ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wallows

W AA1 L OW0   
322 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wallows-, *wallows*, wallow
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา wallows มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *wallows*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wallow[VI] เกลือกกลิ้ง, See also: กลิ้งตัว, กลิ้งเกลือก
wallow[VI] หลงมัวเมา, Syn. indulge, luxuriate, revel
wallow[VI] มีจำนวนมาก
wallow[VI] เดินด้วยความยากลำบาก (เหมือนกับอยู่ในโคลนเลน)
wallow[N] การเกลือกกลิ้ง
wallow[N] บริเวณที่สัตว์มาเกลือกกลิ้ง (เช่น ปลัก), See also: บริเวณโคลนเลนสำหรับให้สัตว์มาเกลือกกลิ้ง
wallow[N] สภาพที่เสื่อมทรามลง
swallow[VT] กลืน, See also: กลืนเข้าไป, ขยอก, Syn. consume, eat, devour
swallow[VI] กล้ำกลืน, Syn. glip
swallow[VT] ท่วมท้น, See also: ดูดกลืน, Syn. absorb, engulf
swallow[VT] อดกลั้นความรู้สึก, See also: ข่มความรู้สึก, Syn. suppress, refrain, hold back
swallow[VT] ยอมเชื่อง่ายๆ (คำไม่เป็นทางการ), See also: หลงเชื่อ, Syn. believe, accept without question
swallow[VT] อดทน, See also: ฝืนทน, Syn. endure, bear, tolerate
swallow[VT] คืนคำพูด, See also: พูดกลับคำ, ถอนคำพูด, Syn. retract, withdrawn
swallow[N] การกลืน, See also: การขยอก, การกลืนลงไป, Syn. taking down throat
swallow[N] ปริมาณที่กลืน, Syn. bolus, amount passed down throat
swallow[N] นกนางแอ่น
wallower[N] ผู้กลิ้งตัว, See also: ผู้เกลือกกลิ้ง, ผู้เกลือกกลั้ว
wallow in[PHRV] กลิ้งอยู่ใน, See also: เกลือกกลิ้งอยู่ใน, Syn. grovel in, welter in
wallow in[PHRV] ดีใจในเรื่อง, See also: ยินดีกับ, Syn. grovel in, welter in
wallow in[PHRV] มีเงินมาก, Syn. roll in
swallow up[PHRV] กลืนเข้าไป
swallow up[PHRV] ทำให้หายไป
swallowtail[N] ผีเสื้อชนิดหนึ่งมีปีกคล้ายหางนกนางแอ่น, Syn. butterfly
swallowtail[N] หางนกนางแอ่น, Syn. tail of swallow
swallow down[PHRV] กลืนลงไป
hard to swallow[SL] ไม่อยากเชื่อ
swallow one's pride[IDM] กล้ำกลืนยอมรับสิ่งผิดพลาด
swallow-tailed coat[N] เสื้อหางยาวเหมือนส้อม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
swallow(สวอล'โล) n. นกนางแอ่น vt. กลืน,ขยอก,กลืนน้ำลาย,ยอมรับโดยไม่มีการถาม,เอากลับ,เอาคืน,อดกลั้น,ออกเสียงคลุมเครือ. vi. กลืน,ปริมาณที่กลืน,ความสามารถในการกลืน,สิ่งที่กลืนในครั้งหนึ่ง ๆ ,ทางเดินอาหารส่วนคอ,คอหอย,ร่องเชือก., See also: swallowable adj.
wallow(วอล'โล) vi. กลิ้ง,เกลือกกลิ้ง,หมกมุ่น,ไปด้วยความยากลำบาก,n. การกลิ้งการเกลือกกลิ้ง,สถานที่สัตว์เกลือกกลิ้ง,ปลักควาย, See also: wallower n., Syn. grovel,flounder,revel

English-Thai: Nontri Dictionary
swallow(n) นกนางแอ่น
swallow(vt) ขยอก,กลืน,ท่วม,อดกลั้น,ยอมรับ
wallow(vi) กลิ้งเกลือก,หมกมุ่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
swallow holeแอ่งน้ำมุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
swallowed blood syndromeกลุ่มอาการเลือดถูกกลืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
swallowing centre; centre, deglutitionศูนย์กลืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
syndrome, swallowed bloodกลุ่มอาการเลือดถูกกลืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oesophagography; examination, barium swallowingการตรวจด้วยการกลืนแบเรียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
barium swallowing examination; esophagography; oesophagographyการตรวจด้วยการกลืนแบเรียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
centre, deglutition; centre, swallowingศูนย์กลืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
centre, swallowing; centre, deglutitionศูนย์กลืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deglutition centre; centre, swallowingศูนย์กลืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
esophagography; examination, barium swallowing; oesophagographyการตรวจด้วยการกลืนแบเรียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
