ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vulvitis

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vulvitis-, *vulvitis*, vulviti
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vulvitis[N] การอักเสบของปากช่องคลอด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vulvitisโยนีอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Japanese-English: EDICT Dictionary
外陰炎[がいいんえん, gaiin'en] (n) vulvitis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Vulvitis \Vul*vi"tis\, n. [NL. See {Vulva}, and {-itis}.] (Med.)
     Inflammation of the vulva.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  vulvitis
      n 1: inflammation of the vulva

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top