Search result for

vinyls

(95 entries)
(0.0996 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vinyls-, *vinyls*, vinyl
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา vinyls มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *vinyls*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vinyl    [N] สารไวนิล, See also: พลาสติกประเภทหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Polyvinyl chlorideโพลีไวนีล คลอไรด์ [TU Subject Heading]
Polyvinyl Chloride, PVC โพลีไวนีลคลอไรด์, พีวีซี
สารที่นำมาใช้ทำท่อ มีน้ำหนักเบาและติดตั้งง่ายกว่าท่อเหล็กอาบสังกะสี [สิ่งแวดล้อม]
Polyvinylchloride, PVC พีวีซี
เป็นพลาสติกที่มีคุณสมบัติแข็ง เมื่อจะทำให้มีความนิ่มและยืดหยุ่น จะต้องเติมสารปรุงแต่ง (Plasticisers) เป็นพลาสติกที่สามารถทน ต่อไขมันและแอลกอฮอล์ได้ดี สามารถทนต่อความร้อนได้สูงใกล้จุดน้ำเดือด แต่ไม่สามารถทนต่อแสงแดด คือเมื่อถูกแสงแดดนาน ๆ จะทำให้เปรา [สิ่งแวดล้อม]
Ethylene vinyl acetate rubberยางเอทิลีนไวนิลแอซิเทตเป็นโคพอลิเมอร์ของเอทิลีนและไวนิลแอซิเทต มีสมบัติเด่น คือ ทนต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาความร้อน โอโซน และสภาพอากาศได้ดี มีความทนต่อน้ำมันและตัวทำละลายที่ไม่มีขั้วได้ดี แต่มีสมบัติการหักงอที่อุณหภูมิต่ำไม่ดี มีความเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ไม่ดี ส่วนใหญ่ยางชนิดนี้จะใช้ในการผลิตปลอกหุ้มสายเคเบิลเฉพาะในกรณีที่ต้องการ สมบัติพิเศษด้านความทนทานต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากโอโซน สภาพอากาศ ความร้อน และน้ำมันเท่านั้น [เทคโนโลยียาง]
Chlorvinyl Dichlorarsineคลอร์ไวนิลไดคลออาร์ซีน [การแพทย์]
Dimethyl Dichlorovinyl Phosphateดีดีวิพี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Vinyl.VinylRabbits (2002)
Rock and roll. Vintage vinyl.ใช้เสียงเพลง บรรเลงเพลงประทับใจในล็อบบี้ Bedtime Stories (2008)
On vinyl.- คุณควรได้ยินมัน Some Kinda Love (2009)
No man's vinyl deserves to be tossed in the drink.ไม่มีแผ่นเสียงแผ่นไหน สมควรโดนทิ้งน้ำหรอก Nowhere Boy (2009)
I preserved it in a one percent solution of polyvinyl acetal resin.ผมเก็บมันไว้ในเรซิน โพลิไวนีล อะซีทับบริสุทธิ์ 1% The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
Nothing like bedding a woman on the vinyl back seat of a Skylark.ไม่มีอะไรสุขไปกว่าการมีเซ็กซ์กับผู้หญิง ที่เบาะหลังของรถสกายลาร์ค Home Economics (2009)
Vinyl collection...คอลเลกชันเครื่องสาย The Treasure of Serena Madre (2009)
I have a very romantic red vinyl booth for the two of you right over there, and... and whatever happens... do not tip your waitress.ฉันมีที่นั่งไวนิลสีแดง โรแมนติกสุดๆ สำหรับคุณสองคน ทางขวาสุดตรงนั้น และ... ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น Trouble (2010)
Get it through your vinyl noggin, Woody.เข้าใจซักทีเถอะ วู้ดดี้ Toy Story 3 (2010)
I was right about the glue-- a polyvinyl acetate polymer dissolved in toluene.ผมคิดถูกเรื่องกาว... สารโพลีเมอร์พีวีซี ทำละลายในโทลูอีน The Angel of Death (2011)
180-gram vinyl and a Xerox Alto when I can find one.ไวนีล 180 กรัม และคอมพิวเตอร์รุ่นแรกที่ผมหาได้ Get Carter (2011)
Things sound so much better on vinyl.ฟังเพลงจากแผ่นไวนิลเพราะกว่าเป็นไหนๆ The Perks of Being a Wallflower (2012)
Hands off the vinyl, junior.เอามือออกจากแผ่นเสียง น้อง Discovery (2012)
Aren't you Louis's boy? Yes, I get it. No more fondling the vinyl.ผมเข้าใจแล้ว ไม่มีการจับแผ่นเสียง Discovery (2012)
I will take them to our classic vinyl store and buy them an LP.ฉันจะพาพวกเขาไปที่ร้านแผ่นเสียงไวนิล และซื้อแผ่นให้พวกเธอ The Road Not Taken (2012)
We're going to listen to Tony Bennett on vinyl and drink 18-year-old scotch.เราจะฟังแผ่นเสียงของโทนี่ เบ็นเน็ทกัน และดื่มเหล้าสก็อตช์บ่มนาน 18 ปี The Wheels on the Bus... (2012)
