ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

volubility

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -volubility-, *volubility*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
volubility[N] การพูดมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
volubility(n) ความพูดมาก,ความพูดจาคล่องแคล่ว

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
volubility    (n) vˌɒljubˈɪlɪtiː (v o2 l y u b i1 l i t ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Volubility \Vol`u*bil"i*ty\, n. [L. volubilitas: cf. F.
   volubilit['e].]
   The quality or state of being voluble (in any of the senses
   of the adjective).
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 volubility
   n 1: the quality of being facile in speech and writing [syn:
      {fluency}, {volubility}, {articulateness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top