examination, barium swallowing; esophagography; oesophagographyการตรวจด้วยการกลืนแบเรียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Barium Swallowingกลืนสารทึบแสง,การตรวจหลอดอาหาร [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why, uh, uh, it says here he, uh, he went looking for you and, uh, uh, he was swallowed by a whale.เขาก็มองสำหรับคุณและเอ่อ เขาถูกกลืนกินโดยปลาวาฬ Pinocchio (1940)
- Swallowed by a whale?กลืนกินโดยปลาวาฬ? Pinocchio (1940)
Why, he swallows whole ships alive.ทำไมเขากลืนเรือทั้งยังมีชีวิตอยู่ Pinocchio (1940)
We're being swallowed.เรากำลังถูกกลืนกิน สิ่งที่เราจะทำ อย่างไรดี Yellow Submarine (1968)
It was a picture of a boa constrictor swallowing an animal.ในหนังสือธรรมชาติ เกี่ยวกับป่ายุคดึกดำบรรพ์ มันเป็นรูปงูเหลือมที่กำลังกลืนสัตว์ The Little Prince (1974)
"Boa constrictors swallow their prey whole, without chewing it." There."งูเหลือมกลืนเหยื่อได้ทั้งตัว โดยที่ไม่ต้องเคี้ยว" The Little Prince (1974)
This shark, swallow you whole.ปลาฉลามมันกลืนทั้งตัว Jaws (1975)
If you see a shark, Hooper, swallow!ถ้าเห็นฉลาม ก็กลืนเลยนะฮูเปอร์ Jaws (1975)
Everything was so arranged that he swallowed every drop of my pissทุกสิ่งดังนั้นที่ถูกจัดเรียงที่นั้น he swallowed ทุกวางของ piss ของฉัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He swallowed everything, imitating the cries of a baby and ejaculated into his nappyเขากลืนทุกสิ่ง, การ imitate the ร้องให้ของทารก... ...และพูดออกมาอย่างกะทันหันและสั้นๆเข้าไปในเป็นฟองของเขา . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He stirred it with his fingers, and swallowed itเขากวนมันมีนิ้วมือของเขา . ,\ Nand ที่กลืนมัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He touches them, caresses them, examines them then makes them defecate into his mouth, but he does not swallow itเขาสัมผัสมัน, การสัมผัสพวกเขา,\ Nexamines ที่มัน... ...ต่อมาทำพวกเขาถ่ายอุจจาระเข้าไปในhis mouth, แต่เขาไม่กลืนมัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Looked as if he'd just swallowed a brick.ดูราวกับว่าเขาต้องการเพียงแค่ กลืนกินอิฐ Mad Max (1979)
Swallow your tears, sing.กลืนน้ำตาของคุณร้องเพลง Idemo dalje (1982)
Chin up and swallow your tears.ชินและกลืนน้ำตาของคุณ Idemo dalje (1982)
The crops were swallowed by the earth, and the animals laid down and turned to dust.พืชถูกกลืนแผ่นดินโลก และสัตว์ที่วางไว้และหันไปปัดฝุ่น Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
It means I leave you in anguish, wallowing in freakish misery forever.มันหมายถึงข้าจะทิ้งเจ้าให้จมอยู่กับความเจ็บปวดรวดร้าว เกลือกกลิ้งอยู่ในความทรมานชั่วนิรันดร์ The Princess Bride (1987)
Him swallow half Africa.พระองค์ swallowhalf แอฟริกา In the Name of the Father (1993)
"And over there, she will always be too full to swallow any sorrow.และที่นั่น เธอจะสมบูรณ์พูนสุข เกินกว่าจะกล้ำกลืนความเศร้าใดๆ The Joy Luck Club (1993)
And she had a daughter who grew up speaking only English and swallowing more Coca-Cola than sorrow.แล้วเธอก็มีลูกสาวที่โตขึ้นมาโดยพูดได้... แต่ภาษาอังกฤษ แล้วก็ดื่มแค่โค้กมากกว่าความระทมทุกข์ The Joy Luck Club (1993)
I was taught to desire nothing, to swallow other people's misery and to eat my own bitterness.แม่ถูกสอนให้ไม่ปรารถนาอะไรสักอย่าง ให้กล้ำกลืนความทุกข์ของคนอื่น... และเก็บความขมขื่นของตัวเองเอาไว้กับตัว The Joy Luck Club (1993)
Until you taste it, I won't swallow a spoonful.จนกว่าคุณจะชิมมัน / ฉันจะไม่กลืนมันลงไปทั้งช้อนหรอก The Nightmare Before Christmas (1993)
Think of it like you swallowed a piece of gum. A tiny piece. Dentyne.เหมือนนายกลืนหมากฝรั่งเข้าไป ชิ้นนิดเดียว Junior (1994)
I took every pill I could find. I swallowed them all.ฉันกินยาทุกชนิดที่หาเจอ กลืนมันไปทั้งหมด Wild Reeds (1994)
I'm gonna open my fly... and you're gonna swallow what I give you to swallow.ฉันจะเปิดบินของฉัน ... และคุณจะกลืนสิ่งที่ผมให้คุณที่จะกลืน The Shawshank Redemption (1994)
Then you're gonna swallow Rooster's.แล้วคุณจะกลืนไก่ของ The Shawshank Redemption (1994)
"swallowed up the old sanctuary...ได้กลืนกินสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่นั้นไป In the Mouth of Madness (1994)
"the way it has swallowed our minds.เหมือนกับที่ได้กลืนกินจิตใจของเรา In the Mouth of Madness (1994)
