ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

well-nigh

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -well-nigh-, *well-nigh*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
well-nigh[ADV] ใกล้มาก, See also: เกือบจะ, Syn. almost, nearly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
well-nigh(เวล'ไน) adv. ใกล้มาก,เกือบจะ

English-Thai: Nontri Dictionary
WELL-well-nigh(adv) เกือบ,แทบ,ใกล้

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
well-nigh    (a) wˈɛl-naɪ (w e1 l - n ai)

Japanese-English: EDICT Dictionary
殆ど(P);殆んど[ほとんど, hotondo] (n-adv,n-t) (uk) mostly; nearly; practically; well-nigh; almost invariably; all but; just about; almost; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Well-nigh \Well"-nigh`\, adv.
   Almost; nearly. --Chaucer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 well-nigh
   adv 1: (of actions or states) slightly short of or not quite
       accomplished; all but; "the job is (just) about done";
       "the baby was almost asleep when the alarm sounded";
       "we're almost finished"; "the car all but ran her down";
       "he nearly fainted"; "talked for nigh onto 2 hours"; "the
       recording is well-nigh perfect"; "virtually all the
       parties signed the contract"; "I was near exhausted by
       the run"; "most everyone agrees" [syn: {about}, {almost},
       {most}, {nearly}, {near}, {nigh}, {virtually}, {well-
       nigh}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top