ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

washstand

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -washstand-, *washstand*, washstan
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
washstand[N] ม้าตั้งอ่างล้างหน้าหรือเหยือกน้ำ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
washstand    (n) wˈɒʃ-stænd (w o1 sh - s t a n d)
washstands    (n) wˈɒʃ-stændz (w o1 sh - s t a n d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
洗面台[せんめんだい, senmendai] (n) washbasin; washstand [Add to Longdo]
流し台;流しだい[ながしだい, nagashidai] (n) sink; washstand [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Washstand \Wash"stand`\, n.
   A piece of furniture holding the ewer or pitcher, basin, and
   other requisites for washing the person.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 washstand
   n 1: furniture consisting of a table or stand to hold a basin
      and pitcher of water for washing: `wash-hand stand' is a
      British term [syn: {washstand}, {wash-hand stand}]
   2: a bathroom sink that is permanently installed and connected
     to a water supply and drainpipe; where you can wash your
     hands and face; "he ran some water in the basin and splashed
     it on his face" [syn: {washbasin}, {basin}, {washbowl},
     {washstand}, {lavatory}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top