Yeah, sorry, the swallowing slowed me down.โทษที การกลืนทำให้ฉันช้าลงน่ะ The One with the Sonogram at the End (1994)
-All right. Let me see if he's swallowed his tongue.ดูว่าเขากัดลิ้นตัวเองมั้ย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
My sisters were swallowed by swallows!พี่ฉันถูกเขมือบโดยนกนางแอ่น! James and the Giant Peach (1996)
Don't touch your face. Don't swallow. Don't spit.อย่าจับหน้าตัวเองนะ ห้ามกลืนน้ำลาย อย่าเพิ่งสำลักด้วย เก็บตัวอย่างจากฟันเขาสิ Gattaca (1997)
And I was, like, "Go fuck yourself." I swallowed a bug.เลยพาชั้นชวดฉลูไปด้วย ชั้นไปห้องน้ำก่อน Good Will Hunting (1997)
The earth has swallowed her up.นางคงถูกกลืนลงไปใต้เหมืองแล้ว Snow White: A Tale of Terror (1997)
That's what Rockefeller said, but the Supreme Court is not swallowing it.แต่ศาลสูงไม่เล่นด้วย Titanic (1997)
Just don't swallow everything he feeds you whole.แค่อย่าเชื่อทั้งหมด/ที่เขาสอน American History X (1998)
- You can't swallow them. - "30 lozenges for cases of heartburn".เธอจะกลืนเข้าไปได้ยังไง \ 30 เม็ดก็อาจทำให้หัวใจวายได้แล้ว Show Me Love (1998)
Will you grasp the light, or be swallowed by darkness?อาจจะไปสู่แสงสว่าง หรือถูกดึงลงสู่ความมืด Street Fighter Alpha (1999)
I mean, even Akuma was swallowed up by the Dark Hadou.กับอาคุม่า ที่ใช้จิตสังหารน่ะ Street Fighter Alpha (1999)
Ryu, I'm going to swallow you with my evil.ริว ข้าจะจัดการแก ด้วยพลังปิศาจของข้า Street Fighter Alpha (1999)
Am I going to be swallowed up by the Dark Hadou...?นี่เรา กำลังจะโดนจิตสังหารครอบงำงั้นหรือ... Street Fighter Alpha (1999)
Two skinny little kids... were fooling around in a pool dunking me and I swallowed some water.เด็กคะนอง 2 คนจับผมกดน้ำ ผมสำลักน้ำ Unbreakable (2000)
We swallow it too fast, we choke.ถ้ากลืนน้ำเร็ว ไป... เราจะสำลัก Unbreakable (2000)
Chew it and swallowเคี้ยวแล้วกลืน Spirited Away (2001)
Swallow!กลืนเข้าไป! Spirited Away (2001)
He's already swallowed two Frogs and a Slug!เขาเขมือบกบไป 2 และทากอีก 1! Spirited Away (2001)
Don't let it swallow me!อย่าปล่อยให้มันเขมือบข้า! Spirited Away (2001)
Swallow.กลืนลงไปด้วย Hope Springs (2003)
If I swallow something that hot it hurts too much going down.แต่ถ้าฉันกินอะไรร้อนๆ เข้าท้อง มันรู้สึกยังกับเป็นแผล Uninvited (2003)
Trey... ( audible swallow and soft, mirthless chuckle ) "Ryan... shot me."เทรย์ "ไรอัน The O.C. (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wallowA couple of swallows are flying overhead.
wallowA swallow flies very swiftly.
wallowDon't swallow that slick propaganda.
wallowDrain it in a swallow.
wallowFirst swallow one dose of barium.
wallowFood should be chewed before being swallowed.
wallowHe named the ship the Swallow.
wallowHe swallowed a piece of toast because he was starving.
wallowHe swallowed detergent by mistake.
wallowHe swallowed his anger and went on working.
wallowHe swallowed three cups of the water, one after the other.
wallowI can't swallow these tablets without a drink of water.
wallowI had to swallow his insult.
wallowIt is most important to chew your food, whether vegetable or meat, before you swallow it down.
wallowMany swallows will come soon from the south.
wallowMy throat hurts when I swallow.
wallowOne swallow does not make a summer.
wallowSoon swallows will come from the south.
wallowSwallows are flying in the sky.
wallowSwallows fly away at the approach of winter.
wallowSwallows migrate to a warm climate.
wallowThe airplane was swallowed up in the large clouds.
wallowThe boat was swallowed up in the fog.
wallowThe boy can't tell a swallow from a sparrow.
wallowThe medicine is hard to swallow.
wallowThe snake swallowed a frog.
wallowThe swallow is a sign of summer.
wallowThe swallow is swift in flight.
wallowThe Swallows are ahead 4 to 1!
wallowThe Swallows are behind 2 to 1!
wallowThe waves swallowed up the boat.
wallowWe can see more and more swallows.
wallowWe could not swallow his story.
