หรือคุณหมายถึง versatileneß?
Search result for

versatileness

(4 entries)
(0.0283 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -versatileness-, *versatileness*, versatilenes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา versatileness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *versatileness*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
versatileness[N] การมีประโยชน์หลายอย่าง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vielseitigkeit {f}versatileness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Versatile \Ver"sa*tile\, a. [L. versatilis, fr. versare to turn
   around, v. freq. of vertere: cf. F. versatile. See {Verse}.]
   1. Capable of being turned round. --Harte.
    [1913 Webster]
 
   2. Liable to be turned in opinion; changeable; variable;
    unsteady; inconstant; as, a versatile disposition.
    [1913 Webster]
 
   3. Turning with ease from one thing to another; readily
    applied to a new task, or to various subjects; many-sided;
    as, versatile genius; a versatile politician.
    [1913 Webster]
 
       Conspicuous among the youths of high promise . . .
       was the quick and versatile [Charles] Montagu.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. (Nat. Hist.) Capable of turning; freely movable; as, a
    versatile anther, which is fixed at one point to the
    filament, and hence is very easily turned around; a
    versatile toe of a bird.
    [1913 Webster] -- {Ver"sa*tile*ly}, adv. -- --
    {Ver"sa*tile*ness}, n.
    [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

versatileness

 


  

 
versatileness
 • การมีประโยชน์หลายอย่าง[Lex2]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
beastliness, staleness, versatility's, stillness, vastness, beastliness's, ghastliness, Starlene's, staleness's, vesting's, stillness's

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top