หรือคุณหมายถึง votareß?
Search result for

votaress

(4 entries)
(0.0317 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -votaress-, *votaress*, votares
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
votaress[N] สตรีผู้อุทิศตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
votaress(โว'ทะริส) n. หญิงผู้อุทิศตัว,ศาสนิกชนที่เป็นหญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
votaress(n) นางชี

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Votaress \Vo"ta*ress\, n. [See {Votary}, n.]
   A woman who is a votary. --Shak.
   [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

votaress

 


  

 
votaress
 • สตรีผู้อุทิศตัว[Lex2]
 • (โว\'ทะริส) n. หญิงผู้อุทิศตัว,ศาสนิกชนที่เป็นหญิง [Hope]
 • (n) นางชี [Nontri]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
votaries, votary's, voters, vitreous, Voltaire's, tares, tress, voter's, votes, fortress, notaries, rotaries, waitress, Varese, tare's, votary, vote's, stares, stress, buttress, wardress, starers, Tressa, varies, Vitoria's, mattress, notary's, Tore's, Torres, Torre's, vortices's, Atreus's, Waters's, tress's, Valaree's, Torey's, torus's

Similar FRENCH words suggested by aspell:
votâtes, votasses, vôtres, votâmes, voterez, votantes, votasse, votre, vôtre

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top