wallowWe just have to swallow it.
wallowWhen a dangerous substance is swallowed what you need to do depends on the substance ingested.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คล่องคอ[V] swallow easily, See also: pass easily through the throat, be highly potable, Ant. ฝืดคอ, Example: ผมขอเบียร์ก็แล้วกันนะ คล่องคอหน่อย, Thai definition: รู้สึกโล่งในลำคอ
เต็มกลืน[V] be unbearable, See also: be hard to swallow, be unacceptable, Syn. เหลือทน, สุดจะทน, Example: แค่ให้เขามาอยู่ด้วยฉันก็เต็มกลืนแล้ว ยังจะเอาญาติมาอยู่อีก
ล่อ[V] gulp, See also: devour, eat, drink, swallow, guzzle, Syn. กิน, ทาน, รับประทาน, สวาปาม, Example: เดี๋ยวนะ ผมขอล่อเหล้าสักเป๊กก่อน, Thai definition: นำอาหารเข้าปากทำให้ล่วงลำคอลงสู่กระเพาะ, Notes: (ปาก)
หลงระเริง[V] indulge in, See also: wallow in, Example: เด็กต่างจังหวัดบางคนเมื่อเข้ามาเรียนในกรุง ก็หลงระเริงกับแสงสีจนเกือบจะเสียคน, Thai definition: หลงในความสนุกสนาน
ดื่มเหล้า[V] drink, See also: imbibe, sink, knock back, swallow, swig, quaff, Syn. กินเหล้า, Example: พ่อฉันไม่ดื่มเหล้าเลยนะ สูบแต่บุหรี่อย่างเดียว, Thai definition: กินของเหลวที่ทำให้เกิดอาการมึนเมา
เกลือก[V] roll, See also: wallow, welter, rub, tumble, roll over, Syn. เกลือกกลั้ว, คลุก, เคล้า, เกลือกกลิ้ง, Example: บองหลานอนเกลือกฝุ่นปะปนกับหนังสือการ์ตูนเล่มละบาทอยู่ริมทางเดินริมถนนในเมืองหลวง, Thai definition: กลิ้งหรือเสือกตัวไปมา, เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำเช่นนั้นเพื่อให้สิ่งอื่นติด
เขมือบ[V] swallow, See also: gulp down, devour, engulf, Syn. กิน, ยัด, สวาปาม, Example: ลูกๆ ของผมมักจะเขมือบขนมทุกอย่างที่ขวางหน้าหลังจากกลับจากโรงเรียน, Thai definition: กินมูมมาม, กลืนกินอย่างตะกละ
เคล้า[V] wallow, See also: fondle, pet, Syn. คลอเคลีย, เกลือก, Example: หมู่แมลงผึ้งบินว่อนเวียนเคล้าเรณูเกสรของดอกไม้
ปลัก[N] muddy place, See also: mud puddle, mire, wallow, Syn. หล่ม, Example: เด็กๆ กำลังใช้ไม้ตีก้นควายที่นอนอยู่ในปลักพยายามไล่ให้มันลุกขึ้น, Count unit: ปลัก, Thai definition: แอ่งที่เป็นโคลน เลน
แอ่นลม[N] swallow, Syn. นางแอ่น, อีแอ่น, Count unit: ตัว, ฝูง, Thai definition: ชื่อนกขนาดเล็กในวงศ์ Apodidae, Hemiprocnidae, Hirundinidae และ Artamidae ตัวสีน้ำตาลหรือดำ ปลายปีกแหลม ใช้เวลาส่วนใหญ่บินโฉบแมลง มักอยู่รวมกันเป็นฝูง มีหลายชนิด
ตีแปลง[V] wallow (in mud), See also: move, roll, or lie happily, Example: หมูป่าคงจะมากินมาอาบมานอนตีแปลงในแอ่งนี้, Thai definition: ทำดินโคลนให้เป็นแอ่งสำหรับนอนเกลือก (ใช้แก่ควาย หมู)
บากหน้า[V] apply, See also: ask for help, swallow one's pride and turn to someone for help, Syn. ตากหน้า, Example: หล่อนทำทุกอย่างด้วยความอดทนโดยไม่ยอมบากหน้าไปขอพึ่งพาใคร, Thai definition: ยอมเสียหน้าเข้าไปขอความช่วยเหลือด้วยความจำใจจำเป็น
รังนก[N] swallow's nest, Syn. รังนกนางแอ่น, Example: ในปัจจุบันเครื่องดื่มประเภทช่วยบำรุงกำลัง เช่น รังนก เป็นที่นิยมกันมากขึ้น, Count unit: รัง, Thai definition: รังนกอีแอ่นชนิดหนึ่ง เมื่อแช่น้ำมีลักษณะคล้ายวุ้น กินได้
กระเดือก[V] swallow, See also: gulp, Example: พยายามกระเดือกข้าวลงไปหน่อยนะ เดี๋ยวอาหารจะไม่ตกถึงท้องเลย, Thai definition: กลืนอย่างลำบาก
กลิ้งเกลือก[V] wallow, Syn. เกลือกกลิ้ง, Thai definition: พยายามกระเสือกกระสนไปตามมีตามได้
กลืนน้ำลาย[V] swallow, See also: gulp down one's saliva, Example: คำพูดของเขาทำให้เธอกลืนน้ำลายไม่ลง
การกลืน[N] swallowing, See also: gulping down, devouring, gobbling up, Example: ช่างเป็นการกลืนที่แสนลำบากเมื่อเขาต้องกินข้าวด้วยตัวเองแทนการให้อาหารทางสาย
ดื่ม[V] drink, See also: sip, swallow a liquid, Example: เขาชอบดื่มยิน รัมมี่และเล่นไพ่, Thai definition: กินของเหลวเช่นน้ำ
กลืน[V] swallow, See also: gulp down, devour, gobble, engulf, Ant. คาย, Example: จระเข้กลืนเนื้อสดทั้งก้อนโดยไม่เคี้ยว, Thai definition: อาการที่ทำให้อาหารหรือสิ่งอื่นๆ ที่อยู่ในปากล่วงลำคอลงไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่นลม[n.] (aenlom) EN: swallow   FR: hirondelle [f]
ดื่ม[v.] (deūm) EN: drink ; sip ; swallow a liquid   FR: boire ; avaler un liquide ; consommer ; absorber ; siffler (fam.)
