ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vicarage

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vicarage-, *vicarage*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vicarage[N] ที่อยู่ของพระในศาสนาคริสต์นิกายแองกลิแคน, Syn. parsonage

English-Thai: Nontri Dictionary
vicarage(n) ที่อยู่ของพระคริสต์,ตำแหน่งหน้าที่ของพระคริสต์

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vicarage    (n) vˈɪkərɪʤ (v i1 k @ r i jh)
vicarages    (n) vˈɪkərɪʤɪz (v i1 k @ r i jh i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
牧師館[ぼくしかん, bokushikan] (n) parsonage; rectory; vicarage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vicarage \Vic"ar*age\ (v[i^]k"[~e]r*[asl]j; 48), n.
   1. The benefice of a vicar.
    [1913 Webster]
 
   2. The house or residence of a vicar.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vicarage
   n 1: an official residence provided by a church for its parson
      or vicar or rector [syn: {parsonage}, {vicarage},
      {rectory}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top