Search result for

vernehmen

(61 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vernehmen-, *vernehmen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา vernehmen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *vernehmen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They stole the train!Wir müssen die Kühe vernehmen. Der Zug ist geklaut! On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
One day they'll bring in a guy who ran a red light.Wir vernehmen einen Verkehrssünder. True Confessions (1981)
Not really the kind. Taking her statement or not?Vernehmen Sie sie. Légitime violence (1982)
To our understanding.Auf unser EinvernehmenDanton (1983)
Then I'd have to go to the hospital and question you. And that's two different sets of reports.Ich müsste dich im Krankenhaus vernehmen, und das sind zwei verschiedene Berichte. The Star Chamber (1983)
Awkward business, questiοning a neighbοur.Eine schreckliche Sache, einen Freund vernehmen zu müssen. Part 1 (1984)
You know the divorce wasn't contested.Du weißt, die Trennung fand in beiderseitigem Einvernehmen statt. Happy Easter (1984)
When it echoes in the mind of a hungry man.Wenn ein hungriger Mann den Schall in seinem Kopf vernehmen kann. Calamari Union (1985)
Your Honour, we would like to recall Anthony Fabrizi.Wir möchten Mr. Fabrizi noch einmal vernehmenJagged Edge (1985)
I don't understand why they stopped my interrogation.Ich verstehe nicht, warum sie mich nicht mehr vernehmenKiss of the Spider Woman (1985)
"And then the cry was heard, 'Once more into the breach, my friends."'Und dann war der Schrei zu vernehmen: Nochmals in die Bresche, Freunde! A Room with a View (1985)
It's a question of maintaining our relationship with the Arabs.Wichtig ist doch wohl der Fortbestand unseren guten Einvernehmens mit den Arabern. A Victory for Democracy (1986)
There were important factors in our relationship with the Arabs that were not known to you when you took your view.Aber es gab da gestern plötzlich im Bereich unseres guten Einvernehmens mit den Arabern wichtige Faktoren, die Sie nicht gekannt haben, als Sie sich Ihre Meinung bildeten. A Victory for Democracy (1986)
A leader can only lead by consent, consensus.Das bin ich nicht. Ein Führer kann nur in gegenseitigem Einvernehmen führen. A Real Partnership (1986)
We're questioning some antique dealer down on Hudson Street.Wir vernehmen einen Antiquitäten- händler aus der Hudson Street. Highlander (1986)
This court is now ready to hear whatever witnesses you choose to call.Bereit, die Zeugen zu vernehmenWith Love, the Claus (1987)
"to hear the announcement of the great Prince Humperdinck's bride-to-be.""um die Ankündigung der zukünftigen Braut des großen Prinz Humperdinck zu vernehmen." The Princess Bride (1987)
- Lieutenant Garber has to question her.- Lieutenant Garber muss sie vernehmenSomeone to Watch Over Me (1987)
When we find Carlos, and we will I intend to question him myself.Ich hoffe, wir finden Carlos - und alles spricht dafür - dann werde ich diesen Verbrecher persönlich vernehmenThe Bourne Identity (1988)
I intend to question Carlos myself.Dann werde ich den Verbrecher Carlos persönlich vernehmenThe Bourne Identity (1988)
But I need access to your home. I need to talk to your staff.Wenn Sie mir gestatten, in Ihr Haus zu kommen, und die Leute zu vernehmenThe Bourne Identity (1988)
But I've listened to the sound of your smile.Aber ich habe den Klang deines Lächelns vernehmen können. Summer Camp (1989)
Now are we well prepared to know the pleasure of our fair cousin Dauphin.Wir sind bereit zu vernehmen, was unser Vetter, der Dauphin, beliebt, uns mitzuteilen. Henry V (1989)
I'll have to hear the little one.Ich werde die Kleine vernehmen müssen. Black Rainbow (1989)
I need to hear.Ich muss sie vernehmenBlack Rainbow (1989)
I and the Agent Flagg are going to speak with you.PC Flag und ich werden Mr. J. Baker Wood vernehmenDouble Sin (1990)
He came to see you, man.Er ist hier, um dich zu vernehmenInternal Affairs (1990)
Get on well with your sisters. Serve the Master well.Bemühe dich um ein gutes Einvernehmen mit den anderen Schwestern und diene dem gnädigem Herrn gut. Raise the Red Lantern (1991)
I'd like to interview each of you individually.Ich möchte euch einzeln vernehmenAmerican Me (1992)
Hope he don't think he's gonna question her before Ira gets here.Er bildet sich doch nicht ein, er könnte Sie vernehmen, bevor Ira hier ist. Sleepwalkers (1992)