ดื่มน้ำอึกหนึ่ง[v. exp.] (deūm nām euk neung) EN: take a swallow of water   FR: boire une gorgée d'eau
อึก[n.] (euk) EN: swallow ; gulp   FR: gorgée [f]
อึก[n.] (euk) EN: sound of a gulp ; gurgling sound ; swallowing sound   
ฝืดคอ[adj.] (feūt khø) EN: hard to swallow ; uninviting   
อีแอ่น[n.] (ī-aen) EN: swallow   FR: hirondelle [f]
เขมือบ[v.] (khameūap) EN: swallow ; gulp down ; devour ; engulf   FR: dévorer ; engloutir ; ingurgiter
ขยอก[v.] (khayøk) EN: gulp ; swallow ; bolt   FR: avaler ; gober ; engloutir
เคล้า[v.] (khlao) EN: wallow ; fondle ; pet ; caress ; stroke   
คล่องคอ[v. exp.] (khløng khø) EN: swallow easily ; pass easily through the throat   FR: avaler facilement
เกลือก[v.] (kleūak) EN: roll ; wallow ; welter ; rub ; tumble ; roll over ; toss and turn ; grovel   FR: rouler ; se frotter ; s'enduire
กลืน[v.] (kleūn) EN: swallow ; gulp ; gobble ; engulf ; devour   FR: avaler ; dévorer ; absorber ; engloutir ; ingurgiter
กลิ้งเกลือก[v.] (klingkleūak) EN: wallow ; roll ; tumble   FR: se rouler ; se vautrer
กระเดือก[v.] (kradeūak) EN: swallow ; gulp ; swallow with difficulty   
ลูกกลอน[n.] (lūkkløn) EN: ball of medicine which is swallowed whole ; bolus   
นกแอ่นพง[n. exp.] (nok aen phong) EN: wood-swallow   
นกแอ่นพง[n. exp.] (nok aen phong) EN: Ashy Woodswallow   FR: Langrayen brun [m] ; Langrayen asiatique [m] ; Langrayen cendré [m] ; Langrayen gris [m]
นกนางแอ่น[n.] (nok nāng-aen) EN: swallow   FR: hirondelle [f]
นกนางแอ่นบ้าน[n. exp.] (nok nāng-aen bān) EN: Barn Swallow   FR: Hirondelle rustique [f] ; Hirondelle de cheminée [f] ; Hirondelle des granges [f]
นกนางแอ่นหางลวด[n. exp.] (nok nāng-aen hāng lūat) EN: Wire-tailed Swallow   FR: Hirondelle à longs brins [f]
นกนางแอ่นลาย[n. exp.] (nok nāng-aen lāi) EN: Striated swallow   FR: Hirondelle striolée [f] ; Hirondelle striée [f]
นกนางแอ่นแปซิฟิค[n. exp.] (nok nāng-aen Paēsifik) EN: Pacific Swallow   FR: Hirondelle de Tahiti [f] ; Hirondelle du Pacifique [f]
นกนางแอ่นทรายสร้อยคอดำ[n. exp.] (nok nāng-aen sāi søikhø dam) EN: Sand Martin ; Bank Swallow   FR: Hirondelle de rivage [f] ; Hirondelle des sables [f] ; Hirondelle grise [f] ; Cotyle riveraine [f]
นกนางแอ่นตะโพกแดง[n. exp.] (nok nāng-aen taphōk daēng) EN: Red-rumped Swallow   FR: Hirondelle rousseline [f]
ผีเสื้อหางติ่งสะพายขาว[n. exp.] (phīseūa hāng ting saphāi khāo) EN: Banded Swallowtail   
ปลัก[v.] (plak) EN: muddy place ; mud puddle ; mire ; wallow   FR: bourbier [m]
ว่าวจุฬา[n. exp.] (wāo Julā) EN: Chula kite ; large swallow-shaped kite   
ยาลูกกลอน[n. exp.] (yā lūkkløn) EN: herb medicine in the form of a ball for swallowing ; bolus   

CMU English Pronouncing Dictionary
WALLOW    W AA1 L OW0
SWALLOW    S W AA1 L OW0
SWALLOW    S W AO1 L OW0
SWALLOWS    S W AA1 L OW0 Z
WALLOWED    W AA1 L OW0 D
SWALLOWED    S W AA1 L OW0 D
WALLOWING    W AA1 L OW0 IH0 NG
SWALLOWING    S W AA1 L OW0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wallow    (v) wˈɒlou (w o1 l ou)
swallow    (v) swˈɒlou (s w o1 l ou)
wallows    (v) wˈɒlouz (w o1 l ou z)
swallows    (v) swˈɒlouz (s w o1 l ou z)
wallowed    (v) wˈɒloud (w o1 l ou d)
swallowed    (v) swˈɒloud (s w o1 l ou d)
wallowing    (v) wˈɒlouɪŋ (w o1 l ou i ng)
swallowing    (v) swˈɒlouɪŋ (s w o1 l ou i ng)
swallow-tailed    (j) swˈɒlou-tɛɪld (s w o1 l ou - t ei l d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yàn, ㄧㄢˋ, ] swallow (a type of bird), #4,554 [Add to Longdo]
[tūn, ㄊㄨㄣ, ] to swallow; to take, #7,299 [Add to Longdo]
[yàn, ㄧㄢˋ, ] to swallow, #8,448 [Add to Longdo]
吞噬[tūn shì, ㄊㄨㄣ ㄕˋ, ] to swallow; to engulf; to gobble up, #12,497 [Add to Longdo]
沉迷[chén mí, ㄔㄣˊ ㄇㄧˊ, ] to indulge; to wallow, #13,787 [Add to Longdo]
燕子[yàn zi, ㄧㄢˋ ㄗ˙, ] swallow, #14,443 [Add to Longdo]
沉溺[chén nì, ㄔㄣˊ ㄋㄧˋ, ] to indulge in; to wallow, #21,499 [Add to Longdo]
[xiā, ㄒㄧㄚ, ] suck, swallow, drink, #23,148 [Add to Longdo]
