Search result for

whimsied

(45 entries)
(0.0313 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -whimsied-, *whimsied*, whimsi, whimsie
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา whimsied มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *whimsied*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
whimsical[ADJ] แปลกประหลาด, Syn. fanciful, freakish
whimsicality[N] ความคิดเเปลกประหลาด, Syn. freakiness, quirkiness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
whimsical(วิม'ซิเคิล) adj. เกี่ยวกับความคิดแปลก ๆ ,เพ้อฝัน,ชอบกล, (จิตใจ) ไม่แน่นอน, See also: whimsically adv. whimsicalness n. whimsicality n., Syn. odd,dreamy,uncertain
whimsied(วิม'ซีดฺ) adj. ซึ่งคิดแปลก ๆ หรือเพ้อฝัน,ชอบกล,เอาแต่ใจตัว,มีจิตใจแปรปรวน

English-Thai: Nontri Dictionary
whimsical(adj) วิตถาร,แปลก,ชอบกล,ตามอำเภอใจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They were a bit whimsical for my taste. A bit neurotic.พวกเขาเป็นบิตแปลกสำหรับรสชาติของฉัน บิตโรคประสาท Revolutionary Road (2008)
It all seem so whimsical!ก็มันดูชอบกลมั้ยล่ะ Agora (2009)
I have a series of whimsical duck stickersผมมีสติกเกอร์รูปเป็ดแปลกๆ The Adhesive Duck Deficiency (2009)
The ducks in my tub. Uh-huh. They're whimsical because ducks have neither the need forเป็นในอ่างน้ำของผม มันเปลกเพราะว่าเป็ดไม่จำเป็น The Adhesive Duck Deficiency (2009)
Precious looks and whimsical little make-ups after big misunderstandings, you guys are fantastic, sure, but... actual real live day-to-day open communication about your feelings?ทำให้ดูเลอค่า และทำให้ดูไม่ธรรมดานิดๆ หลังจากเข้าใจกันผิดครั้งใหญ่ พวกนายไปด้วยกันได้ดี แน่นอน Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
A whimsical portraiture of recycling.การวาดภาพคนแปลกของการรีไซเคิล We Bought a Zoo (2011)
I'm the whimsical elf that everyone looks to for a good time.ฉันเป็นภูตมนต์พราย ที่ทำให้ทุกคนมีความสุขสนุกสนาน The Toast Derivation (2011)
They're whimsical.มันขำขัน Spring Cleaning (2011)
Brittany just whimsically hopping and skipping nearby.บริทนี่แค่กำลังกระโดดไปมาอยู่ใกล้ๆ Asian F (2011)
We de-whimsified ourselves.เราลดลูกบ้าของตัวเอง Urban Matrimony and the Sandwich Arts (2012)
I won't deny that your whimsical little ways are getting a bit tiresome.ผมไม่ปฏิเสธนะว่าพฤติกรรมประหลาด ของคุณเริ่มจะน่าเบื่อหน่ายแล้ว The Best Offer (2013)
Anyway, if Kripke asks, tell him my coitus with Amy is frequent, intense and whimsically inventive.แต่ ถ้าคริปกี้ถาม บอกว่าการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างฉันกับเอมี่นั้นถี่มาก The Cooper/Kripke Inversion (2013)
Is my coitus whimsically inventive?เพศสัมพันธ์ของฉันสร้างสรรค์อย่างน่าประหลาดมั้ย The Cooper/Kripke Inversion (2013)
"For a whimsically inventive time, call Leonard Hofstadter."อยากร่วมเพศอย่างสร้างสรรค์ โทรหาเลนเนิร์ด ฮอฟสแต็ดเตอร์ The Cooper/Kripke Inversion (2013)
Death is whimsical today.ฆ่ากันตามอำเภอใจเลย วันนี้ Léon: The Professional (1994)
Something more precise, maybe "whimsical".Etwas präziser, vielleicht "whimsical". Caro diario (1993)
Whimsical?"Whimsical"? Caro diario (1993)
The whimsical characters are just for us.Die whimsicaI Zeichen sind nur für uns. The One with the Male Nanny (2002)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุ่ม[V] choose at random, See also: choose whimsically, Syn. เลือกสุ่ม, Example: ผมเดินทางไปไม่ได้ทุกแห่งจึงเลือกสุ่มข้อมูลไปบางจังหวัด และบางอำเภอ
สุ่ม[V] choose at random, See also: choose whimsically, Syn. เลือกสุ่ม, Example: ผมเดินทางไปไม่ได้ทุกแห่งจึงเลือกสุ่มข้อมูลไปบางจังหวัด และบางอำเภอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สุ่ม[v.] (sum) EN: choose at random ; choose whimsically   FR: choisir au hasard

CMU English Pronouncing Dictionary
WHIMSICAL    W IH1 M Z IH0 K AH0 L
WHIMSICAL    HH W IH1 M Z IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
whimsies    (n) (w i1 m z i z)
whimsical    (j) (w i1 m z i k l)
whimsically    (a) (w i1 m z i k l ii)
whimsicality    (n) (w i2 m z i k a1 l @ t ii)
whimsicalities    (n) (w i2 m z i k a1 l @ t i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grillenhaftigkeit {f}whimsicalness [Add to Longdo]
Launenhaftigkeit {f}; Grillenhaftigkeit {f}whimsicality [Add to Longdo]
Verrücktheit {f}whimsicality [Add to Longdo]
Wunderlichkeit {f}; Seltsamkeit {f}whimsicality [Add to Longdo]
verstiegen {adj}whimsical; extravagant [Add to Longdo]
wunderlichwhimsical [Add to Longdo]
wunderlich {adv}whimsically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
幻想的[げんそうてき, gensouteki] (adj-na) fantastic; magical; wondrous; whimsical; fairytale-like; romantic [Add to Longdo]
取り止めの無い;取り止めのない;取り留めの無い;取り留めのない[とりとめのない, toritomenonai] (adj-i) incoherent; wandering; vague; rambling; whimsical [Add to Longdo]
斑気[むらき, muraki] (adj-na,n) capricious; moody; whimsical [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huī, ㄏㄨㄟ, / ] whimsical; humorous, #20,389 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top