht lesen sollten - ist wie folgtSix Degrees of Separation (1993)
However, it's my theory... that if a Kryptonian is exposed to any piece of this material... for any length of time, the result could be lethal.Wie auch immer, meine Theorie ist wie folgt: Wenn ein Kryptonier diesem Material ausgesetzt ist, kann das Resultat tödlich sein. The Green, Green Glow of Home (1993)
Nice knowing youDeine Rolle ist wie folgtGetting Any? (1994)
Unlock codes as follows.Codes wie folgt freischalten! The Sincerest Form of Flattery (1994)
Define the functor S* as follows:Definieren Sie den Funktor S* wie folgtAntonia's Line (1995)
Your assignment f or the semester is as follows:Ihr Auftrag für dieses Semester lautet wie folgtHigher Learning (1995)
Sniping squad. Confirming targets.Scharfschützen, Priorität der Ziele wie folgtGhost in the Shell (1995)
Now, here's the deal:Also, die Abmachung lautet wie folgtAnd the Answer Is... (1995)
Target all of your weapons onto the following coordinates.Waffen wie folgt programmieren. Star Trek: First Contact (1996)

German-Thai: Longdo Dictionary
wie folgtดังต่อไปนี้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
folgendermaßen; wie folgtas follows [Add to Longdo]
(wie folgt) vorgehento do (the following instructions) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  wie folgt /viːfɔlkt/
   as follows

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top