侵吞[qīn tūn, ㄑㄧㄣ ㄊㄨㄣ, ] to annex; to swallow (up); to embezzle, #26,077 [Add to Longdo]
吞没[tūn mò, ㄊㄨㄣ ㄇㄛˋ, / ] to embezzle; to swallow up; to engulf, #31,699 [Add to Longdo]
忍气吞声[rěn qì tūn shēng, ㄖㄣˇ ㄑㄧˋ ㄊㄨㄣ ㄕㄥ, / ] to submit to humiliation; to swallow an insult; to grin and bear it, #35,539 [Add to Longdo]
同流合污[tóng liú hé wū, ㄊㄨㄥˊ ㄌㄧㄡˊ ㄏㄜˊ ㄨ, ] to wallow in the mire with sb (成语 saw); to follow the bad example of others, #50,594 [Add to Longdo]
[Kuài, ㄎㄨㄞˋ, / ] surname Kuai; throat; to swallow, #56,381 [Add to Longdo]
身轻如燕[shēn qīng rú yàn, ㄕㄣ ㄑㄧㄥ ㄖㄨˊ ㄧㄢˋ, / ] (set phrase) (usually of women) slim and graceful like a swallow, #65,753 [Add to Longdo]
燕尾服[yàn wěi fú, ㄧㄢˋ ㄨㄟˇ ㄈㄨˊ, ] swallow-tailed coat; tails, #69,659 [Add to Longdo]
并吞[bìng tūn, ㄅㄧㄥˋ ㄊㄨㄣ, / ] swallow up; annex; merge, #77,392 [Add to Longdo]
银燕[yín yàn, ㄧㄣˊ ㄧㄢˋ, / ] silver swallow; airplane (affectionate), #87,387 [Add to Longdo]
家燕[jiā yàn, ㄐㄧㄚ ㄧㄢˋ, ] barn swallow, #98,437 [Add to Longdo]
良药苦口[liáng yào kǔ kǒu, ㄌㄧㄤˊ ㄧㄠˋ ㄎㄨˇ ㄎㄡˇ, / ] good medicine tastes bitter (成语 saw); fig. frank criticism is hard to swallow, #115,017 [Add to Longdo]
吞金[tūn jīn, ㄊㄨㄣ ㄐㄧㄣ, ] to commit suicide by swallowing gold, #121,557 [Add to Longdo]
吞声[tūn shēng, ㄊㄨㄣ ㄕㄥ, / ] to swallow one's cries, #154,060 [Add to Longdo]
燕雀安知鸿鹄之志[yàn què ān zhī hóng gǔ zhī zhì, ㄧㄢˋ ㄑㄩㄝˋ ㄢ ㄓ ㄏㄨㄥˊ ㄍㄨˇ ㄓ ㄓˋ, 鸿 / ] lit. can the sparrow and swallow know the will of the great swan? (成语 saw); fig. how can we small fry predict the ambitions of the great?, #174,273 [Add to Longdo]
[yǐ, ㄧˇ, ] a swallow (bird), #253,076 [Add to Longdo]
[yàn, ㄧㄢˋ, ] to swallow, #255,305 [Add to Longdo]
[guō, ㄍㄨㄛ, ] loud swallowing sound, #456,655 [Add to Longdo]
来鸿去燕[lái hóng qù yàn, ㄌㄞˊ ㄏㄨㄥˊ ㄑㄩˋ ㄧㄢˋ, 鸿 / ] lit. the goose comes, the swallow goes (成语 saw); fig. always on the move [Add to Longdo]
包举[bāo jǔ, ㄅㄠ ㄐㄩˇ, / ] to summarize; to swallow up; to annex; to merge [Add to Longdo]
[tà, ㄊㄚˋ, ] to drink; to swallow [Add to Longdo]
沉湎酒色[chén miǎn jiǔ sè, ㄔㄣˊ ㄇㄧㄢˇ ㄐㄧㄡˇ ㄙㄜˋ, ] to wallow in alcohol and sex (成语 saw); over-indulgence in wine and women; an incorrigible drunkard and lecher [Add to Longdo]
燕科[yàn kē, ㄧㄢˋ ㄎㄜ, ] Hirundinidae (the family of swallows and martins) [Add to Longdo]
燕雀乌鹊[yàn què wū què, ㄧㄢˋ ㄑㄩㄝˋ ㄨ ㄑㄩㄝˋ, / ] lit. sparrow and swallow, crow and magpie; fig. any Tom, Dick or Harry; a bunch of nobodies [Add to Longdo]
燕雀相贺[yàn què xiàng hè, ㄧㄢˋ ㄑㄩㄝˋ ㄒㄧㄤˋ ㄏㄜˋ, / ] lit. sparrow and swallow's congratulation (成语 saw); fig. to congratulate sb on completion of a building project; congratulations on your new house! [Add to Longdo]
色荒[sè huāng, ㄙㄜˋ ㄏㄨㄤ, ] wallowing in lust [Add to Longdo]
[yàn, ㄧㄢˋ, ] variant of 燕, swallow [Add to Longdo]
雏燕[chú yàn, ㄔㄨˊ ㄧㄢˋ, / ] swallow chick [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] a swallow [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Genießer {m} | Genießer {pl}wallower | wallowers [Add to Longdo]
Schwalbe {f} [ornith.] | Schwalben {pl}swallow | swallows [Add to Longdo]
Seeschwalbe {f} [ornith.]sea swallow [Add to Longdo]
Suhle {f}muddy pool; wallow [Add to Longdo]
in den sauren Apfel beißen [übtr.]to swallow the pill [Add to Longdo]
hinunterschlucken; schlucken | hinunterschluckend; schluckendto swallow | swallowing [Add to Longdo]
nicht schluckbarunswallowable [Add to Longdo]
schlucken | schluckend | geschluckt | schluckt | schluckteto swallow | swallowing | swallowed | swallows | swallowed [Add to Longdo]
verschlucken | verschluckend | verschluckt | verschluckt | verschluckteto swallow (up) | swallowing up | swallowed up | swallows up | swallowed up [Add to Longdo]
sich (im Schmutz) wälzen; sich suhlen | sich wälzend; sich suhlend | wälzt sich; suhlt sich | wälzte sich; suhlte sichto wallow | wallowing | wallows | wallowed [Add to Longdo]
Da musste ich erstmal tief Luft holen.I had to swallow hard. [Add to Longdo]
Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. [Sprw.]One swallow doesn't make a summer. [prov.] [Add to Longdo]
