ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wash out

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wash out-, *wash out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wash out[PHRV] ล้างออกด้วยน้ำ, See also: ชำระล้างด้วยน้ำ, Syn. wash off
wash out[PHRV] ทำลาย, See also: ทำให้เสียหาย, Syn. wash away
wash out[PHRV] ยับยั้ง (เพราะฝนตก), See also: ทำให้ยุติ
wash out[PHRV] ล้มเหลว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
so, no mega Jack Pots, no wash outsไม่มี แจ๊คพ๊อตแตก แล้วก็ไม่มีใครหมดตัว Next (2007)
They cut down the trees, then act surprised when the water and the soil wash out to seaพวกเค้าตัดไม้ทำลายป่า แล้วทำหน้าแปลกใจตอนเห็นน้ำกับหน้าดิน ไหลลงทะเล Quantum of Solace (2008)
Something utilitarian that can get bloody and wash out easily.อาจมีบางอย่างติดตัวเขาอยู่ เช่นเลือด ซึ่งสามารถล้างออกได้ง่าย The Eyes Have It (2009)
But, why don't we get you back to the station, wash you up, ... probably wash out the mouth of yours and ... get this all taken care of.ทำไม เราไม่พาเธอกลับไปที่สน. ล้างเธอให้สะอาด บางที ปากของเธอด้วย Help Us Help You (2011)
She ran and didn't return, before I had a chance to wash out her filthy mouth, and put her in a modest blouse.เขาหนีไปก่อนที่ผมจะ ได้ล้างปากเสียๆ และ จับเขาใส่ชุดเรียบร้อยๆ Fae-nted Love (2012)
A good act does not wash out the bad, nor a bad the good.ทำดีไม่ได้ล้าง ที่ทำชั่ว ทำชั่วก็ไม่ได้ ล้างที่ทำดีเช่นกัน Garden of Bones (2012)
where I come from, that stain would be very difficult to wash out.ที่บ้านเกิดข้า รอยแปดเปื้อนนั่น ล้างยากน่าดูเชียวล่ะ The Climb (2013)
These parasitic worms have barbs that hook into the eyes which make them impossible to wash out.หนอนปรสิตมีหนวด ที่เกี่ยวที่ตา นั่นทำให้เป็นไปไม่ได้เลย ที่จะล้างมันออก Mr. Sandman (2013)
You know that doesn't wash out.เจ้ารู้อยู่ว่าล้างไม่ออก! How to Train Your Dragon 2 (2014)
Toothless, you know that doesn't wash out!เขี้ยวกุด ก็รู้อยู่นะว่าล้างไม่ออก! How to Train Your Dragon 2 (2014)
Well, this ain't for the faint-a heart. Most men, they wash out, they quit.อย่างนี้ไม่ได้สำหรับลม-หัวใจ ผู้ชายส่วนใหญ่พวกเขาล้างออกพวกเขาเลิก American Sniper (2014)
Guys out here can't handle that, and they either wash out or end up doing the product.ถ้าเราไม่คุมเข้ม พวกมันจะเหยาะแหยะ ไม่ก็หันมาเล่นยาซะเอง Restoration (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wash outThe ink stain will not wash out.
wash outThis ink stain will not wash out.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เซาะ[v.] (sǿ) EN: erode ; undermine ; scour out ; wash out ; chisel ; gouge out   FR: ronger ; éroder

Japanese-English: EDICT Dictionary
雨天中止[うてんちゅうし, utenchuushi] (exp) cancelled because of rain; wash out [Add to Longdo]
洗い落とす[あらいおとす, araiotosu] (v5s) to wash off; to wash out [Add to Longdo]
濯ぐ;漱ぐ;雪ぐ[すすぐ;ゆすぐ(濯ぐ;雪ぐ);そそぐ(濯ぐ;雪ぐ), susugu ; yusugu ( taku gu ; yuki gu ); sosogu ( taku gu ; yuki gu )] (v5g,vt) (1) to rinse; to wash out; (2) (esp. 雪ぐ) to have one's revenge; to wipe out a disgrace [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wash out \Wash out\, v. i. & t.
   1. to be removed by washing; -- of spots and stains,
    especially on clothing.
    [PJC]
 
   2. to be removed, broken, or destroyed by the action of
    flowing water; as, the bridge was washed out by the flood.
    [PJC]
 
   3. to fail in a course of study or training, especially to
    leave before completion of the course.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wash out
   v 1: prevent or interrupt due to rain; "The storm had washed out
      the game" [syn: {rain out}, {wash out}]
   2: wash free from unwanted substances, such as dirt; "Wash out
     your dirty shirt in the sink"
   3: wear or destroy by the force of water; "The hail storms had
     washed out the bridges"
   4: remove by the application of water or other liquid and soap
     or some other cleaning agent; "he washed the dirt from his
     coat"; "The nurse washed away the blood"; "Can you wash away
     the spots on the windows?"; "he managed to wash out the
     stains" [syn: {wash}, {wash out}, {wash off}, {wash away}]
   5: deplete of strength or vitality; "The illness washed her out"
   6: drain off the color in the course of laundering; "The harsh
     soap washed out the delicate blouse"
   7: lose color in the process of being washed; "The expensive
     shirt washed out in the German washing machine"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top