Capt Satelk and I will be taking depositions from Nova Squadron at 1500 hours today.Captain Satelk und ich werden um 15 Uhr die Soldaten des Nova-Geschwaders vernehmenThe First Duty (1992)
We're here to question you in connection with a capital crime.Wir müssen Sie vernehmenThe Dark Half (1993)
Twenty years is long enough for you to come to an understanding.20 Jahre reichen für Sie aus, um zum Einvernehmen zu gelangen. Midnight on the Firing Line (1994)
A new voice is being heard across America today.Eine neue Stimme lässt sich heute in Amerika vernehmenNixon (1995)
Let me hear thee say, Michael Cassio is not alive.Lass mich von dir vernehmen, dass Michael Cassio nicht mehr lebt. Othello (1995)
I wish to hear exactly!Genau will ich's vernehmenTristan und Isolde (1995)
The wildness of your desire deludes you into hearing only what you choose to.Dich täuscht des Wunsches Ungestüm, zu vernehmen, was du wähnst. Tristan und Isolde (1995)
As I understand it the two of you didn't part on the best of terms.So, wie ich es sehe, haben Sie sich nicht im besten Einvernehmen getrennt. Improbable Cause (1995)
He made confession of you and gave you such a masterly report for art and exercise in your defense and for your rapier most especial that he cried out 'twould be sight indeed if one could match you.Er ließ sich über Euch vernehmen und gab Euch ein so meisterliches Lob für Eure Kunst und Übung in den Waffen, insbesondere bei der Führung des Rapiers. Es gäb ein rechtes Schauspiel, wenn wer darin sich messen könnte. Hamlet (1996)
Another 5-man has come to hear the law and the wisdom.Noch ein 5er-Mann ist gekommen, um Gesetz und Weisheit zu vernehmenThe Island of Dr. Moreau (1996)
We lived together as strangers with a mutual understanding that there was no love, friendship, or sympathy left between us.Wir lebten wie Fremde zusammen, im gegenseitigen Einvernehmen, dass es keinerlei Liebe, Freundschaft oder Zuneigung mehr zwischen uns gab. Episode #1.3 (1996)
What news shall we hear?Welche Kunde werden wir vernehmenRuslan and Lyudmila (1996)
That's enough to hold her for questioning.Das reicht, um sie zu vernehmenThe People v. Lois Lane (1996)
I just think you should leave well enough alone. Why stir up...? Yes!Wäre es nicht leichter, wenn das Dominion und die Föderation ein Einvernehmen erzielen könnten, ohne jeglichen militärischen Konflikt? For the Cause (1996)
I'm sure it's my fault that we seem unable to establish an understanding between us, Captain.Ich bin sicher, es ist meine Schuld, dass wir kein Einvernehmen aufbauen. The Ship (1996)
I wanna get 'em both in and get a formal statement and clear this thing up.Wir nehmen beide fest, vernehmen sie und klären diesen Fall auf. In Ordnung? Syzygy (1996)
I come from Memphis to depose four people, two of whom are not here.Ich komme extra aus Memphis, um vier Personen zu vernehmen, und zwei davon sind nicht da. The Rainmaker (1997)
Give the courts and the legal system time to locate and prosecute those responsible.Geben Sie den Gerichten und Justizministerien Zeit, die schuldigen zu finden, zu vernehmen und zu bestrafen. Rising Star (1997)
Then I suggest you interrogate Guill yourselves.Dann sollten Sie Guill selbst vernehmenRandom Thoughts (1997)
Why only then i could hear the echo of my own footsteps in the house?Warum konnte ich nur dann vernehmen, wie der Klang meiner Schritte mein Haus wieder erfüllte? Eternity and a Day (1998)

German-Thai: Longdo Dictionary
vernehmen(vt) |vernimmt, vernahm, hat vernommen, jmdn.| ตั้งคำถามหรือไต่สวนพยานหรือผู้ต้องสงสัย เช่น Die Polizei vernimmt den Verdächtigen. ตำรวจสอบสวนผู้ต้องสงสัย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einvernehmen {n}understandings [Add to Longdo]
Zeuge {f}; Zeugin {f} | Zeugen {pl} | einen Zeugen vernehmen | etw. vor Zeugen aussagen | vereidigter Zeuge [jur.]witness | witnesses | to hear a witness | to declare sth. in the presence of witnesses | deponent [Add to Longdo]
befragen; vernehmen | befragend; vernehmend | befragt; vernommento question | questioning | questioned [Add to Longdo]
fragen; verhören; vernehmen; abfragento interrogate [Add to Longdo]
gegenseitig; wechselseitig; gemeinsam {adj} | im gegenseitigen Einvernehmenmutual | by mutual consent [Add to Longdo]
vernehmen; anhörento hear {heard; heard} [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
聞き取る[ききとる, kikitoru] verstehen, vernehmen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  vernehmen [fɛrneːmən]
     heard}; to hear {heard
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top