Ich musste viel hinunterschlucken.I had to swallow a lot. [Add to Longdo]
Sie musste viel hinunterschlucken.She had to swallow a lot. [Add to Longdo]
Aerophagie {f}; Luftschlucken {n} [med.]aerophagy; air swallowing [Add to Longdo]
Dysphagie {f}; Schluckstörung {f} [med.]dysphagia; difficulty in swallowing [Add to Longdo]
Rauchschwalbe {f} [ornith.]Barn Swallow (Hirundo rustica) [Add to Longdo]
Rötelschwalbe {f} [ornith.]Red-rumped Swallow (Hirundo daurica) [Add to Longdo]
Schwalbenweih {m} [ornith.]Swallow-tailed Kite [Add to Longdo]
Gabelschwanzmöwe {f} [ornith.]Swallow-tailed Gull [Add to Longdo]
Schwalbenschwanz-Nachtschwalbe {f} [ornith.]Swallow-tailed Nightjar [Add to Longdo]
Kleiner Schwalbensegler {m} [ornith.]Lesser Swallow-tailed Swift [Add to Longdo]
Großer Schwalbensegler {m} [ornith.]Great Swallow-tailed Swift [Add to Longdo]
Breitschwingenkolibri {m} [ornith.]Swallow-tailed Hummingbird [Add to Longdo]
Schwalbenschwanzspint {m} [ornith.]Swallow-tailed Bee Eater [Add to Longdo]
Schwalbenfaulvogel {m} [ornith.]Swallow-wing Puffbird [Add to Longdo]
Blaubrustpipra [ornith.]Swallow-tailed [Add to Longdo]
Gabelschwanzkotinga [ornith.]Swallow-tailed Cotinga [Add to Longdo]
Fuchsschwalbe {f} [ornith.]Tawny-headed Swallow [Add to Longdo]
Weißbandschwalbe {f} [ornith.]White-banded Swallow [Add to Longdo]
Halsbandschwalbe {f} [ornith.]Black-collared Swallow [Add to Longdo]
Weißrückenschwalbe {f} [ornith.]White-backed Swallow [Add to Longdo]
Maidschwalbe {f} [ornith.]Lesser Striped Swallow [Add to Longdo]
Fahlkehlschwalbe {f} [ornith.]Ethiopian Swallow [Add to Longdo]
Weißkehlschwalbe {f} [ornith.]White-throated Swallow [Add to Longdo]
Andenschwalbe {f} [ornith.]Andean Swallow [Add to Longdo]
Angolaschwalbe {f} [ornith.]Angola Swallow [Add to Longdo]
Stahlschwalbe {f} [ornith.]Blue Swallow [Add to Longdo]
Kapschwalbe {f} [ornith.]Greater Striped Swallow [Add to Longdo]
Perlbrustschwalbe {f} [ornith.]Pearl-breasted Swallow [Add to Longdo]
Braunscheitelschwalbe {f} [ornith.]Indian Cliff Swallow [Add to Longdo]
Bronzeschwalbe {f} [ornith.]Forest Swallow [Add to Longdo]
Höhlenschwalbe {f} [ornith.]Cave Swallow [Add to Longdo]
Scheckflügelschwalbe {f} [ornith.]Pied-winged Swallow [Add to Longdo]
Singschwalbe {f} [ornith.]Red-chested Swallow [Add to Longdo]
Weißschwanzschwalbe {f} [ornith.]White-tailed Swallow; Welcome Swallow [Add to Longdo]
Mohrenschwalbe {f} [ornith.]White-throated Blue Swallow [Add to Longdo]
Rostbauchschwalbe {f} [ornith.]Black & Rufous Swallow [Add to Longdo]
Rotmeerschwalbe {f} [ornith.]Red Sea Cliff Swallow [Add to Longdo]
Rotschläfenschwalbe {f} [ornith.]Preuss'Cliff Swallow [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごっくん[, gokkun] (n) (1) (on-mim) gulp; (2) (vulg) semen-swallowing [Add to Longdo]
ウロボロス[, uroborosu] (n) uroboros; ouroboros (image of a serpent or dragon swallowing its own tail) [Add to Longdo]
ツバメの巣;燕の巣[ツバメのす(ツバメの巣);つばめのす(燕の巣), tsubame nosu ( tsubame no su ); tsubamenosu ( tsubame no su )] (n) (1) swallow's nest; (2) {food} swift's nest (used to make bird's nest soup) [Add to Longdo]
阿菊虫;螠虫[おきくむし, okikumushi] (n) (col) (See 麝香揚羽・じゃこうあげは) chrysalis of a swallowtail butterfly (esp. of species Atrophaneura alcinous) [Add to Longdo]
一飲み;一呑み[ひとのみ, hitonomi] (n) (1) swallowing in one gulp; downing; mouthful; bite; (2) sipping; sip; (3) thinking nothing of one's opponent; making easy prey of someone [Add to Longdo]
飲みやすい;飲み易い[のみやすい, nomiyasui] (adj-i) easy to drink; easy to swallow; quaffable [Add to Longdo]
飲み下す;飲下す(io);飲みくだす[のみくだす, nomikudasu] (v5s,vt) to swallow; to gulp down [Add to Longdo]
飲み込む(P);飲込む;のみ込む;呑み込む;呑込む[のみこむ, nomikomu] (v5m,vt) (1) to gulp down; to swallow deeply; (2) to understand; to take in; to catch on to; to learn; to digest; (P) [Add to Longdo]