Digital will never replace vinyl.ดิจิตอลจะไม่มีทางมาแทนที่ไวนิลได้ The Method in the Madness (2012)
And the liner notes, the album art, even the tactile feel of the vinyl...และ"เดอะ ไลเนอร์ โน็ต" "เดอะ อัลบั้ม อาร์ท" แม้กระทั่งการรับรู้สัมผัสของไวนิล The Method in the Madness (2012)
Melvin uses this high-grade polyvinyl chloride, which is basically like a bionic Saran Wrap, right?เมลวินใช้โพลีไวนิล คลอไรด์คุณภาพสูง โดยพื้นฐานแล้วเหมือนกับพลาสติกยี่ห้อซาราน The Bod in the Pod (2012)
What's with all the vinyl?ทำไมนายถึงมีแผ่นเสียงเยอะจังเนี่ย Warm Bodies (2013)
Vinyl?ไวนิวล์ เหรอ Big Hero 6 (2014)
So evidently, he's a vinyl hipster who loves fetish manga.he's a vinyl hipster who loves fetish manga. Gone Girl (2014)
Yeah, files, book, vinyl.ครับ แฟ้ม หนังสือ แผ่นไวนีล Many Heads, One Tale (2015)
- Vinyl top.- หลังคาไวนีล Deepwater Horizon (2016)
Oprah Spinfrey, Vinyl Ritchie, R2-LSD2,โอปราห์ สปินฟรีย์ไวนิล ริตชี่ อาร์ทู-แอลเอสดีทู Popstar: Never Stop Never Stopping (2016)
Made of vinyl.ทำจากไวนิล The Six Thatchers (2017)
Two different types of vinyl present.ไวนิลสองชนิดที่มีในปัจจุบัน The Six Thatchers (2017)
Vinyl's cheaper than leather.ไวนิลมันถูกกว่าหนัง The Six Thatchers (2017)
Yeah, two different types of vinyl.ใช่ ไวนิลสองชนิด The Six Thatchers (2017)
There were two types of vinyl in the burnt-out remains of the car.มีไวนิลอยู่สองอันที่เหลือในรถจากการเผา The Six Thatchers (2017)
See, they're made from a plastic compound called unplasticised polyvinyl chloride, or uPVC for short.มันทำมาจากส่วนประกอบพลาสติกที่เรียก ว่าพอลิไวนิลคลอไรด์ไม่เพิ่มความนิ่ม หรือเรียกย่อ ๆ ว่ายูพีวีซี Salesmen Are Like Vampires (2017)
No, real records, like vinyl.ให้แผ่นไวนิลเลย Primer (2004)
Chuck's got a wicked vinyl collection, and chuck has the wisdom to not eat garbage from the break room Crisper.ชัคมีคอลเลคชั่นแผ่นเสียงสุดเจ๋ง ชัคไม่สวาปามขยะที่เหลือ ในห้องพักพนักงาน Chuck Versus the Sandworm (2007)
They're vinyl, a thermal plastic radical. - La di da.Sie sind aus Vinyl, einem thermoplastischen Kunststoff. Road Games (1981)
The road surface is covered with benzene and PCBs... polyvinyl chloride, C-56... all in all, a highly toxic combination.Die Straßendecke ist mit Benzol und PCB bedeckt. Polyvinylchlorid, C-56. Alles in allem eine hochgiftige Kombination. Junk Yard Dog (1985)
Looks like you're putting on weight.Vinyl steht Ihnen gut. Wie geht's? Some Enchanted Evening (1987)
I borrowed it. I figured your ass was too precious for vinyl.Geliehen, denn dein Popo ist für Vinyl zu schade. Some Kind of Wonderful (1987)
Forty yards of Naugahyde, a girl and a dream.30 Meter Vinyl, ein Mädchen, ein Traum... Throw Momma from the Train (1987)
Oh, look, and you prepared them my favorite way polyvinyl-side up.Oh, sieh nur, du machst sie genau so, wie ich sie am liebsten mag, mit der Polyvinyl-Seite nach oben. Fogged In (1989)
I also hate vinyl. Am I off the point here?Vinyl kann ich auch nicht ausstehen. Crazy People (1990)
Final Vinyl.Final VinylOldies But Young 'Uns (1991)
Final Vinyl.Final VinylOldies But Young 'Uns (1991)
(# "I Ain't Gonna Eat Out My Heart Anymore" by The Divinyls)(♪ "I Ain't Gonna Eat Out My Heart Anymore" von The Divinyls) Buffy the Vampire Slayer (1992)
(# "I Ain't Gonna Eat Out My Heart Anymore" by The Divinyls)(♪ "I Ain't Gonna Eat Out My Heart Anymore" von The Divinyls) Buffy the Vampire Slayer (1992)
It's polyvinyl acetate caulking compound.Es ist Dichtungsmasse aus Polyvinylacetat. Abandoned Family (1992)
- Now, do you have extruded polyvinyl foam insulation?Haben Sie eine Polyvinylschaumaußenisolierung? - Nein. Marge Gets a Job (1992)
