Search result for

waite

(61 entries)
(0.0099 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -waite-, *waite*
Possible hiragana form: わいて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
waiter[N] บริกรชาย, See also: พนักงานรับใช้ในร้านอาหารที่เป็นชาย, Syn. steward, attendant, server
waiter[N] ถาดที่ใช้เสิร์ฟอาหาร, Syn. salver, tray

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
waiter(เวท'เทอะ) n. ผู้คอย,ผู้รับใช้,ผู้ปรนนิบัติ,ถาดใส่ถ้วยชาม
headwaitern. หัวหน้าบ๋อย,ห้วหน้ากระเป๋ารถเมล์

English-Thai: Nontri Dictionary
waiter(n) ถาดใส่จาน,บริกร,เด็กเสิร์ฟ,บ๋อย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Waitersบริกร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was the one who waited on that helipad for you.ฉันเคยรู้ว่าใครเคยรอจะนวดให้คุณ Pret-a-Poor-J (2008)
I've waited nine years. I think that merits dinner.ฉันรอมาเก้าปี คิดว่าควรจะเป็นข้าวเย็นมากกว่า There Might be Blood (2008)
You waited for me?เธอรอฉันเหรอ? Akai ito (2008)
You couldn't have waited for her to grieve?คุณรอให้เธอหายโศกเศร้าก่อนไม่ได้เลยเหรอ? And How Does That Make You Kill? (2008)
We waited for you, Abo Cado!เข้ามาเลย อาโบ คาโด! Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
We waited for you, Abo Cado!โกเท็นครูส เข้ามาเลย อาโบ คาโด! Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
I usually don't tip waiters, but...ปกติฉันไม่ค่อยให้ทิปพนักงาน,แต่... .. Baby and I (2008)
I waited for you to come.ข้ากำลังรอเจ้าอยู่ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Maybe if you've waited for him to calm down...บางทีถ้าท่านรอให้เขาสงบใจลง The Secret of Moonacre (2008)
I have waited for this i thought i...ให้คุณลองยื่นมือมา ... The Eye (2008)
My father waited 4 hours for my brother to get here from Boger City.พ่อฉันรออยู่ 4 ชั่วโมง เพื่อให้น้องชายฉัน เดินทางจากเมืองโบเกอร์มาที่นี่ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
While Daisy, the last to be dressed, waited for one of her friends who had broken a shoelace.ช่วงเวลาที่เดซี่ แต่งตัวเสร็จ รอเพื่อนของเธอ ที่กำลังผูกเชือกรองเท้า The Curious Case of Benjamin Button (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
waiteA beautiful salesgirl waited on me in the shop.
waiteAll of the classmates waited for Takeshi.
waiteAll the class waited for the new teacher.
waiteAlthough we waited until ten o'clock, Bill never showed up.
waiteA pretty waitress waited on us.
waiteAre you being waited on?
waiteAt the bus stop, people waited in orderly lines, but as soon as the bus pulled up, the line broke up.
waiteA very pleasant young woman waited on me in the department store.
waiteCarlos waited a moment.
waiteEvery day I waited for her at the bookstore after school.
waiteFrom that time on, she always waited on him.
waiteGenerally speaking, a waiter in Japan gives good service.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เด็กเสิร์ฟ[N] waiter/waitress, See also: server, steward/stewardess, Syn. บ๋อย, Example: ร้านอาหารนี้ใช้เด็กเสิร์ฟเป็นผู้ชายหมดเพื่อป้องกันปัญหาชู้สาว, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าที่ยกอาหารมาให้ผู้รับประทานที่โต๊ะอาหาร
พนักงานเสิร์ฟ[N] waiter/waitress, See also: steward, stewardess, Syn. บ๋อย, บริกร, Example: ผู้หญิงบ้านนอกมักจะนิยมเข้ามาเป็นพนักงานเสิร์ฟตามร้านอาหาร, Thai definition: บุคคลที่ทำหน้าที่ยกอาหารมาให้ผู้รับประทานที่โต๊ะอาหาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริกร[n.] (børikøn) EN: attendant ; waiter ; serveur   FR: serveur [m] ; garçon [m]
เด็กเสิร์ฟ[n. exp.] (dek soēp = dek soēf) EN: waiter   
คนเดินโต๊ะ[n. exp.] (khon doēn to) EN: waiter   
คนเสิร์ฟ[n. exp.] (khon soēp = khon soēf) EN: waiter   
พนักงานเสิร์ฟ[n. exp.] (phanakngān soēp = phanakngān soēf) EN: waiter ; waitress; steward ; stewardess   FR: serveur [m] ; serveuse [f]
พนักงานเสิร์ฟชาย[n. exp.] (phanakngān soēp chāi) EN: waiter   FR: serveur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
WAITE    W EY1 T
WAITED    W EY1 T AH0 D
WAITER    W EY1 T ER0
WAITES    W EY1 T S
WAITE'S    W EY1 T S
WAITERS    W EY1 T ER0 Z
WAITER'S    W EY1 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
waited    (v) (w ei1 t i d)
waiter    (n) (w ei1 t @ r)
waiters    (n) (w ei1 t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
服务员[fú wù yuán, ㄈㄨˊ ˋ ㄩㄢˊ, / ] waiter; waitress; attendant; customer service personnel, #6,577 [Add to Longdo]
跑堂儿的[pǎo táng er de, ㄆㄠˇ ㄊㄤˊ ㄦ˙ ㄉㄜ˙, / ] waiter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お待ちかね;お待ち兼ね;御待ち兼ね[おまちかね, omachikane] (n,adj-no) (pol) (See 待ちかね) long-waited-for [Add to Longdo]
ウェイター;ウエイター;ウェーター;ウエーター;ウェイタ[, ueita-; ueita-; ue-ta-; ue-ta-; ueita] (n) waiter [Add to Longdo]
ギャルソン(P);ガルソン;カルソン[, gyaruson (P); garuson ; karuson] (n) (1) boy; (2) male waiter (fre [Add to Longdo]
ホワイティング[, howaiteingu] (n) whiting (Merlangius merlangus) [Add to Longdo]
ボーイ[, bo-i] (n) (1) boy; (2) bellboy; porter; waiter; (P) [Add to Longdo]
一陽来復;一陽来腹[いちようらいふく, ichiyouraifuku] (n) return of spring; long-awaited, favorable turn of fortune (favourable) [Add to Longdo]
給仕[きゅうじ, kyuuji] (n,vs) (1) waiting on a table; serving (at dinner); (n) (2) waiter; waitress; waitperson; server; cabin boy; bellboy; page; pageboy; (3) office boy; office girl [Add to Longdo]
折角[せっかく, sekkaku] (adv,n) (uk) with trouble; at great pains; long-awaited; (P) [Add to Longdo]
待ちかね;待ち兼ね;待兼ね;待兼(io)[まちかね, machikane] (n) (See お待ちかね) long-waited-for [Add to Longdo]
待ち遠しい(P);待遠しい[まちどおしい, machidooshii] (adj-i) looking forward to; anxiously awaited; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Waite
   n 1: United States jurist who was appointed chief justice of the
      United States Supreme Court in 1874 by President Grant
      (1816-1888) [syn: {Waite}, {Morrison Waite}, {Morrison R.
      Waite}, {Morrison Remick Waite}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top