飲む(P);呑む;飮む(oK);服む(iK)[のむ, nomu] (v5m,vt) (1) (呑む is often used metaphorically; 服む is often used for medicine) to drink; to gulp; to swallow; (2) (also written 喫む) to smoke (tobacco); (3) to engulf; to overwhelm; (4) to keep down; to suppress; (5) to accept (e.g. demand, condition); (6) to make light of; to conceal; (P) [Add to Longdo]
烏揚羽[からすあげは;カラスアゲハ, karasuageha ; karasuageha] (n) (uk) Chinese peacock (species of swallowtail butterfly, Papilio bianor) [Add to Longdo]
鵜呑み[うのみ, unomi] (n) swallowing (food, story) [Add to Longdo]
[つばめ(P);つばくらめ(ok);つばくら(ok);つばくろ(ok);ツバメ(P), tsubame (P); tsubakurame (ok); tsubakura (ok); tsubakuro (ok); tsubame (P)] (n) (1) (uk) swallow (bird of the Hirundinidae family); martin; (2) barn swallow (Hirundo rustica); (3) (See 若い燕) younger man involved with an older woman; (P) [Add to Longdo]
燕子[えんし, enshi] (n) (obsc) (See 燕・1) swallow [Add to Longdo]
燕児;燕子[えんじ, enji] (n) (obsc) (See 燕・1) swallow chick [Add to Longdo]
角を矯めて牛を殺す[つのをためてうしをころす, tsunowotameteushiwokorosu] (exp,v5s) to throw the baby out with the bath water; to strain at a camel and swallow a gnat; to obsess over insignificant details and miss the larger point [Add to Longdo]
巻き込む(P);巻込む(P);まき込む[まきこむ, makikomu] (v5m,vt) to roll up; to involve; to enfold; to swallow up; to drag into; (P) [Add to Longdo]
丸呑み;丸のみ[まるのみ, marunomi] (n,vs) swallowing whole [Add to Longdo]
鬼坊主鱚[おにぼうずぎす;オニボウズギス, onibouzugisu ; onibouzugisu] (n) (uk) black swallower (Chiasmodon niger) [Add to Longdo]
蟻継ぎ;蟻継[ありつぎ, aritsugi] (n,vs) dovetail joint; swallowtail joint [Add to Longdo]
玄鳥[げんちょう, genchou] (n) (See 燕・1) swallow [Add to Longdo]
虎燕拳[こえんけん, koenken] (n) {MA} Tiger Swallow Fist [Add to Longdo]
誤飲[ごいん, goin] (n,vs) accidental ingestion; swallowing something by mistake [Add to Longdo]
誤嚥[ごえん, goen] (n,vs) breathing in (of a foreign body, food, etc.); pulmonary aspiration; mis-swallowing; swallowing down the wrong pipe [Add to Longdo]
口に含む[くちにふくむ, kuchinifukumu] (exp,v5m) to hold in one's mouth (without biting, before chewing or swallowing, etc.) [Add to Longdo]
黒揚羽;黒揚羽蝶;黒鳳蝶[くろあげは;クロアゲハ, kuroageha ; kuroageha] (n) (uk) spangle (species of black swallowtail butterfly, Papilio protenor) [Add to Longdo]
腰赤燕[こしあかつばめ, koshiakatsubame] (n) (1) red-rumped swallow (Hirundo daurica); (2) striated swallow (Hirundo striolata) [Add to Longdo]
大服;大福[おおぶく;だいぶく;たいふく, oobuku ; daibuku ; taifuku] (n) (1) swallowing a great amount of tea or medicine; (2) (abbr) (See 大服茶) tea prepared for the New Year with the first water of the year [Add to Longdo]
帝揚羽[みかどあげは;ミカドアゲハ, mikadoageha ; mikadoageha] (n) (uk) common jay (species of swallowtail butterfly, Graphium doson) [Add to Longdo]
溺れる[おぼれる, oboreru] (v1,vi) (1) (uk) to drown; to nearly drown; to sink below the surface (of water); (2) to indulge in; to lose one's head over something; to wallow in; (P) [Add to Longdo]
呑まれる;飲まれる[のまれる, nomareru] (v1,vt) (1) to be swallowed up; to be engulfed; (2) to be overwhelmed; to be overawed [Add to Longdo]
飛燕[ひえん, hien] (n) swallow in flight [Add to Longdo]
併呑;并呑[へいどん, heidon] (n,vs) annexation; merger; swallowing up [Add to Longdo]
並揚羽[なみあげは;ナミアゲハ, namiageha ; namiageha] (n) (uk) citrus swallowtail (species of butterfly, Papilio xuthus) [Add to Longdo]
柚坊;柚子坊[ゆずぼう, yuzubou] (n) swallowtail butterfly larva (a pest of citrus plants) [Add to Longdo]
揚羽[あげは;アゲハ, ageha ; ageha] (n) (uk) (abbr) (See 揚羽蝶) swallowtail butterfly (esp. the citrus swallowtail butterfly, Papilio xuthus) [Add to Longdo]
揚羽蝶;鳳蝶[あげはちょう;アゲハチョウ, agehachou ; agehachou] (n) (uk) swallowtail butterfly (esp. the citrus swallowtail butterfly, Papilio xuthus) [Add to Longdo]
嚥下;咽下[えんげ;えんか, enge ; enka] (n,vs,adj-no) (act of) swallowing; deglutition [Add to Longdo]
麝香揚羽;麝香鳳蝶[じゃこうあげは;ジャコウアゲハ, jakouageha ; jakouageha] (n) (uk) Chinese windmill (species of red-bodied swallowtail butterfly, Atrophaneura alcinous) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top