Chemicals!Sie erinnert mich an Vinyl, Chemikalien... Addams Family Values (1993)
The Lady Lavender quilted-vinyl organizer? - Yeah.Den Lady Lavender mit Vinyl-Polsterung? Bell Bottom Blues (1993)
Or do I need skintight vinyl and a whip?Oder soll's Vinyl und Peitsche sein? Batman Forever (1995)
-One of those vinyl things?- Aus VinylThe Maestro (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vinylThe weakness of vinyl is that it is easily affected by heat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พีวีซี    [N] PVC, See also: Polyvinyl chloride, Syn. สารพลาสติกพีวีซี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แผ่นเสียง[n.] (phaensīeng) EN: gramophone record ; phonograph disk   FR: disque (de musique) [m] ; disque noir [m] ; vinyle [m]
ถุงพลาสติก[n. exp.] (thung phlāstik = thung phlāsátik) EN: plastic bag ; vinyl bag   FR: sac en plastique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VINYL    V AY1 N AH0 L
POLYVINYL    P AA2 L IY0 V AY1 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vinyl    (n) (v ai1 n i l)
vinyls    (n) (v ai1 n i l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Polyvinylchlorid {n} [chem.]polyvinyl chloride [Add to Longdo]
Polyvinylchlorid {n} (PVC) [chem.]polyvinyl chloride (PVC) [Add to Longdo]
Vinyl {n}vinyl [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
PVC[ピーブイシー, pi-buishi-] (n) polyvinyl chloride; PVC [Add to Longdo]
PVC管[ピーブイシーかん, pi-buishi-kan] (n) (abbr) (See ポリ塩化ビニル管) polyvinyl chloride pipe; PVC pipe [Add to Longdo]
Pタイル[ピータイル, pi-tairu] (n) vinyl floor tile (typically 30 cm square) [Add to Longdo]
バイナル[, bainaru] (n) vinal (polyvinyl alcohol); vinylon [Add to Longdo]
ビニール(P);ビニル;バイニル[, bini-ru (P); biniru ; bainiru] (n,adj-no) vinyl; (P) [Add to Longdo]
ビニールシート床材[ビニールシートゆかざい, bini-rushi-to yukazai] (n) vinyl sheet flooring [Add to Longdo]
ビニールペイント[, bini-rupeinto] (n) vinyl paint [Add to Longdo]
ビニール製[ビニールせい, bini-ru sei] (n,adj-no) plastic (usu. of bags); vinyl [Add to Longdo]
ビニハン[, binihan] (n) (abbr) vinyl (plastic) headed hammer [Add to Longdo]
ビニル基[ビニルき, biniru ki] (n) vinyl group [Add to Longdo]
ビニル樹脂[ビニルじゅし, biniru jushi] (n) vinyl resin [Add to Longdo]
ビニロン[, biniron] (n) vinylon (vinyl-nylon) [Add to Longdo]
フィンドレビン[, findorebin] (n) vinyl drainpipe with fins [Add to Longdo]
ポリビニル[, poribiniru] (n,adj-no) polyvinyl [Add to Longdo]
ポリビニルアルコール[, poribiniruaruko-ru] (n) polyvinyl alcohol [Add to Longdo]
ポリ塩化ビニリデン[ポリえんかビニリデン, pori enka biniriden] (n) polyvinylidene chloride [Add to Longdo]
ポリ塩化ビニル[ポリえんかビニル, pori enka biniru] (n,adj-no) polyvinyl [Add to Longdo]
ポリ塩化ビニル管[ポリえんかビニルかん, pori enka biniru kan] (n) polyvinyl chloride pipe; PVC pipe [Add to Longdo]
ポリ酢酸ビニル[ポリさくさんビニル, pori sakusan biniru] (n) polyvinyl acetate; PVAC [Add to Longdo]
塩ビ[えんビ, en bi] (n) (abbr) (See 塩化ビニル) (poly) vinyl chloride [Add to Longdo]
塩ビ管[えんビかん, en bi kan] (n) (abbr) (See ポリ塩化ビニル管) polyvinyl chloride pipe; PVC pipe [Add to Longdo]
塩化ビニール;塩化ビニル[えんかビニール(塩化ビニール);えんかビニル(塩化ビニル), enka bini-ru ( enka bini-ru ); enka biniru ( enka biniru )] (n) vinyl chloride [Add to Longdo]
塩化ビニル管[えんかビニルかん, enka biniru kan] (n) (abbr) (See ポリ塩化ビニル管) polyvinyl chloride pipe; PVC pipe [Add to Longdo]
塩化ビニル樹脂[えんかビニルじゅし, enka biniru jushi] (n) vinyl chloride resin [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
氯乙烯[lǜ yǐ xī, ㄌㄩˋ ㄧˇ ㄒㄧ, ] vinyl chloride C2H3Cl; chloroethylene [Add to Longdo]
聚氯乙烯[jù lǜ yǐ xī, ㄐㄩˋ ㄌㄩˋ ㄧˇ ㄒㄧ, ] polyvinyl chloride (PVC) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top